Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE 2012

Hankkeen kuvaus

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE 2012 on klusterihanke, jossa on mukana Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen koulutuksen järjestäjiä, joille Opetusministeriö on ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa myöntänyt työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän.

Tavoitteet

Koko hankkeen yhteiset tavoitteet:
- Selvittää ja tarkentaa kaivostoiminnan ja suurten energialaitosten käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyviä ammatillisia osaamis-, koulutus-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita (sis. alihankkijatoimialat) Kainuun, Koillismaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Ylä-Savon sekä Lapin alueilla kunkin alueen elinkeinoelämän ominaispiirteet huomioiden.
- Selvittää tarpeisiin pohjautuen hankkeessa mukana olevien koulutusten järjestäjien opetushenkilöstön ammatillista osaamista ja työelämäyhteistyötaitoja ja laatia suunnitelmat opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi – tukea muutosprosessia "opettajasta-asiantuntijaksi".
- Aloittaa ammatillisen lisäkoulutuksen ja innovaatiotoimintaa tukevien osaamisen kehittämispalvelujen suunnittelu alueellisista yrityksistä, oppilaitoksista ja muista elinkeinoelämän toimijoista koostuvissa kehittämisryhmissä.
- Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ja muut työelämän yhteistyökumppanit oppivat käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa yhteistyön välineenä.
- Jakaa oppilaitosverkostossa tietoa ja hyviä tyke-käytänteitä päällekkäisen kehittämisen välttämiseksi ja työelämälähtöisten ja innovaatiotoimintaa tukevien osaamisen kehittämispalvelujen monipuolistamiseksi.
- Pyrkiä vahvistamaan ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan strategista merkitystä ja kysyntälähtöisyyttä ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamisessa.

JEDUn tavoitteet:
- Lisätä koulutuksen järjestäjän osaamista, jotta pystytään kehittämään konepajateollisuuden, maanrakennus ja logistiikka-alalle (merkittäviä kaivannais- ja energiateollisuuden toimialoja) sellaisia työelämäpalveluja, että alueen yritykset pystyvät vastaamaan suurhankkeiden edellyttämiin tarpeisiin.
- Suurhankkeisiin liittyvän henkilösertifiointipalvelujen kehittäminen
- PK-yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen turvaaminen palveluliiketoiminnan kehittämisellä
- Opetushenkilöstön tietämyksen kehittäminen metalli-, maanrakennus- ja logistiikka-alan yritysten osaamistarpeista
- Yritysyhteistyössä uusien kehittämiskohteiden löytäminen
- Koulutuksen järjestäjien kansainvälistymisosaamisen kehittäminen - edellytyksenä suurhankkeiden toteuttamisessa
- Tukea kehittämistoiminnassa muutosprosessia opettajasta asiantuntijaksi

Yhteistyökumppanit

koordinaattori Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Kainuun ammattiopisto
Kainuun ammattiopisto, Eino Kiiveri, eino.kiiveri@kao.fi, Petra Tolonen, petra.tolonen@kao.fi
Ammattiopisto Lappia, Anni Miettunen, anni.miettunen@lappia.fi, Ilkka Pukema, ilkka.pukema@lappia.fi
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Teemu Mäkinen, teemu.makinen@kpakk.fi
Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Pekka Peiponen, pekka.peiponen@ksak.fi, Ari Jokinen, ari.jokinen@ksak.fi
Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy, Mikko Kemppainen, mikko.kemppainen@oakk.fi
Oulun seudun ammattiopisto/Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, Virpi Pikkuaho, virpi.pikkuaho@osao.fi
Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy. Leo Aho. leo.aho@raahenaiku.fi
Ylä-Savon ammattiopisto, Niina Puumalainen, niina.puumalainen@ysao.fi

Hankkeen budjetti

33 162 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


   
Hanke alkaa
22.10.2012
Hanke päättyy
31.12.2013