Hywe, Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun Eteläisen alueella

Hankkeen kuvaus

Hankeen taustalla on Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman (Nivala-Haapajärven, Siikalatvan ja Ylivieskan seutukunnat) hyvinvointiverkoston työ, jossa alueen toimijat ovat pitkään tehneet yhteistyötä erilaisissa hyvinvoinnin kehittämishankkeissa niin seudullisesti kuin alueellisestikin. Alueen hyvinvointiklusteri on hyväksytty osaksi Multipolisverkostoa osaamiskeskittymänä. Kehittämistyön on aika siirtyä askel eteenpäin ja organisoitua pysyvästi monialaiseksi toiminnaksi.

Oulun Eteläisen alueen hyvinvointiyrittäjyys on vasta kehittymässä ja palvelualojen hautomotoiminta on käynnistymässä. Hyvinvointiyrittäjyyden kehittämiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä, jota näyttöön perustuvalla tiedolla ja verkostomaisella toiminnalla voidaan tukea. Hankkeen aikana hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämistoimintaa Oulun Eteläisellä alueella vahvistetaan tutkimusjohtajalla, joka nyt hyvinvoinnin osalta alueelta puuttuu. Lisäksi ammattikorkeakoulun rooli aluekehittäjänä edelleen vahvistuu.

Projektiin toteutuksesta ovat vastanneet Oulun Eteläisen alueen keskeiset hyvinvointialan koulutusta järjestävät organisaatiot: hallinnoijana oli Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) ja osatoteuttajina olivat Oulun yliopisto/Oulun Eteläisen instituutti (OEI), Centria ammattikorkeakoulu ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU).

Tavoitteet

Hyvinvointipalvelujen haasteet eivät ole ratkaistavissa pelkästään käytäntölähtöisesti, teknologiavetoisesti tai turvautumalla eri alojen konsulttien tietotaitoon. Käytännön tilanteesta ja tarpeista lähtevä kehittäminen on välttämätöntä, mutta vaatii tuekseen tutkimusta. Palvelujärjestelmän yhden osan muutosten vaikutukset muihin osajärjestelmiin on kyettävä osoittamaan ja pätevästi testaamaan. Hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan myös aivan uudenlaisia ajattelutapoja ja uudenlaisia yhteisöllisiä toimintamalleja. Hyvinvointiin liittyvä tietotuotannon rooli päätöksenteon tukena ja toiminnan kehittämisessä korostuu. Tavoitteena on kehittää alueen toimijoiden tarpeisiin vastaavaa hyvinvoinnin tietotuotantoa.

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvästi organisoitua, monialaista tutkimustoimintaa, joka tuottaa ja kehittää alueen hyvinvointialaa yhdessä Oulun Eteläisen alueen toimijoiden kanssa. Hyvinvointialalle saadaan tutkimusjohtaja. Hankkeen aikana luodaan edellytyksiä hyvinvointiyrittäjyydelle.

Tulokset

Hankkeen tuloksena alueella toimivien hyvinvointialan toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt. Hanke on lisännyt alan osaamista tarjoamalla koulutusta sote-palveluiden kustannuslaskentaan, asiakastarpeen huomioiminen/asiakaslähtöiset palvelut -teemaan sekä tarjonnut alueella hankintaosaamiseen liittyvää koulutusta. Hanke on tuottanut ajankohtaista tietoa Oulun Eteläisen alueen toimijoille. Julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyö hyvinvointipalveluissa teemaan liittyvä tutkimusraportti on julkaistu marraskuussa 2011.Tätä syvennettiin edelleen hankkeen loppuvaiheessa tekemällä lisää yrityshaastatteluja. Olemassa olevan aineiston ja kerätyn lisäaineiston pohjalta aiheesta työstetään valmiiksi kolme tutkimusartikkelia vuoden 2013 loppuun mennessä.

Toinen keskeinen projektin tutkimusteema oli kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksien tutkimin tulevaisuuskyselyiden avulla. Syksyllä toteutettiin alueen johtaville viranhaltijoille ja luottamusmiehille suunnattu kysely Sosiaali- ja terveydenhuolto Oulun Eteläisen alueella 2020. Kyselyä täydennettiin kevään-syksyn 2012 aikana laajalla kansalaiskyselynä.

Kyselyt tarjoavat kolme erilaista näkökulmaa sote-palveluiden järjestämiseen tulevaisuudessa. Tulevaisuuden toimintamallien suhteen löytyi sekä halua pitää kiinni vanhoista toimintamalleista, mutta myös halua uusiin toimintamalleihin. Tämä näkyi mm. palveluiden järjestämistavassa, jossa yhteistoimintaa julkisen ja yksityisen sektorin kanssa kannatti esim. puolet kansalaisista. Sama oli havaittavissa sote-palveluiden toteuttamisalueissa. Osa piti hyvänä nykyisiä aluejakoja, mutta huomattava osa halusi muuttaa nykyisiä alueita joko muodostamalla erilaisia aluekokonaisuuksia tai nykyistä suurempia sote-alueita. Palveluiden hakuetäisyyksiin liittyvät vastaukset osoittivat, että monet palvelut halutaan pitää lähellä, käytännössä oman kunnan alueella. Osassa palveluita on olemassa yhteistyömahdollisuuksia, kaikkia ei tarvitse löytyä oman kunnan terveyskeskuksesta. Kansalaiskyselyn tuloksia esiteltiin alueen sote-kuntayhtymien hallituksille marras-joulukuun aikana ja tulokset on julkaistu myös hywe-hankkeen nettisivuilla.

Hanke on toteuttanut Kallion palvelustrategiaprosessin mallintamisen, johon liittyen haastateltiin 9 prosessiin osallistunutta henkilöä. Prosesssin suurin onnistuminen oli se, työntekijät on otettu mukaan prosessiin ja työntekijät ovat myös kokeneet, että pystyvät vaikuttamaan asioihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmien (hyte-työryhmät) analyysi osoitti kuntien painottavan hyvinvoinnissa liikuntaa ja terveellisiä elintapojen sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Eri ikäiset väestöryhmät olivat myös edustettuina.

CENTRIA ammattikorkeakoulun osatoteutus liittyi nuorten käsitykseen hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluista. Tämä toteutettiin ainekirjoitustyyppisesti eli selvitettiin 9. luokkalaisten nuorten hyvinvoinnin käsityksiä sekä hyvinvointipalvelujen saatavuutta Oulun Eteläisen alueella.

JEDUn osatoteutuksessa Ylivieskan ja Nivalan yksiköt toteuttivat Hyvinvointipysäkki -kokeilun yhteistyössä Kallion peruspalvelukuntayhtymän kanssa. Toteutuksessa eri alojen opiskelijat jalkautuivat vanhusten kerhoihin, tarjoten heille erilaisia hyvinvointipalveluita. Kerhoissa oli asiakkaana viiden viikon aikana 537 ikäihmistä, jotka olivat palautteiden perusteella erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

JEDUn Oulaisten yksikön osatoteutuksessa monialainen opiskelijajoukko(lähihoitajat ja ravitsemus- ja puhdistuspalvelut) yhdessä Oulaisten kotihoidon kanssa jalkatuivat kotihoidon asiakkaiden kotiin. Kohderyhmänä olivat oulaistelaiset ikäihmiset, jotka kuuluivat kotihoidon piiriin ja olivat vaarassa joutua tehostetumman palvelun piiriin tai laitoshoitoon. Tällä tavalla tuettiin heidän kotona selviytymistä, tuettiin toimintakykyä ja hyvinvointia. Tavoitteena oli koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittyminen ja tiivistyminen, verkostoituminen, osaamisen lisääminen, toimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen.

Kohderyhmät

Hankkeen kohteena ovat Oulun Eteläisen alueen kuntien eri hallinnonalojen viranhaltijat ja päättäjät, hyvinvointialan yrittäjät koulutusorganisaatioiden henkilöstö.

Välilliset kohderyhmät
Sidosryhminä ovat alueen koulutusorganisaatiot, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK), Centria ammattikorkeakoulu Oy, Ylivieska ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU) sekä Oulun yliopisto ja sen alueyksikkö Oulun Eteläisen instituutti.

Hankkeen sidosryhminä ovat myös alueen seutukunnat, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja kuntien palvelujärjestelmät ja sekä alueen väestö/kansalainen, jonka hyvinvointia hankkeen avulla tuetaan.

Yhteistyökumppanit

Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) koordinaattori
Oulun yliopisto/Oulun Eteläisen instituutti (OEI)
Centria ammattikorkeakoulu

Hankkeen budjetti

31 950 euroa, rahoitus: 66 % Oulun lääninhallitus/ESR, 34 % KAM/JEDU


Linkit


   
Hanke alkaa
1.2.2010
Hanke päättyy
31.12.2012