Laatusampo 7 - Laatua ammatilliseen koulutukseen Pohjoisessa

Hankkeen kuvaus

Koulutuskeskus JEDU kehittää kokonaisvaltaisesti laadunhallinnan menettelytapoja ja oman toiminnan seurantaa. JEDUlle luodaan yhteiset toimintamallit opetukseen, ohjaukseen ja työelämäyhteistyöhön. Laatukulttuuria kehitetään kartoittamalla ja todentamalla omat toimintaprosessit omaan laatujärjestelmään. Keskeiset sidosryhmät osallistetaan yhteiseen kehittämisverkostoon.

Tavoitteet

Tavoite 1: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
JEDUn laadunhallintajärjestelmä kattaa JEDUn ammatillisen koulutuksen toiminnan ja laadunhallinnan eri vaiheet. JEDUssa kehitetään menettelytavat varmistamaan laadunhallinnan kuuluminen kiinteänä osana ammatillisen koulutuksen toimijoiden työhön. Laadunhallintaa ja laatukulttuuria koskeva yhteinen ymmärrys varmistetaan henkilöstön keskuudessa ja yhteistyöverkostoissa. Laatukulttuuria kehitetään lisäämällä henkilöstön, opiskelijoiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien osallisuutta.

Tavoite 2: Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa
Kehitetään JEDUn menettelytapoja, joilla mahdollistetaan nopea reagointi ja ennakointi. Uusilla menettelytavoilla mahdollistetaan suuntautuminen tulevaisuuteen sekä muutostilanteissa johtaminen. Menettelytapojen kehittäminen sekä jatkuva parantaminen on kiinteä osa JEDUn henkilöstön toimintaa. JEDUlla on kehittynyt kyky tunnistaa muutostarpeet ja kehittää niiden perusteella laadunhallintaansa. JEDUn ja työelämän yhteistyökumppaneilla on yhteinen näkemys kehittämisen laadusta, laadunhallinnasta ja jatkuvan parantamisen menetelmistä.

Tavoite 3: Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti
JEDUn laadulle ja vaikuttavuudelle asetettujen tavoitteiden seurantaa kehitetään. Menettelytapoja kehitetään toiminnan ennakointi-, arviointi- ja tulostiedon hyödyntämiseksi. Laadun kehittämisen tavoitteista ja laadunhallinnan tuloksista viestitään henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille suunnitelmallisesti.

Tulokset

Tavoite 1: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
JEDUlle valitaan käytettävä laadunhallinnan viitekehys, johon laatutyö ja laadun kehittäminen perustuu. JEDUn prosessit kuvataan ”Kohti huippulaatua - Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030” -tavoitteiden mukaisesti. Parasta-hankkeissa tehtyjä prosessikuvauksia sovelletaan JEDUn laatutyössä. Prosessikuvaukset kirjataan JEDUn laatujärjestelmään. Pääprosessit vastuutetaan prosessinomistajille ja prosessien päivityskäytännöt määritellään. Laatujärjestelmä jalkautetaan henkilöstölle, opiskelijoille ja työelämän yhteistyökumppaneille henkilöstökokouksissa ja työelämätilaisuuksissa työelämän yhteistyökumppaneille vähintään kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijaparlamentilta pyydetään palautetta laatujärjestelmän sisällöistä vähintään kerran vuodessa.

Tavoite 2: Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa
Ennakointitietoa kerätään ja koulutustoimintaa kehitetään työelämästä saatavan ennakointiedon perusteella. Työpaikoilta tulevaa palautetta analysoidaan valtakunnallisen työelämäpalautteen pohjalta. Opiskelijahallintojärjestelmässä sijaitseva työpaikkarekisteri ajantasaistetaan ja sitä hyödynnetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen (koulutussopimus ja oppisopimus) kehittämisessä. Suoritetaan vertaisarviointi vuosittain valittujen koulutustoimijoiden kanssa. Suoritetaan JEDUn sisäinen vertaisarviointi valituilla koulutusaloilla.

Tavoite 3: Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti
JEDUssa kehitetään strategian seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostiedon mittareiden pohjalta päätöksentekoprosesseja. Tätä varten hanketoimijat kokoavat tulostiedot kolmelta edelliseltä vuodelta ja niistä koostetaan palautetieto esimiesfoorumille ja johtoryhmälle. Sovitaan palautetiedon perusteella menettelytavoista ja toimintamallista tuleville vuosille. Tulostiedot esitellään JEDUn henkilöstölle, luottamushenkilöille ja työelämän yhteistyökumppaneille.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuskeskus JEDUn henkilökunta, opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja työelämän yhteistyökumppanit.

Yhteistyökumppanit

- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO (koordinaattori)
- Kajaanin kaupunki / Kainuun ammattiopisto
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- Optima samkommun
- Perä-Pohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry. / Peräpohjolan opisto
- Raudaskylän Kristillinen Opisto
- Raahen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Brahe
- Rovalalan Setlementti Ry / Rovala-Opisto
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus REDU
- Saamelaisalueen koulutuskeskus

Hankkeen budjetti

82 000 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2020
Hanke päättyy
30.6.2022