Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Bioenergia (bio- ja puukaasutus) tarjoavat mahdollisuuden energiantuottamiseen samalla auttaen päästötavoitteiden saavuttamisessa. Bioenergia-alalle tarvitaan koulutusta, tiedontuottamista ja teknologisten ratkaisujen etsimistä, jotta toimialasta kasvaisi merkittävä. Hankkeessa tuotetaan
tutkimustietoa bio-puukaasureaktiosta, kaasuntuottopotentiaalista, kannattavuudesta, laitosteknologiasta. Tavoitteena on luonnostella / kehittää hajautetun biokaasutuotannon jakelua ja etsiä sopivia käyttäjiä.

Hanke pohjautuu valtakunnalliseen Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit pilotti hankkeeseen ja verkostoon. Verkostossa (13 toimijaa) biokaasutusteknologia on ollut hakijan vastuulla. Hankkeessa hyödynnetään Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Haapajärven ammattiopistolla toteutettujen hankkeitten tuloksia ja kehittämisideoita.

Tavoitteet

• tuottaa tietoa biokaasulaitoksen investointia suunnitteleville maatiloille
• pitkällä aikavälillä lisätä biokaasulaitosten lukumäärää alueella ja valtakunnallisesti (verkoston kautta) niin että syntyisi keräily- ja jakeluverkostoja (tankkauspisteitä)
• edistää biokaasutuksen kannattavuutta (koetoiminta, tekniset ratkaisut ym.) niin että toimialan kasvu alkaisi toden teolla tarjoamalla tietoa ja laskentamalleja erilaisten syötteiden vaikutuksesta kaasuntuotannon kannattavuuteen
• järjestää vuosittain tiedotustilaisuuksia ja avoimien ovien tilaisuuksia Haapajärven koulutilan bioenergiakohteissa
• logistiikka ja kaupallistaminen, selvitetään erilaisten tuotekaasun keräily/jakeluverkoston toteutusmalleja
• tutkitaan eri raaka-aineiden biohajoavuutta mahdollisimman hyvälaatuisen biokaasun /puukaasun tuottamiseksi taloudellisesti, raaka-aineina mm. maatalouden raaka-aineet (valkuaiskasvit)
• tutkia mahdollisuutta biokaasun jatkojalostamiseen DME-kaasuksi tai vastaavaksi maatilatasolla, jatkojalostus parantaa kaasun käytettävyyttä mm. ajoneuvokäytössä (trukit ja rekat)
• selvittää nykyistä edullisempien konttibiokaasulaitosten kehittämismahdollisuuksia (mm. lainsäädäntö, päätöksenteko jne.)
• verkostoituminen alueellisesti /paikallisesti
• bio- ja puukaasutuslaitosteknologian kehittäminen, materiaalit, ohjaus ja hälytysjärjestelmät

Tulokset

• tutkimustoiminnan avulla tuotetaan tietoa uusien teknologisten ratkaisujen pohjaksi
• laitoskustannuksia on mahdollista alentaa uuden teknologian ja tutkimustiedon perusteella (uudet syötteet, kuivamädätys, laitoskoko)
• kustannukset ja takaisinmaksuaika asettuvat nykyistä alemmalle tasolle, joten uudet investoinnit bioenergiaan lisääntyvät, laitosten lukumäärä kasvaessa on myös tuotekaasun jatkokäyttö otettava huomioon
• edistää uusiutuvan energian käyttöä ja mahdollistaa päästöjen pienentämistä
• auttaa rakentamaan biokaasun jakeluverkostoa, jakeluverkoston erilaiset malliratkaisut toimivat pohjana mahdollisille uusille investoinneille
• kiinnostus bioenergia-alaan lisääntyy mahdollistamalla erilaisten sivuvirtojen hyödyntämistä energian tuotannossa tuottaen lisätuloja ja pienentäen jätteenkäsittelymaksuja
• synnyttää uusia valtakunnallisia osaamisverkostoja

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
• maaseutuyrittäjät, viranomaistahot, tutkimus-koulutusorganisaatiot, toimialan yritykset
• alueelliset jätelaitokset
Välilliset kohderyhmät
• huoltoasemaketjut
• kaasun käyttäjät (esim. kasvihuoneviljelijät)
• biokaasusta kiinnostuneet henkilöt, mm. autoilijat (ammattiautoilijat)

Hankkeen budjetti

370 200 euroa, rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 10 % JEDU, 20 % kunnat


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Jarva Kauko
Kehitysinsinööri
Puh. 0401678541
kauko.jarva@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.5.2015
Hanke päättyy
30.4.2018