Huippuosaamista Jokilaaksoissa - eksperttejä osaamisessa

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena oli kehittää alueen ammatillista verkostoitumista ja osaamista, selvittää moniammatillisia erityisosaamisia ja koulutustarpeita Haapavesi-Siikalatva, Nivala-Haapajärvi ja Ylivieskan seutukunnassa. Hanke käynnistyi tammikuussa 2016 ohjausryhmän ja toimintasuunnitelman tarkentamisella rahoituspäätöksen mukaisesti. Projektipäällikkö kartoitti oppilaitosten ja yrityselämän koulutustarpeita jalkautumalla oppilaitoksiin ja kohderyhmän elinkeinoelämän edustajien luo. Verkostossa selvitettiin ja kartoitettiin elinkeinoelämän tarvitsemaa huippuosaamisen ja ohjausosaamisen tarpeita.

Teemana hankkeessa oli asiantuntijasta ekspertiksi eli ammatillisen verkostoitumisen ja osaamisen syventäminen Oulun eteläisellä alueella. Kohderyhmään kuuluivat tekniikan aloilta puu-, rakennus- ja metallialan sekä matkailu- ja ravitsemisalalla työskentelevät ammattilaiset, ammattiin opiskelevat sekä ammatilliset oppilaitokset. Hankkeessa järjestettiin ohjaus- ja valmennuspäiviä, ammattialakohtaisia koulutuspäiviä sekä koulutuspäiviä ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen muutoksista. Hankkeessa valmisteltiin materiaalia ammatillisen kasvun ja osaamisen arvioinnin toteuttamiseen (osaamisperusteisuus). Koulutuspäivissä osallistujat saivat tietoa työelämään siirtymisestä ja oman ammattialan etenemismahdollisuuksista.

Hankkeessa toteutettiin moniammatillinen ohjaus- ja valmennuskoulutus Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutukseen osallistui opettajia, ohjaajia ja työelämänedustajia. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli vastata konkreettisesti yritysten kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin vahvistaen osallistujien ammatillista huippuosaamista, johtamista ja valmentamista niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissa. Tämän koulutuskokonaisuuden myötä saatiin lisää innostusta myös ammattitaitokilpailutoimintaan. Huippuosaamisen teemapäivillä ja ammattialakohtaisilla koulutuspäivillä lisättiin kohdejoukon tietämystä ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen muutoksista.

Ohjaus- ja valmennuskoulutuksilla innostettiin opettajia, ohjaajia ja elinkeinoelämänedustajia osallistumaan ammattialakohtaisiin kilpailuihin ja sitä kautta tuoden näkyvyyttä eri ammattialoille. Ammattialakohtaisia merkittäviä koulutustapahtumia olivat Suomen kokkimaajoukkueen vierailu, hevosalan huippuosaaja Kari Vepsän koulutuspäivä, Huippuosaamisen teemapäivät sekä takymetri että pintamallennuksen koulutuspäivät. Lisäksi hankkeessa tehtiin näkyväksi eri alojen ammatillista osaamista.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli koota monialaista alueellista verkostoa, joka kartoittaa ja innovoida uusia toimenpiteitä koulutuksen ja yritysyhteistyön kehittämiseksi. Osaavat Jokilaaksot -verkosto tulee jatkossa kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa tarkentaen toimintasuunnitelmansa vuosittain.

Tulokset

Hankkeessa toteutettiin suunnitelman ja päätöksen mukaisesti ohjaus- ja valmennuskoulutus, huippuosaamisen teemapäiviä sekä ammattialakohtaisia erityisosaamisen koulutuspäiviä. Lisäksi hankkeessa toteutettiin huippuosaamisen ohjausta ja konsultointia.

Hankkeessa koottiin Osaavat Jokilaaksot -verkosto, joka jatkaa työskentelyään hankkeen päättymisen jälkeen kokoontuen kaksi kertaa vuodessa. Verkoston tarkoituksena on kartoittaa erityisosaamisen tarpeita ja lisätä elinkeinoelämän ja oppilaitosten vuoropuhelua ammatillisen osaamisen syventämiseksi ja huippuosaamisen tukemiseksi.

Hankkeessa toteutettiin moniammatillinen ohjaus- ja valmennuskoulutus Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutukseen osallistui opettajia, ohjaajia ja työelämänedustajia. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli vastata konkreettisesti yritysten kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin vahvistaen osallistujien ammatillista huippuosaamista, johtamista ja valmentamista niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissa. Tämän koulutuskokonaisuuden
myötä saatiin lisää innostusta myös ammattitaitokilpailutoimintaan ja sen tunnettavuuden lisäämistä elinkeinoelämän edustajille. Yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa laadituissa kehittämistehtävien myötä esim. Skils-kummitoimintaa tullaan hyödyntämään oppilaitoksissa laajemmin (yrityskummit).

Ammattialakohtaisissa koulutuspäivissä on verkostoiduttu alakohtaisesti hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Alakohtaisissa syventävissä koulutuksissa hyödyn saivat niin elinkeinoelämän edustajat kuin oppilaitosten edustajat. Yrityksille tarjotut konsultaatiot ja sparauspäivät on koettu hyväksi toimintatavaksi. Ammattialakohtaisilla koulutuspäivillä lisättiin kohdejoukon tietämystä oman alan erityisosaamisista. Hankkeen tilaisuuksilla
saatiin näkyvyyttä ja alueen osaamismahdollisuuksia esille.

Hankkeessa kokeiltiin erilaisia toimintamalleja mm. lihatreffit, opetushenkilöstön sisäinen yrittäjyys, yritysten konsultointi ja sparrauskäytäntö (huippuosaamisen ohjaus oppilaitos-yritysyhteistyössä. Tämä toimintamalli kehitti mm. koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa ja sen toteuttamistapoja. Osaamisperusteisuusesite on saanut hyvää palautetta pedagogisilta asiantuntijoilta ja työelämän edustajilta. Opetussuunnitelmanuudistuksesta tiedottaminen kohdejoukolle oli tarpeellista.

Hankkeen loppuseminaari "Matkalla huippuosaajaksi" toi näyttävästi esille ammattitaitokilpailutoimintaa, ja eri alojen huippuosaajia. Seminaarin näkökulmana oli niin ohjaajan kuin ohjattavien osaamistarpeet. Pidemmällä aikavälillä vuorovaikutteinen toimintatapa tuottaa uutta osaamista, synnyttää mahdollisesti uusia työpaikkoja ja mahdollistaa verkostoitumisen kautta syntyviä uusia toimintatapoja.

Hankkeen budjetti

77 200 euroa, rahoitus: 78 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % JEDU, 2 % yksityisrahoitus


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Veivo Sirkka
Projektikoordinaattori
Puh. 0447692444
sirkka.veivo@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2015
Hanke päättyy
28.2.2016