ErTOP - Erityinen työelämäosaaja

Hankkeen kuvaus

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat keskeyttävät koulutuksen tai eroavat muita herkemmin. Opintojen aloittaminen ja työhön siirtyminen ovat erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille haasteellisia, samoin työssäoppimiseen lähtö. Osaamisperusteisuuden, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eri oppimisympäristöistä sekä mukauttamisen määrittely uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti erityisen tuen osalta on vielä kesken. Jotta erityistä tukea tarvitsevien opiskelu sekä työssäoppiminen onnistuisi, tarvitaan sekä opiskelijan että työpaikan osalta tehostettua tukea. Olisi hyvä myös tuntea ne erilaiset oppimisympäristöt ja työpaikat, joissa erilaiset oppijat voivat saada tarvitsemaansa tukea. Uudet tavat toteuttaa opetusta ja työssäoppimista (mm. ryhmämuotoinen top, työpaikalla tapahtuva oppiminen) voisi olla tehokas tapa toteuttaa työssäoppimista myös laajennettuna ja/tai kaikilla opiskelijoilla. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat jäävät usein myös vaille kansainvälisiä mahdollisuuksia. Ryhmämuotoinen työssäoppiminen opettajan johdolla antaisi heillekin tasavertaiset mahdollisuudet.

Osaamisperusteiset ja tarvelähtöiset erityisen tuen toimintamallit ja apuvälineet ovat olemassa ja käytössä niin, että erityistä tukea tarvitsevien koulutuksen keskeyttäminen ja eroaminen vähenee (mm. prosessi, mukauttaminen, T1-tasokuvaus, verkko-ohjausvälineet, ohjeet ja oppaat, muut hyvät käytännöt). Opettajilla on tarvittavaa osaamista erityisesti erityisen tuen nivelvaiheissa ja osaamista lisätään mm. vertaiskehittämällä. Työssäoppimisen erityisen tuen muodot mm. ryhmämuotoinen työssäoppiminen, sekä koti- että ulkomailla on kokeiltu, mallinnettu ja käytössä. Muualla opitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mm. työpajatyön opinnollistaminen on mallinnettu. Hankeverkostolla on toimivat työtavat hyvien käytäntöjen levittämiseen sekä organisaation sisällä, että verkostotoimijoiden kesken.

Hankkeessa ovat mukana: Vaasan kaupunki, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (koordinaattori).

Tavoitteet

Tavoite 1
Osaamisperusteisuuden ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen keskeyttämisten vähentämisessä siten, että yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia (tai osaamisen osa-alueita) integroidaan työssäoppimiseen.

Tavoite 2
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikoilla toteutettavan opiskelun tukemisen ja työelämään ohjaamisen tehostaminen konsultoivan erityisopettajan ja opettajan/ohjaajan yhteistyönä. Selkokielisen ja digi - materiaalin laadinta työssäoppimisesta ja kaikille yhteisistä tutkinnonosista. Työssäoppimisen ohjaamisen tehostaminen mobiililaitteilla ja/ tai sosiaalista mediaa hyödyntäen. Esimerkiksi ryhmämuotoinen työssäoppimisen ohjaaminen suljetussa FB-ryhmässä.

Tulokset

• työkalun kehittäminen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työvaltaisessa oppimisympäristössä
• malli /esimerkkejä kaikille yhteisten tutkinnon osien (tai osaamisen osa-alueiden) ja ammatillisten tutkinnonosien tietopuolisten opintojen integroimisesta erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppimiseen
• kaikille yhteisten tutkinnon osien (tai osaamisen osa-alueiden) ja ammatillisten tutkinnon osien opettajien yhteistyön lisääminen ja työpari-mallin kehittäminen
• työpari-mallin luominen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen, konsultoiva erityisopettaja ja opettaja/ohjaaja
• työssäoppimisen ohjaamisesta kokemusten hankkiminen mobiililaitteita ja/ tai somea hyödyntäen
• kokemusten hankkiminen työssäoppimispäiväkirjan pitämisestä mobiililaitteilla
• kokemusten hankkiminen ryhmämuotoisesta työssäoppimisesta samassa työpaikassa
• selkomateriaali

Kohderyhmät

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, opettajat, työssäoppimisen ohjaajat ja työpaikkaohjaajat

Yhteistyökumppanit

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Hankkeen budjetti

21 850 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
16.12.2015
Hanke päättyy
31.12.2016