Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus

Hankkeen kuvaus

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus -hankkeessa Oulun Eteläisellä alueella on sovellettu hyviä käytäntöjä ja kehitetty toimintamalleja ikääntyneiden palveluihin.

Kehittämistyötä on tehty alueellisten kehittäjätyöntekijöiden, ikäihmisten ja oppilaitosten kanssa. Kehittäjätyöntekijät ovat työskennelleet omilla alueillaan yhteistyössä sosiaali- ja terveyspuolen, liikunta- ja kulttuuritoimen, ikäihmisten ja kolmannen sektorin kanssa. Alueen ikäihmiset ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeen työryhmissä ja alueen vanhusneuvostot ovat olleet tärkeitä yhteistyökumppaneita. Oppilaitokset ovat olleet mukana kehittämistyön ohjaamisessa ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä.

Hanke on jakautunut kolmeen osahankkeeseen, joista ensimmäinen oli Aktiiviset iäkkäät kansalaiset. Sen keskeisimmät tavoitteet ovat olleet: asiakasnäkökulma tärkeäksi kehittämistyössä, ikäihmiset osallistuvat suunnitteluun ja kehittämiseen, uudet seniorilii-kuntamallit tukevat ikääntyvien toimintakykyä, hyvinvoinnin uhkatekijät huomioidaan ennaltaehkäisevässä vanhustyössä, taide-elämykset ja osallisuus lisääntyvät, ikäihmiset tietävät palveluista, tekniikan mahdollisuuksia selvitetään ja elinympäristön esteettömyys lisääntyy.

Toinen osahanke oli Osaaminen, luovuus ja hyvä johtajuus vanhustyössä, jonka tavoitteet ovat olleet, että henkilöstö on ammatillisesti osaavaa ja luovaa ja esimiehet hallitsevat kehittämisosaamisen ja verkostoituvat tiiviisti. Kolmantena osatavoitteena oli vanhustyön ja ikääntymisen arvostuksen edistäminen, jonka tavoitteet olivat: hyvää julkisuutta ikääntyville ja vanhustyölle ja että laaditaan vanhustyöhön myönteiset laatumittarit. Hankkeen tavoitteet on koettu ajankohtaisiksi hankealueella.

Tulokset

Hankkeessa on tehty malli muistisairaan asiakkaan hoitopolusta Kallion alueelle ja järjestetty omaishoitajille vertaistukiryhmiä. Henkilökuntaa on koulutettu muistiasiakkaan kohtaamiseen ja hoitopolun vastuualueita on tarkasteltu eri toteuttajien kanssa.

Hankkeessa on kehitetty saattohoitoa eri toimintaympäristöissä Selänteen alueella lisäten valmiuksia hoitaa ikäihmisiä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Saattohoitoon on tehty ohjeistuksia ja hyödynnetty olemassa olevaa ohjausmateriaalia. Selänteen kunnissa kotisairaalatoiminnan aloittaminen on vireillä.

Hankkeessa on lisätty ikäihmisen toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen sekä terveyden edistämisen menetelmiä erityisesti Helmen alueella. Kalajoella on kehitetty seniorineuvolatoimintaa ikäihmisten ennaltaehkäisevän hoidon menetelmänä. Oulaisten päiväkeskuksen ohjelmassa on hyödynnetty sosiokulttuurisia menetelmiä. Hoitotyön kirjaamisen ja asiakaslähtöisten hoitosuunnitelmien hyödyntämistä on kehitetty eri toimintaympäristöissä.

Hankkeen aikana on järjestetty täydennyskoulutusta ja työpajoja, joissa on koulutettu vanhustyöntekijöille esimerkiksi ergonomisia menetelmiä ja muistiasiakkaan hoitoon menetelmiä. Hankkeessa on pilotoitu MAPA-menetelmää haasteellisen asiakkaan kohtaamiseen kahdessa dementiayksikössä hyvin tuloksin.

Ikääntyneiden osallisuuden ja elinympäristön esteettömyyden lisäämiseksi hankkeessa järjestettiin alueellinen yhteistyöpäivä. Palveluiden tiedottamisen tueksi on tehty selkokielisiä esitteitä vanhustyön hoitopaikoista ja palveluista.

Hankkeen tavoitteena on ollut myönteisen julkisuuden lisääminen ikääntyneiden elämästä ja hankkeen aikana paikallislehdet ovat säännöllisesti tuoneet kehittämistyön näkökulmia esille. Lehtijuttuja on tehty myös hankkeen seminaarien aiheista, kuten ikääntyneiden liikkumisen merkityksestä. Positiivisen julkisuuskuvan ja ikääntymisen arvostamisen näkökulmasta hankkeen aikana on hyödynnetty voimavaraistavan valokuvauksen menetelmää ja tehty kaksi julistesarjaa ja kortteja, jotka ovat käytössä alueella.

Hankkeen aikana on järjestetty mediataitojen koulutus, jossa on ollut esillä selkokielinen viestintä ja koulutuksessa on opastettu kuntien toimijoita esitteiden ja nettisivujen visuaalisen ilmeen selkokielisyydessä. Vanhustyön esimiehille on järjestetty valmennustyyppistä koulutusta ja tarjottu verkostoitumisen mahdollisuutta alueen esimiesten yhteisten tapaamisten muodossa.

Hankkeen tiedottamisen kanavana ovat toimineet sähköposti-verkosto ja hankkeen omat nettisivut: sonectus.fi. Hankkeella on ollut esittelyjulisteet ja paperiset esitelehtiset sekä kortteja. Hankkeen kehittämistyöstä ja tapahtumista on tiedotettu koko hankkeen ajan 2 - 3 kuukauden välein ilmentyneessä tiedotteessa, joka on lähetty sähköpostiverkostolle, ja ollut saatavilla hankkeen nettisivuilla. Kehittämiskohteista tehdyistä julisteista on koottu julkaisu hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä ja tuloksista.

Kohderyhmät

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat ikäihmisille palveluita tuottavien sosiaali- ja ter-veydenhuollon työyhteisöjen sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen henkilöstö ja esimiehet. Tarvittaessa pilottikohteena toimivan Taukokangas Oy:n henkilöstö on sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaisia. Pilottikohteessa voidaan kokeilla esim. taide-elämysten toteutuksia pienellä kohderyhmällä ennen laajempaa pilotointia. Opetushenkilöstä ei kuulu varsinaiseen kohderyhmään.

Välilliset kohderyhmät
Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö -hankkeen välilliseen kohderyhmään ja hyödynsaajiin kuuluvat alueen kolmannen sektorin toimijat, yksityisten palveluntuottajien henkilöstö. Verkostoon ja hyödynsaajiin voi kehittämisympäristön avoimeen toimintaan perustuen kuulua myös muita kehittämisen kannalta tärkeitä julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Laajasti käsitettynä hyödynsaajiin voidaan laskea myös Suomen vanhustyön asiantuntijat ja toimijat, joille hankkeessa suunnataan tiedotusta ja raportteja. Kohderyhmä, jolle Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristön varsinaiset hyödyt pyritään kanavoimaan, ovat hankealueen ikäihmiset sekä OAMK:n, Centrian ja JEDUn opettajat ja opiskelijat.

Hankkeen budjetti

30 960 euroa, rahoitus: 85 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 15 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Lähdesmäki-Mäkinen Leena
Lehtori, sosiaali- ja terveysala
Puh. 0505975820
leena.lahdesmaki@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2012
Hanke päättyy
31.5.2014