Terveydentilavaatimukset

Sosiaali- ja terveysala:

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tekniikan ja liikenteen alalla:

SORA-tutkinnot           

 • Logistiikan perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala 

Hakiessasi yhteishaussa tai jatkuvassa haussa sinulta kysytään hakulomakkeessa terveydentilaan liittyviä asioita. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää hakuvaiheessa, mutta koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen tai –lausunnon.

Jos annat virheellistä tietoa hakuvaiheessa, voidaan opiskeluoikeutesi peruuttaa.

 

Terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä SORA-tutkinnoissa eli Logistiikan perustutkinnossa sekä Rakennusalan perustutkinnossa maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalassa:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • mielenterveyden häiriö
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

 Molempiin SORA-tutkintoihin sisältyy C-ajokortti, johon vaaditaan ryhmän 2 vaadittava terveys (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 386/2011). Tutustu tarkempiin määräyksiin ajokorttiryhmän 2 terveydentilasta tästä linkistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111181

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä (tiivistetty versio):

 Näkövaatimukset ryhmässä 2

 • molempien silmien yhteisen vaakasuoran näkökentän on oltava vähintään 160 astetta
 • laajuus vähintään 70 astetta vasemmalle ja oikealle sekä 30 astetta ylä- ja alasuuntaan
 • näkökentän keskialueella 30 asteen säteellä keskipisteestä ei saa olla puutoksia
 • kontrastiherkkyys merkittävästi heikentynyt tai näkee kaksoiskuvia
 • jos toisen silmän näkökyky on heikentynyt olennaisesti tai silmien aikaisempi yhteisnäkö on menetetty, silmätautien erikoislääkärin uudelleen arvio aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua

 Liikuntarajoitteet ryhmässä 2

 • tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai vamma, jota ei voida korjata ajohallintalaitteilla
 • jos on etenevä sairaus, lääkärin tulee arvioida ajoterveysvaatimusten täyttymistä säännöllisesti

 Sydän ja verisuonisairaudet ryhmässä 2

 • ajoterveysvaatimukset eivät täyty jos on vakava sydämen rytmihäiriö
 • jos on sydämentahdistin, erikoislääkärin on seurattava säännöllisesti ajoterveysvaatimusten täyttyminen
 • epänormaali verenpaine ajoterveysvaatimuksia arvioidaan
 • ajoterveysvaatimukset eivät täyty jos on rintakipuja levon tai mielenliikutuksen aikana
 • sydäninfarktin sairastaneen henkilön ajoterveysvaatimuksia arvioi ja seuraa säännöllisesti erikoislääkäri

Diabetes ryhmässä 2

Diabetesta sairastavan henkilön kohdalla ajoterveysvaatimuksia arvioidaan tapauskohtaisesti. Ajoterveysvaatimukset täyttyvät jos:

 • ei yhtään vakavaa hypoglykemiaa viimeisen 12 kuukauden aikana
 • täysi kyky havaita hypoglykemia itsellään
 • riittävä seuranta mittaamalla verensokeria säännöllisesti vähintään 2 kertaa päivässä sekä ajotilanteisiin liittyen
 • ymmärtää hypoglykemian riskit
 • ei liity lisäsairauksia, jotka olennaisesti heikentävät ajoterveyttä
 • säännöllinen terveyden seuranta vähintään kolmen vuoden välein

 Epilepsia ja muut tajunnan häiriöt ryhmässä 2

 • ajoterveysvaatimus täyttyy henkilöllä, jolla on ollut ensimmäinen tai yksittäinen epileptinen kohtaus, jos kohtauksettomuus on kestänyt vähintään viisi vuotta (ilman epilepsialääkitystä)
 • jos henkilöllä on ulkoisen tekijän provosoima epileptinen kohtaus, joka ei arvioida toistuvan ajotilanteessa, tulee neurologian erikoislääkärin arvioida ajoterveys tapauskohtaisesti
 • ajoterveysvaatimus täyttyy, jos kohtauksettomuus on kestänyt 10 vuotta ilman lääkitystä
 • aivojen rakenteellinen vaurio tai muu sairaus, jossa kohtausriski, kohtauksen riski enintään 2% vuodessa

 Muistisairaudet ryhmässä 2

 • henkisiin toimintoihin vaikuttava muistisairaus

 Psyykkiset häiriöt ryhmässä 2

 • vakava psyykkinen häiriö
 • vaikea psyykkisen kehityksen häiriö
 • lääkärin tulee ottaa huomioon lisääntyneet riskit, jotka liittyvät ryhmää 2 kuuluvia ajokorttiluokkia vastaavien ajoneuvojen kuljettamiseen

 Alkoholiriippuvuus ryhmässä 2

 • alkoholiriippuvuus
 • ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos alkoholin käytöstä on aiheutunut pysyväisluonteisia ajokykyä haittaavia tai ajoturvallisuutta vaarantavia terveydentilan muutoksia
 • ajoterveysvaatimus täyttyy, jos henkilö on ollut riittävän pitkän ajan raittiina päihdealan lääkärin lausunnon ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella

 Huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttö ryhmässä 2

 • huume- tai lääkeriippuvuus (keskushermostoon vaikuttavista)
 • ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos väärinkäytöstä on aiheutunut pysyväisluonteisia ajokykyä haittaavia tai ajoturvallisuutta vaarantavia terveydentilan muutoksia

 Lääkkeiden säännöllinen käyttö ryhmässä 2

 • keskushermostoon vaikuttavia lääkärin määräämiä säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä

 Munuaissairaudet ryhmässä 2

 • vakava palautumaton munuaisten vajaatoiminta

 Elinsiirrännäinen ja keinotekoinen implantti ryhmässä 2

 • ajokykyyn vaikuttava elinsiirrännäinen tai keinotekoinen implantti 

Turvallisuusala:

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • -sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • -toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.