Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki ANTTI2011

Tavoitteet

- laatia toimintamalli Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimielimen toimintaan, suunnittelussa
hyödynnetään eri koulutuksen järjestäjiltä saatua tietoa ja kokemusta sekä arviointineuvoston raportissa (julkaisu45) esitettyjä kehittämiskohteita
- kehittää mallia toimielimen toiminnasta ja päätöksistä tiedottamiseen sekä vahvistaa toimielimen roolia ammattiosaamisen näyttötoiminnan laadun varmentajana
- kouluttaan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään nimetyt toimielimen jäsenet tehtäväänsä.
- kehittää Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimielimen kautta tapahtuvaa näyttöjen ohjausta ja seurantaa sekä hallinnollisia prosesseja
- laatia yhteinen malli eri tutkintojen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmia varten
- laatia/päivittää Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ammattiopistoille prosessikuvaukset ammattiosaamisen näyttötoimintaan
- laatia Jokilaakson koulutuskuntayhtymälle yhteinen tiedotusmateriaali työpaikkaohjaajien, opiskelijoiden ja opettajien käyttöön ammattiosaamisen näytöistä
- kouluttaa opettajat opiskelijan arviointiin

Tulokset

Hankkeen aikana on saatu pysyvät toimintamallit JEDUn arviointitoimikunnan työhön ja vahvistettu erityisesti laadunvarmennuksen menettelytapoja ammattiosaamisen näytöissä uudessa kuntayhtymässä. Hanketyön tuloksena on syntynyt toimintamalli ja raportointijärjestelmä ao. näytöistä saatavan tiedon hyödyntämiselle. Lisäksi pysyväksi
käytänteeksi jää koulutusalojen kehittämispäivät ,joissa keskeisinä ovat tutkintojen toimeenpanon toteuttaminen, ammattiosaamisen näyttöjen laadun vahvistaminen, työelämältä kerättävän ennakointitiedon hyödyntäminen, jotta näyttötoiminta ja opiskelijan arviointi on laadukasta.

Kohderyhmät

- erityisesti uuden kuntayhtymän johto, ops-vastaavat ja opettajat sekä työelämän yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

- työelämä ennakointihaastattelujen kautta
- toimielimen työelämäjäsenet

Hankkeen budjetti

29 200 euroa, rahoitus 70 % Opetushallitus, 30 % KAM/Siikalatva/JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi

Liitteet