KANSAINVÄLISYYsSUUNNITELMA

PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012 - 2014

Ylivieskan ammattiopisto kuuluu hallinnollisesti Jokilaaksojen koulutus­kuntayhtymään. Kuntayhtymän kansainvälistymistavoitteet ohjaavat myös Ylivieskan ammattiopiston kansainvälistä toimintaa.

 

KV-toiminnan organisointi

Oppilaitoksessa toimii kansainvälisyystiimi, jota vetää kansainvälisyysvastaava. Tiimissä on lisäksi jäseninä rehtori ja edustajat jokaiselta koulutusalalta (lähihoitaja-, media-assistentti- ja aikuiskoulutus) sekä toimiston edustaja. Tiimistä on kaksi jäsentä myös JEDU:in kv-tiimissä (tiimivastaava ja rehtori).

Tiimi kokoontuu n. kerran kuukaudessa ja sen tehtävänä on

 • koordinoida ulkomaanvaihtoja ja huolehtia käytännön järjestelyistä
 • valita vaihtoihin lähtevät opiskelijat koulutusalatiimien suositusten pohjalta
 • ohjata KV- opiskelijoita työssäoppimisjaksojen aikana
 • vastata ulkomaisten vieraiden ohjelmasta
 • tiedottaa kansainvälisestä toiminnasta
 • vastata muista kansainvälisyyteen liittyvistä asioista oppilaitoksesta

Kv-toiminnan tavoitteet vuosina 2012-14

 • kehittää yhteistyötä ja verkostomalleja koulutuskuntayhtymän sisällä sekä jatkaa jäsenenä
 • olemassa olevissa kansallisissa verkostoissa   
 • kehittää edelleen kansainvälistä työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä
 • jatkaa EUROPASSin käyttöä
 • kehittää kansainvälistymistä kotimaassa
 • toteuttaa asiantuntija- sekä opiskelijavaihtoa ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa
 • lisätä henkilökunnan kansainvälisiä työelämäjaksoja
 • lisätä henkilökunnan kielikoulutusta
 • lisätä AV-alan työssäoppimispaikkoja ulkomaisissa yrityksissä
 • kehittää valmiuksia vastaanottaa lähialueilta, esim. Virosta, opiskelijoita suorittamaan koko tutkinto ja kehittää maahanmuuttajille suunnattua koulutusta

 Projektit ja henkilöliikkuvuus

 • YSO on mukana kuntayhtymän MAMEKAM – opiskelijaliikkuvuushankkeessa sekä DEMOKAM – asiantuntijaliikkuvuushankkeessa
 • YSO on partnerina HyväOlo- verkostossa, jonka kautta järjestetään opiskelijoiden ja opettajien työelämäjaksoja ja muita kv-vaihtoja ulkomailla
 • YSO on jäsenenä Sanare- (ent. Suomikoti-) -verkostossa, jonka kautta järjestetään työssäoppimispaikkoja Suomikodeissa eli suomalaisille vanhuksille tarkoitetuissa hoitolaitoksissa ulkomailla, mm. Kanadassa, Australiassa ja Ruotsissa.
 • YSO on mukana OPH:n Kiina-verkostohankkeessa (KAMoon China), jossa on mukana useita oppilaitoksia eri puolilta maata
 • YSO on mukana KeVa -verkostossa
 • Leonardo-kehittämishankkeen hakeminen vv. 2012-14
 • henkilövaihdon määrät määritellään erikseen vuosittaisissa tavoitteissa

Vieraiden kielten ja kulttuurin opetus

Opetusta tapahtuu opetussuunnitelmien mukaisesti, mutta erityisesti sellaisia opiskeli­joita, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälisistä hankkeista ja vaihdoista rohkaistaan valitsemaan ylimääräisiä kieliopintoja valinnaisista kursseista. Lisäksi opiskelijoita ohjataan mm. kansalaisopiston kursseille.

Muu toiminta

Kansainvälisyyspäivä järjestetään kerran vuodessa ja lisäksi pidetään sekä keväällä että syksyllä infotilaisuuksia kv. vaihtomahdollisuuksista opiskelijoille. Osallistutaan Opetushallituksen ja Cimon / Leonardokeskuksen järjestämiin koulutuksiin ja teemapäiviin.

Kv-toiminnan arviointi ja seuranta

Kv-koordinaattori tekee vuosittaiset tilastot kv. tapahtumista ja vaihdoista.

Käytettävät tunnusluvut ovat:

·         ulkomailla olleiden opiskelijoiden ja opettajien lukumäärät

·         ulkomailla olleiden opiskelijoiden ja opettajien oleskeluajat tilastoidaan viikkoina

·         koulutukset / tapahtumat / seminaarit

·         kv-määrärahat  (n. 2 % talousarviosta)

·         kv-toimintaan annettavat resurssit/opetushuojennukset (3 vuosiviikkotuntia huojennusta opetuksesta= 180 h/lukuvuosi/ kv-vastaava)

 • sekä muut kuntayhtymässä käytössä olevat tunnusluvut.

KV -toiminnan rahoitus

Budjettiin varataan kv-määrärahaa  n. 2 % talousarviosta. Oppilaitoksen kv-toiminnan kustannukset kertyvät kv-koordinoinnista ja toiminta­resurs­seista, opettajille sekä opiskelijoille maksetuista matka- ja apurahoista  sekä muusta oheistoiminnasta.  Hankerahoituksella (OPH, Leonardo…) toteutetaan osa hankkeista olemalla joko hallinnoijina tai partnereina. Vaihtoon lähte­vät opiskelijat maksavat osan kustannuksista omavastuuna silloin, kun ulkopuolista rahoitusta ei ole.