Kivialan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion käynnistys

Hankkeen kuvaus

Nivala-Haapajärven seutukunnan elinkeinostrategiassa kiviteollisuus on valittu yhdeksi seutukunnan kasvutoimialaksi ja sen kehittämiseksi Pyhäjärvelle on perustettu rakennuskivialan yritystoiminnan kehittämisympäristö, KIVI Studio. KIVI Studio on kivenjalostuksen tuotantostudio, jonka toimintaympäristö muodostuu tutkimus- ja kehittämislaboratoriosta, pilottitehtaasta ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän (KAM)paikallisesta yksiköstä.

KIVIStudio on asiantuntijoista ja pilottitehtaasta muodostuva yrityspalvelukonsepti, joka palvelee ensisijaisesti Oulun Eteläisen alueen kivi- ja metallialan yrityksiä niiden kilpailukyvyn parantamiseksi tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen keinoin.

KIVIStudion ytimen muodostavat Nivalan ammattiopiston Pyhäjärven toimipiste, Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy, kivialan pilottitehdas ja tutkimuslaboratorio sekä niiden ympärillä yhteistyössä toimivat alueen yritykset, Oulun Yliopiston geotieteiden laitos, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset.

KESKEISET TOIMENPITEET
Tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion perustaminen
- henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen
- työskentelyolosuhteiden valmistelutoimet

Tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion toiminnan käynnistäminen
- yhteydenpito alan yrityksiin (palvelun tarvitsijoihin)
- irrotettujen kiviblokkien eheyden uudet tutkimusmenetelmät (louhoksella)
- eri kivilajien työstömenetelmien kehittäminen
- kivialan jalostuksen asiantuntijapalvelut
- rakennuskiven luokituksen kehittelyä uudelta pohjalta
- tuotekehityspalvelujen kehittäminen yhdessä yritysten asiantuntijoiden kanssa
- tuotannon kehityspalvelujen perustaminen yhdessä yritysten asiantuntijoiden kanssa kulttuuriympäristöön
- suljetut louhokset maisemoidaan, jolloin niiden virkistyskäyttöarvo kasvaa esim. uimapaikkoina.

Tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion toiminnan vakauttaminen niin, että se hankkeen jälkeen toimii tulosvastuullisesti ja kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset
- uusien alueen kiviluonnonvaroja hyödyntävien tuotteiden suunnittelua
- uusien tuotantomenetelmien suunnittelua
- kivialan laboratorion asiantuntemuksen ja teknologian palvelujen hyödyntämistä yritysten tuotteiden valmistuksessa ja tuotannon kehittämisessä.
- laboratorion liiketoimintasuunnitelman valmistelu
- positiivisten hankekokemusten ja osaamisen levittäminen

Erillisrahoituksella toimivien osahankkeiden käynnistäminen ja läpivienti (Nihak Oy, osatoteuttajan osuus)

KIVEN TYÖSTÖ
KIVIStudion tehdaskalusto koostuu pääasiassa tavallisista kiviveistämöiden laitteista, sahoista, hiomakoneista ja jyrsimistä. Vähemmän käytettyjä laitteita ovat laserkuviointi- sekä vesileikkauslaitteet. Näillä laitteilla teemme asiakkaan toivomia töitä nopeasti, tarkasti ja kohtuukustannuksin.

Laserlaite on suhteellisen pienitehoinen, 120 W, mutta sillä voi polttaa kovien materiaalien, kuten kiven, lasin, teräksen tai muiden metallien pinnasta muutaman atomin paksuisen kerroksen. Kuvioitu alue erottuu materiaalista riippuen vaihtelevasti. Puuta, akryylia, nahkaa, muovia tms. pehmeitä materiaaleja laser leikkaa hyvin. Käsiteltävän levyn maksimikoko on n. 40 * 90 cm. Laitteessa on lisävaruste, jonka avulla on mahdollista käsitellä myös pyöreitä kappaleita, kuten esimerkiksi pulloja ja maljakoita.

Vesileikkauslaitteen toiminta perustuu suurella paineella kiveen suunnattuun ohueen vesisuihkuun, jonka mukana kiven pintaan iskeytyy pieniä mineraalinkappaleita. Tämä granaattihiekka toimii abrasiivina ja tehostaa leikkausta. Laite leikkaa siististi ja tehokkaasti kaikenlaisia materiaaleja. Kiven lisäksi esimerkiksi terästä, puuta, nahkaa, muovia jne.

Mainittujen laitteiden lisäksi KIVI Studion kalustoon kuuluvat siltasaha, vaijerisaha, tasohiomakone, nivelpuomihiomakone, jyrsin sekä hydraulipuristin.

ALIHANKINTATYÖT, TUOTEKEHITTELY, NOLLASARJAT
- KIVIStudio tekee kivi- ja metallialan yrityksille alihankintatöitä nykyaikaisella konekannalla nopeasti, asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti. Studion henkilökunta auttaa myös tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja neuvoo yritystoiminnan aloituksessa.

LYHYTKURSSIT
- Järjestämme tarpeen vaatiessa laitekohtaista käyttökoulutusta asiakkaille, jotka tarvitsevat työssään toistuvasti esimerkiksi vesileikkausta tai jyrsintää. Näin yritysten omat työntekijät pääsevät itse työskentelemään KIVI Studion laitteilla aina, kun ne ovat studion omista töistä vapaana.

YRITYSHAUTOMO
- Liiketoiminnassa, erityisesti sen aloittamisessa, tulee vastaan tilanteita, joista yrittäjällä ei ole kokemusta, mutta joissa asiantuntijuus olisi tarpeen. Tarjoamme asiantuntijapalveluita mm. rahoitusjärjestelyissä, kehittämishankkeiden toteutuksessa, liiketoiminnan suunnittelussa, markkinoinnissa ja myynnissä. Lisätietoja elinkeinoasiamiehiltä, Nihak Oy.

HANKKEET
Karbonaattikiviesiintymien nopea paikantaminen moreenin hienoaineksen pH.n tai mineralogisen pikatutkimuksen avulla

Projektin tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla voidaan paikantaa karbonaattikiviesiintymiä heikosti paljastuneilla alueilla. Tällaisia alueita on esimerkiksi Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa. Toisaalta näiltä alueilla tunnetaan lukuisia suuriakin karbonaattikivilohkareita, joiden alkuperä on tuntematon. Hankkeen toisena tavoitteena on paikantaa kallioperästä toistaiseksi tuntemattomia karbonaattikiviesiintymiä.

Perinteisin menetelmin ainut mahdollisuus paikantaa kallioperän karbonaattiesiintymät ovat joissakin tapauksissa geofysiikka ja aina varma, mutta hidas ja kallis kairaus.

Hankkeessa kehitetään menetelmää, jolla voidaan suoraan kentällä tunnistaa moreenin hienoaineksen karbonaattimineraalit esim. värjäämällä ne ja käyttämällä kevyttä stereomikroskooppia tuloksen tarkasteluun. Myös hienoaineksen pH:n mittaus suoraan kentällä testataan.

Menetelmiä testataan jonkin tunnetun karbonaattikiviesiintymän lähellä ja sen jälkeen lähdetään tutkimaan löytyneiden lohkareiden lähistöä. Lohkareiden löytöpaikoilta vedetään havaintolinja jäätikön tulosuuntaan esim. 50 metrin pistevälillä ja 100 metrin välein poikkilinjat.

Kala- ja Pyhäjokilaaksojen tunnetuista karbonaattikivilohkareista varmasti huomattava osa on Pohjanlahden pohjasta lähtöisin ja siten nuorempia kuin mahdolliset maalta löytyvät esiintymät, joita tunnetaan ainakin Sievistä ja Pattijoelta. ”Merellisten” lohkareiden lähtöpaikan paikantaminen ei onnistu kaavailluilla menetelmillä.

”KIVITUTKAN” KEHITTÄMINEN
Tarvekiven irrottaminen kallioperästä ja lohkareiden jatkokäsittely jalostamolla ovat raskaita ja kalliita operaatioita. Jos kivi osoittautuu vasta tehtaalla kelvottomaksi jalostettavaksi esimerkiksi mikrorakojen tai sulkeumien vuoksi, on menetetty aikaa ja rahaa. Laite, jolla lohkare tai mieluummin louhimaton kallioalue voitaisiin tutkia ennakkoon, säästäisi turhalta työltä ja kuluilta.

Hanke tutkii yhdessä Oulun Yliopiston Mittalaitelaboratorion edustajien kanssa menetelmiä, jolla saataisiin riittävän tarkka tietoa kiven rakenteesta ja koostumusvaihteluista kiveä rikkomatta. Tutkittavana ovat aluksi mikroaaltoihin ja ultraääneen perustuvat luotausmenetelmät.

OULUN ETELÄISEN RAKENNUSKIVIESIINTYMIEN JATKOTUTKIMUKSET
Oulun Eteläisen rakennuskivipotentiaali tutkittiin PNASTINA-hankkeessa vuosina 2003 - 2005. Kartoituksen tuloksia on tallennettu PNASTINA -tietokantaan 38 esiintymästä, joista osa on tuotannossa. Moni näistä ansaitsee jatkotutkimuksia tuotantoon saattamista varten. Kohteeksi otetaan aluksi n. 5 esiintymää eri puolilta tutkittua aluetta esim.

TIILIPINNAN VERHOILU KIVILAATOILLA
Tiili on menettämässä suosiotaan rakennusmateriaalina esimerkiksi keraamisille laatoille. Hankkeessa kokeillaan tiilen ja ohuen kivilaatan yhdistämistä uudenlaiseksi verhoilumateriaaliksi sekä sisä- että ulkokäyttöön.

JULKAISUT
Keski-Pohjanmaan kalliokiviaines- ja luonnonkiviprojekti toteutettiin Geologian Tutkimuskeskuksen, Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien yhteisrahoitusprojektina. Projektin toiminta-alue oli Keski-Pohjanmaan maakunta. Projekti toteutettiin 1.10.2006 - 31.3.2008 välisenä aikana.

Maan kattavin kokoelma viitteitä geologiseen kirjallisuuteen, tutkimusraportteihin, karttoihin, valokuviin, valtauksiin, kairasydämiin ja meneillään oleviin tutkimushankkeisiin.

Kiviteknologian www-sivut tarjoavat mahdollisuuden tutustua kiviteknologia kirjasarjaan. Lisäksi sivut tarjoavat uutta, tuoretta tietoa ja osaamista täydentämään oppikirjojen sisältöä.

LINKKEJÄ:
PNASTINA-hanke (Promotion of Natural Stone Industry in Northern Areas) oli yhteispohjoismainen projekti, jonka tarkoituksena oli tukea pientä ja keskisuurta kiviteollisuutta osallitujamaissa. Suomessa kohdealueena oli Oulun läänin eteläosa. Tietoja alueen tutkituista kohteista löytyy projektin yllämainitulta showroom-sivulta. Valitsemalla Country-valikosta Finland pääsee Oulun Eteläisen kohteisiin. Klikkaamalla edelleen pikkukuvien tekstejä pääsee kohteen kuvaukseen.

KIVITEOLLISUUDEN sivuilta löydät kattavasti tietoa suomalaisista luonnonkivistä ja niiden käytöstä.

SUOMEN KIVIKESKUS on verkottunut osaamiskeskittymä, jonka tehtävänä on suomalaisen luonnonkiven tunnettavuuden lisääminen, toimialan kilpailukyvyn parantaminen ja uuden yritystoiminnan synnyttäminen. Kivikeskus on tieteen, taiteen ja modernin teollisuuden kohtauspaikka. Se on monipuolinen käyntikohde, jollaista ei löydy mistään muualta maailmasta.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN sivulla on kartta Suomen toimivista rakennuskivilouhimoista (ja korukiviesiintymistä) sekä tiivistä tietoa rakennuskivistä.

Tavoitteet

• tukea kivialan yritysten toimintaa
• tukea kivialan yritysten ja alan julkisen sektorin verkostoitumista
• uusien luonnonkiveä hyödyntävien yritysten synnyttäminen alueelle
• hankkeessa löydettyjen rakennuskiviesiintymien tuotantokuntoon saattaminen (Nihak Oy, osatoteuttajan osuus)
• kehittää uusia luonnonvarojen etsintämenetelmiä (Nihak Oy, osatoteuttajan osuus)
• tuottaa julkishallinnon päättäjien sekä yrittäjien tueksi kirjanen, jossa on kuvattu alkavan kaivostoiminnan julkishallinnolle tuomia tarpeita (työvoiman saatavuus, koulutus, kaavoitus, asuntorakentaminen, erilaiset tukipalvelut) sekä työmahdollisuuksia yrittäjille (rakentaminen, metallityöt, logistiikka jne.). (Nihak Oy, osatoteuttajan osuus)


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.2.2008
Hanke päättyy
31.5.2011