Työpaikalla tapahtuva oppiminen

 


Työpaikalla tapahtuva oppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa ja koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa ja arvioitua opiskelua. 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tarkoituksena on

• lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta
• helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saantia yrityksessä
• syventää ammatillista osaamista
• edistää nuorten välitöntä työllistymistä
• helpottaa nuorten siirtymistä työmarkkinoille
• lisätä tietoa työmarkkinoista
• tehdä tunnetuksi työelämän pelisäännöt
• mahdollistaa opettajien ja asiantuntijoiden vaihtoa
• ehkäistä syrjäytymistä
• vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta
• edistää elinikäistä oppimista. Opiskelijan näkökulmasta työssäoppimisen tarkoituksena on lisäksi
• tukea ammattilista kasvua ja syventää ammattilista osaamista
• antaa ajan tasalla olevia työelämän valmiuksia
• lisätä opiskelumotivaatiota
• lisätä mahdollisuuksia oppia erilaisissa oppimisympäristöissä
• kehittää vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta
• kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä yhteistyötaitoja