Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Hankkeen kuvaus

Hanketta toteuttavat 11 ammatillista oppilaitosta ja ammattikorkeakoulua muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Hanke koostuu kolmesta horisontaalisesta teemasta, joissa työskennellään yli aluerajojen:
1) Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
2) Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
3) Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen, valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut. Kokeilu Pohjanmaahan osallistuvat Centria-ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

TEEMA 1) YHTEISET VERKKO-OPINNOT OSAKSI VÄYLÄOPINTOJA
- Kootaan mukana olevien ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjonta, joka soveltuisi väyläopinnoiksi/toisella asteella opiskeltavaksi, esimerkiksi Centria-amk:n verkko-opintoja tarjotaan pilotoitavaksi muilla alueilla osana eri alueiden väyläopintoja
- Kokeillaan verkko-opintojen liittämistä osaksi eri organisaatioissa toteutettavia väyläopintoja joko yksittäisinä opintojaksoina tai kokonaisuuksina ja
- Linjataan ja kehitetään yhdenmukaisia ahot-periaatteita ja -toimintatapoja. Pureudutaan opintojen kuvauksiin, osaamistavoitteiden määrittelyyn, osaamisen osoittamiseen ja arviointiin, jotta hankittu osaaminen olisi hyödynnettävissä eri oppilaitosten ja eri alojen tutkinnoissa.

TEEMA 2) SIIRTYMÄVAIHEEN OHJAUKSEN TOIMINTATAPOJEN PILOTOINTI JA OPPISOPIMUS JA NÄYTTÖTUTKINTO-OPISKELIJOIDEN JATKO-OPINTOJEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
- Kuvataan KPEDUn ja JEDUn nykyiset jatko-opintoihin ohjauksen mallit sekä eri toimijoiden (opo, HOPSin laatija) roolit opetussuunnitelmaperusteisesti opiskelevien sekä oppisopimusopiskelijoiden että näyttötutkintoperusteisesti opiskelevien opiskelijoiden osalta. Tässä huomioidaan myös väyläopintoihin ohjaus ammatillisten opintojen aikana sekä tarjolla olevien väyläopintojen relevanttisuus ammatillisiin opintoihin.
- Arvioidaan nykyiset jatko-opintoihin ja väyläopintoihin ohjauksen toimintamallit peilaten niitä muiden alueiden toimintamalleihin. Tämän pohjalta yhdessä teemakokonaisuutta koordinoivan Haaga-Helian kanssa määritellään jatko-opintoihin ja väyläopintoihin tai muihin sujuvaa siirtymistä edistäviin toimintamuotoihin ohjaamisen toimintamalli.
- Pohjanmaalla pilotoidaan sujuvan siirtymisen toimintamalleja, jotka koskevat oppisopimuksella opiskelevia sekä näyttötutkintoperusteisesti perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa opiskelevia.
- Eri toimenpitein levitetään ohjauksen (jatko-opintoihin ohjaus, väyläopinnot ja muut sujuvan siirtymisen toimenpiteet, amk:n rooli siirtymävaiheen ohjauksessa) yhdenmukaisia toimintatapoja jokaiseen JEDUn, KPEDUn ja Centria-amk:n toimipaikkaan.
- Laaditaan tiedotusmateriaalia, jotta opiskelijoiden tietoisuus mahdollisuudesta lisääntyy
- Paneudutaan ohjauksen laadulliseen kehittämiseen ja toimivuuden varmistamiseen jokaisella toimipaikalla (KPEDU: Kokkola, Kannus, Perho, Kaustinen; JEDU: Ylivieska, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Haapajärvi, Haapavesi, Siikalatva (Piippola), Centria-amk: Kokkola, Pietarsaari, Ylivieska) ja siihen, että opoilla on sama käsitys ja tietämys siitä, miten ja milloin opiskelija voi suorittaa amk-opintoja ammatillisen tutkinnon aikana. Oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen panostetaan enemmän.
- Centria-amkn kanssa kehitetään väyläopintokäytänteitä ja opintojen toteutustapoja niin, että opinnot palvelevat toisen asteen opiskelijoiden tarpeita.

Tavoitteet

1. Olemassa oleviin toimintamalleihin, hankkeen kokeiluihin ja yhteiseen kehittämistyöhön perustuen laatia ja ottaa toteuttajaorganisaatioissa käyttöön valtakunnalliset suositukset siirtymävaiheen toteuttamiseen siten, että kokonaisopiskeluaika lyhenee, sisältäen mm.
- väyläopintojen tuottaman osaamisen tunnustaminen ja tunnustaminen
- ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta ja hakukäytännöt
- jatko-opintojen ohjaus
- väyläopintojen laajuus
- yleisaineiden ja kieliopintojen rooli
- yhteisten oppimisympäristöjen ja työelämässä oppimisen käyttäminen
2. Ottaa käyttöön ammattiopisto-amk jatko-opintopolulle yhteinen nimitys
3. Markkinoida ja tiedottaa ammattiopisto-amk jatko-opintopolkua valtakunnallisesti
4. Lisätä tietoisuutta jatko-opintomahdollisuudesta alueellisesti potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa
5. Kuvata jatko-opinto-ohjausprosessin toimintamalli
6. Kehittää osaamisperusteisuuteen pohjautuvia ohjaus- ja arviointitaitoja sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä

Tulokset

- Selkeä rakennekuvaus 2.aste - amk -opinnoista
- Suositukset ja käytännössä kokeillut toimintatavat siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamisesta siten, että ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun siirtyvän opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen, sisältäen mm. suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle ja ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle
- Väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus on toteuttajaorganisaatioissa kehittynyt suositusten mukaiseksi
- Yhteinen ilme ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen
- Ohjausprosessin kuvaus (ammatilliselta 2. asteelta ammattikorkeakouluun)

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
- Ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat ja muut ohjauksen asiantuntijat, opettajat ja hakuinfoa antava henkilöstö
- Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajat, opettajat ja hakuinfoa antava henkilöstö (opintotoimisto tms.)
- Ammattikorkeakoulujen opiskelijat
- Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
- Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen johto
- Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet

Välilliset kohderyhmät:
- Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
- Ammattikorkeakouluopiskelijat
- Peruskoulutuksesta toiselle asteelle siirtyvät
- Peruskoulun opinto-ohjaajat
- Työelämä/yritykset
- Muut kuin oppilaitosten henkilöstö, jotka ohjaavat nuoria, kuten Ohjaamoiden työntekijät
- Muut kuin hankekonsortiossa mukana olevat ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut
- Muut siirtymävaihetta kehittävät hankkeet

Yhteistyökumppanit

• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, koordinaattori
• Centria-ammattikorkeakoulu
• Etelä-Savon koulutus
• Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
• Hyria koulutus
• Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
• Karelia Ammattikorkeakoulu
• Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
• Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
• Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY

JEDUn hanketoimijat:
Anne Kaartinen, projektikoordinaattori, vastuuhenkilö, puh. 040 157 7387 (Nivala)
Soili Autti, opinto-ohjaaja, projektityöntekijä, puh. 040 712 8124 (Oulainen)
Virpi Niku, lehtori, projektityöntekijä, puh. 040 150 5744 (Haapajärvi)
sp: etunimi.sukunimi@jedu.fi

Hankkeen budjetti

56 793 euroa, rahoitus: 79 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 21 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi
Nivala
Niku Virpi
Opinto-ohjaaja
Puh. 0505955230
virpi.niku@jedu.fi
Oulainen
Autti Soili
Opinto-ohjaaja
Puh. 0407128124
soili.autti@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.10.2016
Hanke päättyy
31.12.2018