JEDU 3D

Hankkeen kuvaus

3D-menetelmällä voidaan toteuttaa ennen kokonaan mahdottomaksi luultuja tuoteominaisuuksia. Tuotanto voidaan hajauttaa ja toteuttaa asiakaskohtaisia nopeita toimituksia ja kestävän kehityksen kannalta aidosti nykyistä parempia ratkaisuja. Teknologia siis mahdollistaa yrityksille uusia tapoja tehdä tuotteita tai palveluita asiakkaille ja siten synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäarvoa. Alueen oppilaitosten ja yritysten on oltava kehityksessä mukana, koska passiivisuus on merkittävä riski ja antaa kilpailijoille etua uusilla 3D-tulostukseen perustuvilla tuote- ja palvelukonsepteilla.

Hankkeen suunnittelussa on selvitetty eri oppilaitoksissa olevia 3D-projekteja ja tutustuttu alueen yritystoiminnan tarpeisiin seuraamalla Haapaveden teknologiakylän 3D-tulostamisen liiketoimintamahdollisuuksien selvityshankeen tuloksia. Alueella on tutkimustyötä 3D-tulostuksessa ELMEe Studiossa ja Centria-ammattikorkeakoulussa. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää niistä saatuja kokemuksia ja luoda toimiva konsepti yritysten käytännön tarpeisiin sekä saada eri aloilta valmistuville opiskelijoille 3D-tulostusosaamista. Lisäksi on selvitetty eri koulutuksen järjestäjien EDU3D-hankkeen tuloksia.

Tavoitteet

• suunnitella ja kehittää tapoja hyödyntää 3D-tulostuksen osaamista ja opetuskäyttöä eri koulutusaloilla
• sisällyttää 3D-tulostus osaksi opintosuunnitelmia, jonka myötä opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet jatkossa paranevat
• tuottaa sähköistä materiaalia, jota voidaan käyttää mm. opetuksessa, ja jota voivat käyttää myös yritykset, jotka esim. miettivät 3D-tulostuksen käyttöönottoa
• tarjota alueen yrityksille 3D-tulostuksen lisäkoulutusmahdollisuuksia ja luoda heille paremmat menestymisedellytykset
• saada yrityksille tietoa erilaisista mahdollisuuksista
• ennustetaan 3D-tulostuksen syövän alueen yritysten vahvuuksia (pienten sarjojen tekeminen
kilpailukykyisellä hinnalla, prototyyppien valmistus jne.), joten lisätään tietoa 3D-tulostuksen mahdollisuuksista yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa
• rakentaa palvelukonsepti, jolla pystytään tarjoamaan alueen yrityksille pienimuotoisia 3D-tulostuspalveluja
• laajentaa opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien osaamista uusille alueille, jotta heidän kilpailukykynsä työmarkkinoilla tai itsenäisenä yrittäjänä vastaa tulevaisuuden ammattitaitovaatimuksia, tuotantotapojen muutosta ja avoimuutta uusille ratkaisuille
• selvittää miten JEDUn opiskelualoilla voidaan käyttää 3D-tekniikkaa
• järjestää 3D-tekniikan koulutusta oppilaitoksille ja yrityksille
• tukea keskeisesti digitalisaation kehittämistä oppilaitoksissa ja alueella

Tulokset

• alueen yritysten kilpailukykyä parannetaan ja luodaan mahdollisuuksia uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan syntymiselle
• ammatillisessa koulutuksesta valmistuvilla tulevaisuuden tekijöillä on uutta osaamista, jolla parannetaan työmarkkinamahdollisuuksia
• jaetaan osaamista yrityksille ja tarjotaan palvelukonseptia, jolla yritykset voivat tyydyttää omaan liiketoimintaansa kuuluvia tarpeita ilman että tekevät vielä tässä vaiheessa omia tekniikan investointeja

Lyhyellä aikavälillä:
• alueen oppilaitosten ja yritysten tietämys 3D-tulostamisesta lisääntyy
• oppilaitoksissa aloitetaan 3D-tulostamisen opetus ja yrityksille tarjotaan 3D-tulostamiseen liittyvien osa-alueiden koulutusta

Pitkällä aikavälillä:
• alueelle syntyy laajaa eri ammattialojen 3D-tulostamismahdollisuuksien osaamista
• yritykset ostavat omia 3D-laitteita, ja tarvitsevat uusia osaajia ja uutta työvoimaa, jota hankkeen avulla aloitettu koulutus on tuottanut

Kohderyhmät

• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän seitsemän ammattiopistoa sekä aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut, eri perustutkinnot ja aloilla työskentelevä opetushenkilöstö
• lähialueiden ammatilliset oppilaitokset (mm. Oulu ja Raahe)
• alueen 3D-tekniikoita hyödyntävät, tekniikoista kiinnostuneet mikro- ja pk-yritykset sekä yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilöt
• perustetaan myös opiskelijoista pilottiryhmä, joka testaa ja ideoi käytännössä hankkeessa synnytettävää sähköistä materiaalia sekä opintosuunnitelmia
• hankkeen aikana 3D-tulostus ei ole oppilaitoksen perustoimintaa, vaan hankkeen avulla suunnitellaan ja testataan mm. opintokokonaisuuksia, joita voidaan myöhemmin sisällyttää osaksi opintoja

Välillisesti
• oppilaitosten opiskelijat ja yläkoululaiset sekä alueella toimivat nuorten työpajat
yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muiden alueiden toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, joita pyydetään mukaan yhteistyöhön
• alueen yritysten henkilökunta, joka voi hyötyä uusien työpaikkojen ja lisääntyvän työn muodossa
• yrittäjät, jotka hyötyvät tulevaisuudessa taloudellisesti kasvavan liikevaihdon myötä

Hankkeen budjetti

133 490 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 18,8 % JEDU, 1,2 % Haapavesi-Siikalatvan seutukunta


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Mäntyranta Reima
Lehtori, puuala
Puh. 0447692223
reima.mantyranta@jedu.fi
Nivala
Veikkola Arto
Tietohallintopäällikkö
Puh. 0447692211
arto.veikkola@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2016
Hanke päättyy
31.10.2018