Logistiikan perusteet


Logistiikan perusteet/ammattipätevyyskoulutus Raahessa

 

Logistiikan perusteet 682160, lähtökoulutus alalle, koulutus alkaa 10.12.2018


Koulutukseen osallistuvilla tulee olla C-luokan ajokortti ja sen edellyttämä terveydentila.

 

ALKUKARTOITUS

Koulutuksessa laaditaan kokonaisvaltainen lähtötilanteen kartoitus, jossa selvitetään opiskelijan opiskelu- ja henkilökohtaiset tavoitteet ja tehdään opiskelusuunnitelma. Tässä kartoitusjaksossa käytetään tarvittaessa osaan.fi tiedoston mallia. Orientaatio-opinnoissa käsitellä sitoutumista, ryhmäytymistä sekä ammattialaan tutustumista. Koulutus on jaettu osiin, jolloin voidaan yksilöllisesti eriyttää opiskelua opiskelijan valmiuksien mukaisesti. Alkukartoituksessa jokaisen opiskelijan olemassa oleva osaamistaso selvitetään ja jatko suunnitellaan sen mukaan.

 

Koulutuksen toteutus:

Koulutuksessa opiskelijat opiskelevat joko työsalissa tai teorialuokassa tai ATK luokassa. Teoriaosat opiskellaan luokkatilassa.  Atk-luokkatilassa on käytössä ajanmukainen välineistö niin, että jokaisella on käytössä oma kone. Teoriasisältöjä opiskelemme monipuolisten oppimistehtävien avulla oppiaineittain niin yksilö- kuin parityöskentelytehtävinäkin. Teoriasisällöt on suunniteltu päiväkohtaisesti lukujärjestykseen ja niiden tarkoitus on valmentaa ja ohjeistaa opiskelijaa oppimaan opiskelemaansa asiaa tai asiakokonaisuutta.

Luokkaopetuksessa käytetään perinteisiä välineitä, liitutaulua, av-välineitä harjoitustehtäviä sekä ongelmanratkaisukeinojen opiskelua.

Opiskelussa tehdään myös erilaisia harjoitustöitä. Opiskelussa opiskellaan myös ryhmä- ja tiimi työskentelyä, ja tehtäviä tehdään ryhmässä ja ryhmien kokoonpanoa muutetaan niin, että aina ei ole samat henkilöt samassa ryhmässä.

Opiskelijoita ohjataan henkilökohtaisesti jokaisessa koulutusosiossa niin, että hän pystyy koulutuksen suoritettuaan suoriutumaan työtehtävistä yksinkin. Opiskelun tukena on käytettävissä kuraattoripalvelut sekä eritysopettaja ja tarvittaessa kouluavustaja.

 

Ammatit

Tässä koulutuksessa käydään läpi yleisimmät Logistiikka-alan osa-alueet ja yleisimmät ammatit. Osa-alueita on mm. Tieliikenne, Rautatieliikenne, Lentoliikenne, Meriliikenne ja Postityö.

Yleisimpiä ammatteja on mm. Kuorma-autonkuljettaja, Linja-autonkuljettaja, Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, trukinkuljettaja, varastonhoitaja, varastotyöntekijä, terminaalityöntekijä, postityöntekijä, Logistiikka-alalla työskennellään myös huollon, korjauksen jne. tehtävissä.

Ylemmän tutkinnon vaativia ammatteja

Logistiikkapäällikkö, terminaalipäällikkö, kehityspäällikkö, konseptipäällikkö, suunnittelupäällikkö, varastopäällikkö, logistiikkasuunnittelija, kuljetussuunnittelija, terminaalityönjohtaja / työnjohtaja, ajojärjestelijä, esimies / kuljetusesimies / käsittelyesimies, palveluesimies, varastokonttoristi, huolitsija, tullaaja, laskuttaja, asiakaspalveluhenkilö, vahinkokäsittelijä, talous-, henkilöstö- ym. hallintotehtävät sekä tietotekniikan ammatit.

 

Urapolut

  • Tieliikenteessä
  • Rautatieliikenteessä
  • Meriliikenteessä

Tässä koulutuksessa käydään läpi, miten Logistiikka-alalla voidaan edetä urapolulla. Etenemismahdollisuuksia on mm. edetä työkokemuksen kautta tai koulutustasoaan nostamalla esim: Ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittamalla tai erilaisia lyhyempiä koulutuksia suorittamalla.

 

Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittaminen

Mikäli opiskelija suorittaa Kuljetusalan ammattipätevyyden, hänellä täytyy olla C-ajoluokan ajokortti.

Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus suoritetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti ja kansallista lainsäädäntöä; ammattipätevyyslaki 273/2007 ja VN Asetus 640/2007 noudattaen.

Ammattipätevyyden saamiseksi opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti koe. Koe sisältää vähintään yhden kysymyksen jokaista tavoitelauseketta kohden. Kokeeseen osallistumisen edellytyksenä on perustason ammattipätevyyskoulutuksen 280h / 140h / 70h / 35h suorittaminen.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 280 tuntia , mutta se voidaan toteuttaa myös nopeutetusti 140 tunnin mittaisena. Kohdat 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä.

Suoritettaessa ammattipätevyyslain 5 §:ssä tarkoitettu perustason ammattipätevyyskoulutusta

  • kokonaistuntimäärät, ennakoivan-ajamisen opetus ja ajo-opetus on mainittu asetuksessa 640/2007, niistä ei voi poiketa.
  • koe sisältää yhden kysymyksen jokaisesta kuorma- ja linja-autonkuljettajille yhteisesti sekä kuorma-autonkuljettajille erikseen tarkoitetuista oppiaineista

Käytännön harjoitusten toteutus:

Käytännön harjoitukset toteutetaan olosuhteiltaan sopivalla harjoitusalueella. Pimeänajon harjoitukset toteutetaan joko pimeällä harjoitusalueella tai vaihtoehtoisesti pimeänajon koulutukseen hyväksytyllä simulaattorilla.

 

Nopeutettu, silloin kun opiskelija on täyttänyt 21 vuotta.

 

Korttikoulutukset

Tähän koulutukseen sisältyy, työturvakortti-, EA 1 kortti-, kuorma-auton ammattipätevyyskortti ja trukkikorttikoulutukset.

 

Koulutuksen kesto

Koulutus alkaa 10.12.2018

Koulutus kestää 60 pv, jos opiskelija on vähintään 21 -vuotias, tällöin koulutus päättyy 7.3.2019.

Koulutus kestää 80 pv, jos opiskelija on alle 21 -vuotias, tällöin koulutus päättyy 4.4.2019.

 

Koulutukseen hakeutuminen

Viimeinen hakupäivä on 18.11.2018, koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta. Klikkaa tästä TE-palvelujen sivuille.

Koulutuksen tunnistetiedot:  Logistiikan perusteet/ammattipätevyyskoulutus koulutusnumero 682160