Hitsinhyvä 2015

Hankkeen kuvaus

Hitsinhyvä 2015 –hankkeessa on mukana Lapin, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon sekä Etelä-Karjalan alueelta seitsemän koulutuksen järjestäjää, joille Opetusministeriö on ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa myöntänyt työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän.

Hitsausalan ja sitä lähellä olevien alojen ammatti- ja erikoisammattitukintojen perusteissa viitataan useassa kohdassa siihen, että ammattitaidon näytöissä (tutkintosuorituksissa) käytetään IIW:n (International Instutute of Welding) tutkintoja ja koulutusohjelmia. Tämä edellyttää opiskelijalta standardin mukaisten pätevyyskokeiden hitsauksen lisäksi tietyn määrän opintojen suorittamisia, mikä sinällään on poikkeuksellista, koska periaatteena on, että näyttötutkinnon suorittajille ei muodollisesti voida asettaa osallistumista koskevia ennakkoehtoja.

Lisäksi IIW:n tutkinnot edellyttävät opettajalta opetustoimen kelpoisuudesta annetun asetuksen ylittävää osaamista, mm. hitsaajan pätevyyskokeiden suorittamista, hitsausliitoksen silmämääräisen tarkastuksen osaamista. Lisäksi opettajan on määrävälein osoitettava osaamisensa, joka myös dokumentoidaan. Koulutuksen järjestäjän on lisäksi auditoitava henkilöstö, tilat, koneet ja laitteet kolmen vuoden välein ja tähän sisältyy yksi väliauditointi.

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti keskittyä tutkintojen osaamisvaatimuksissa olevien hitsaajan pätevyyskokeiden laadun ja arvioinnin yhdenmukaistamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää hitsausalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisen prosessia niin, että tutkintovaatimuksissa olevien standardin SFS-EN 9606 -mukaisten hitsaajan pätevyyskokeiden suorittamisen prosessi ja hitsausliitoksen silmämääräisen tarkastuksen osaaminen kehittyvät palvelemaan opiskelijaa, edistävät hänen oppimistaan ja nopeuttavat oppimisprosessia. Selkiyttämällä silmämääräisen tarkastuksen ohjeistoa ja ohjausta edistetään myös erityistä tukea tarvitsevien oppimista.

Tavoitteet

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (yhteistyöhankkeen koordinaattori)
- Verkostohankkeen kaikkia palveleva sekä laadukas koordinointi sekä alihallinnointi omaa osaamista hyödyntäen ja verkostokumppanien osaamista kunnioittaen vastata verkostohankkeen kehittämistoimenpiteiden levittämisestä
- Kehittää hitsausalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisprosessi vastaamaan standardin SFS-EN 9606 pätevyysvaatimuksia.
- Kehittää ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteisiin kuuluvien standardin mukaisten hitsaajan pätevyyskokeiden suoritusprosessiin ohjeistusta niin, että ne palvelevat erityistä tukea vaativien opiskelijoiden oppimista (mm. ohjeiden kuvallinen ilmaisu yms.)
- Organisaation osaamisen kehittäminen niin, että tutkinnon perusteisiin kuuluvien hitsaajan pätevyyskokeiden arviointiprosessi tehostuu ja yhdenmukaistuu eli laatupoikkeamat vähenevät ja tutkinnon suorittajan ja tutkinnon vastaanottajan kyky arvioida hitsaajan pätevyyskokeen tulosta paranee
- Toteuttaa kehittämistoimenpiteitä myös työelämästä tulevien hitsaajan pätevyyskokeiden suorittajien kanssa, jotta saadaan levitettyä tietoa tutkinnon perusteiden ja niiden osaamisvaatimuksissa olevien hitsaajan pätevyyskokeiden työelämälähtöisyydestä

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- Kehittää hitsaajan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin kuuluvien standardin mukaisten hitsaajan pätevyyskokeiden suoritus- ja valvontaprosessia sekä silmämääräisen tarkastuksen toteutusprosessia niin, että se palvelee paremmin osaamisen kehittymistä
- Pilotoida silmämääräisen tarkastuksen toteutusta yrityksistä tuleville pätevyyskokeen suorittajille

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
- Kehittää hitsausalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisprosessi vastaamaan standardin SFS-EN 9606 pätevyysvaatimuksia
- Visuaalisen tarkastuksen määrätietoinen kehittäminen
- Toimintaympäristön/oppimisympäristön kehittäminen niin, että se palvelee tutkintojen ja niiden osien suorittamista
- Kehittää erityistä tukea ja ohjausta vaativien opetusta
- Parantaa hitsaavan teollisuuden kilpailukykyä
- Vahvistaa verkostoitumista hitsaavan teollisuuden ja oppilaitosten välillä
- Helpottaa uuden tekniikan käyttöönottoa ammatillisessa lisäkoulutuksessa

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- Lisätä opettajien ja yrittäjien rikkomattoman tarkastusosaamista niin, että se palvelee ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteisiin kuuluvien hitsaajan pätevyyskokeiden arviointia
- Lisätä opettajien hitsausosaamista tasolle, joka edellytetään, jotta voidaan hyväksyä IW-kouluttajaksi
- Ylläpitää opettajien hitsauspätevyyksiä IIW:n vaatimusten tasolla
- Laajentaa hitsattavia valmistusmateriaalialueita tutkintovaatimusten mukaisesti (esim. alumiini)

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
- Luoda menetelmiä laadukkaaseen hitsausalan tutkintotavoitteiseen koulutukseen
- Kehittää menetelmiä hitsausalan kouluttajien pätevyyksien ylläpitoon
- Kehittää silmämääräisen tarkistuksen koulutusta
-* Siirtää em. osaaminen yrityksiin, jotta saadaan yritysten henkilöstölle informoitua tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyttä (Pätevyyskokeet ja niiden tarkastus vastaa yritysten tuotantovaatimuksia)

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SEDU Aikuiskoulutus, liikelaitos
- Kehittää hitsaajan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden mukaiseen hitsauskoulutukseen ja hitsaajien pätevyyskokeiden valvontaan osallistuvan henkilökunnan osaamista vastaamaan pätevyyskokeissa sovellettavien standardien ja koulutuksen asettamia vaatimuksia
- Kehittää hitsaajan pätevyyskokeiden suoritusympäristöä
- Lisätä pätevyyskokeen valvonnan, laadun ja arviointikriteerien tuntemusta vastaamaan standardien vaatimuksia
- Kehittää ammatti- ja erikoisammattitutkintovaatimuksissa olevan standardin SFS-EN ISO 9606 -mukaisten hitsausten visuaalisen tarkastuksen osaamista
- Laatia opintopolku ja kehittää tarvittavaa koulutusmateriaalia hitsauskoulutushenkilöstölle hitsaajan pätevyyskokeen valvojan, visuaalisen- ja ainettarikkomattoman tarkastuksen koulutukseen
- Siirtää laadittava aineisto käytettäväksi tutkintojen määrittelemään sekä myös yritysyhteistyössä tapahtuvaan hitsausten visuaalisen – ja ainettarikkomattoman tarkastuksen koulutukseen

Ylä- Savon koulutuskuntayhtymä
- Vastata ja kehittää oppilaitoksen osalta yrityskentän tarpeisiin, esim. silmämääräinen tarkasteluosaaminen
- Kehittää hitsaajien ammattitaitoa wps:n mukaiseen työskentelyyn hitsausprosesseilla 111, 135, 136, 138 ja 141 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta
- Kehittää opetushenkilöstön ammattitaitoa sekä yhtenäistää ohjaus- ja arviointikäytäntöjä hitsauksen opetuksessa nykyisten laatuvaatimusten ja hitsausohjeistuksen mukaiseksi
- Hankkia Tig-hitsauksen wps-ohjeet ja ottaa ne käyttöönotto opetustyössä ja tutkinnon suorittamisen ohjaamisessa ohjauksen ja erityisen tuen tarpeet huomioiden
- Tarkistaa ja kehittää oppimis-/tutkinnon suorittamisympäristön turvallisuus, mm. hitsauslisäaineiden käyttö, varastointi ja käsittely sekä ohjeistusopiskelijoille ja henkilökunnalle

Yhteistyökumppanit

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto SAMPO
- projektikoordinaattori Laura Tarpila, puh. +358 40 092 8484, laura.tarpila@edusampo.fi
- projektipäällikkö Markku Hostikka, puh. +358 40 662 4652, markku.hostikka@edusampo.fi
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Ammattiopisto Lappia
- aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen, puh.+ 358 50 310 9237, anni.miettunen@lappia.fi
- projektipäällikkö Esko Hildén, puh. +358 40 032 8590, esko.hilden@lappia.fi
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
- lehtori/Kone- ja metalliala Kari Manninen, puh. +358 44 725 0121, kari.manninen@kpedu.fi
Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy / OAKK
- projektipäällikkö Pekka Leinonen, puh. +358 44 703 7794, pekka.leinonen@oakk.fi
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/SEDU Aikuiskoulutus
- aikuiskoulutuspäällikkö Joona Aro, puh. +358 40 868 2076, joona.aro@sedu.fi
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/Ylä-Savon ammattiopisto
- aikuisopettaja Arto Voutilainen, puh. +358 400 793 366, arto.voutilainen@ysao.fi
- kehitysjohtaja Niina Puumalainen, puh. +358 400 793 026, niina.puumalainen@ysao.fi

Hankkeen budjetti

koordinointi 7 778 euroa, toiminta 96 000 euroa, rahoitus: koordinointi 90 % Opetushallitus ja 10 % JEDU, toiminta 75 % OPH, 25 % verkosto


   
Hanke alkaa
1.5.2015
Hanke päättyy
31.12.2016