JEDU - Top kumppani 2013

Hankkeen kuvaus

Työelämän ja Jokilaaksojen kky:n (JEDU) ammattiopistojen kehittämiskumppanuutta vahvistetaan keräämällä työelämästä työpaikka-analyysissä laadullista ennakointitietoa, jonka avulla kehitetään opiskelijoiden työssäoppimista ja osaamisen arviointia ammattiosaamisen näytöissä.

Opettajat yritysyhteistyövalmentajina työssäoppimiskäyntien yhteydessä keräävät työssäoppimispaikoilta henkilökohtaisen haastattelun avulla tietoja työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laatua parantavista ja kehittävistä seikoista. Kerätty tieto tehdään näkyväksi eri osapuolille (opiskelijat, alan opettajat/kehittämishenkilöstö sekä työpaikat), jotta on yhteinen näkemys siitä, mitä mahdollisuuksia alueen yritykset tarjoavat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutukseen, kehittää tutkintojen toimeenpanoa sekä vasta erityisesti pientyritysten osaamisvajeisiin työssäoppimisen ohjauksessa ja opiskelijan arvioinnissa.

1) Alueen työelämän ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen kehittämiskumppanuuden vahvistaminen keräämällä työpaikkahaastatteluissa (analyyseissä) laadullista ennakointitietoa
2) Opettajien yritysyhteistyövalmennus, opettajien valmennus, ohjaus ja koulutus
3) Elinikäisen oppimisen avaintaitojen näkyvyys, integrointi ja arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä
4) Perehdytään yhteistyöverkostoissa työssäoppimisen asiantuntijoiden kanssa ECVET-uudistuksen haasteisiin työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen kannalta
5) Alueen työelämän ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen kehittämiskumppanuuden vahvistaminen keräämällä työpaikkahaastatteluissa (analyyseissä) laadullista ennakointitietoa

Tavoitteet

- Pysyvien käytänteiden synnyttäminen JEDUn laadullisen ennakoinnin/työpaikka-analyysi- prosessiin, joka tukee työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjen laadukasta toteuttamista. Jo saatujen kokemusten pohjalta mallin jalostaminen siten, että se paremmin palvelee työssäoppimisen eri osapuolten laadukasta toimintaa.
- Keskeisen yritysyhteistyömuodon eli työssäoppimisen prosessin jatkuva parantaminen siten että se samalla lisää työpaikkojen mahdollisuutta systemaattisemmin tehdä näkyväksi omaa toimintaansa, vahvistaa opettajien työelämätuntemusta, lisää työpaikkaohjaajien osaamista ja parantaa opiskelijoiden to:n osuuvuutta ja samalla arvioinnin laatua.
- JEDUn ja työelämän kehittämiskumppanuuden vahvistaminen ja alueen työelämän mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen eri osapuolille (myös erityisryhmille). TOP -verkostoyhteistyössä toisilta oppiminen ja hyvien käytänteiden levittäminen. Opettajien yritysyhteistyövalmiuksien parantaminen.
- Lisäksi tavoitteena on kehittää henkilökohtaistamisprosessia työpaikkaohjaajakoulutukseen
JEDUn strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden vahvistaminen työelämäyhteistyön osalta

1. Alueen työelämän ja Jokilaaksojen kky:n (JEDU) ammattiopistojen kehittämiskumppanuuden vahvistaminen keräämällä työelämästä työpaikka-analyysissä laadullista ennakointitietoa.
2. Opettajien yritysyhteistyövalmennus
3. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen näkyvyys, integrointi ja arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä (koko TOP-verkoston yhteinen tavoite)
4. Perehdytään yhteistyöverkostossa työssäoppimisen asiantuntijoiden kanssa ECVET-uudistuksen haasteisiin työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen kannalta (koko TOP verkoston yhteinen tavoite)

Tulokset

Alueen (pien)yrityksistä saadut tiedot ovat JEDUn työssäoppimista ohjaavien opettajien, koulutus- ja opetussuunnitelmavastaavien käytössä kehitettäessä tutkintojen perusteiden toimeenpanoa sekä alan opiskelijoiden hyödynnettävissä, jolloin heillä on näkyvänä tieto alueen yrityksien antamista mahdollisuuksista työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä. Tämä edesauttaa myös työhön sijoittumisessa (rekrytointitarpeet <> työssäoppiminen).

Lisäksi JEDUn arviointitoimikunnalla on käytettävissä alueen yrityksistä laadullista tietoa, jonka avulla voidaan helpommin toteuttaa lain velvoittamaa näyttötoiminnan valvontatehtävää.

Tavoitteena ovat pysyvät käytänteet, jolloin jatkossa JEDUn ja alueen työelämä suunnitelmallisemmin työpaikkakäyntien yhteydessä rakentaa molempia osapuolia hyödyntävää kumppanuutta.

Kohderyhmät

Hankkeen toteutus aktivoi yritysten edustajia ja opettajia aktiiviseen kehittämiskumppanuuteen.

- Kohderyhmänä ja hanketoimintaan osallistuvina ovat alueen pienyritykset ja niiden työpaikkaohjaajat erityisesti tekniikan ja liikenteen aloilta, majoitus, -ravitsemis- ja talousalalta, luonnonvara-alalta sekä yksityiset palveluntuottajat sosiaali-, terveys ja liikunta-alalta.

- JEDUn työssäoppimista ohjaavat opettajat, koulutusala- ja opetussuunnitelmavastaavat, arviointitoimikunnan jäsenet (toimielin). Välillisesti kohderyhmänä ovat myös TOP verkoston jäsenten kohderyhmät (hyvien käytänteiden levittäminen).

Hankkeen budjetti

40 000 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
Puh. 0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi