LAMPPU2015 - Laatustrategian toimeenpano pohjoisimmassa Suomessa 2015 mennessä

Hankkeen kuvaus

Ammatillisten koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa vahvistetaan siten, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä vuoteen 2015 mennessä.

Pohjoisimmassa Suomessa – pinta-alaltaan noin puolen Suomen alueella eli Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan alueella toimivat koulutuksen järjestäjät ovat laatutyössä hyvinkin eri vaiheessa. Osa koulutuksen järjestäjistä on vasta aloittelemassa laatutyötä kun osa on edennyt laatutyössä hyvinkin pitkälle.

Pohjoisen Suomen koulutuksen järjestäjistä seitsemän käynnisti vuonna 2012 verkostoyhteistyön laatustrategian toimeenpanon tueksi eli Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa eli LAMPPU-hankeeen. Tämän, vuoden 2012 lopussa päättyvän hankkeen kehittämistavoitteiden pääpainona on tukea koulutuksen järjestäjien laatu- tai toimintajärjestelmän suunnittelua sekä verkostoitua. Hankkeessa mukana olleet koulutuksen järjestäjät ovat käynnistäneet ja osin myös toteuttaneet laatu- ja toimintajärjestelmiensä kehittämis- ja parantamistoimenpiteitä hyödyntäen vuonna 2012 toiminutta LAMPPU-verkostoa mm. toisilta oppien.

Vuoden 2012 LAMPPU- laatuverkostossa oli kuitenkin vielä aukkoja, joten uudessa LAMPPU2015-hankkeessa verkostoa on täydennetty neljällä uudella kumppanilla, jotka sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti täydentävä verkostoa. Mukaan on tulossa mm. aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä ja kansanopisto. Uudessa LAMPPU2015 verkostossa mukana olevista koulutuksen järjestäjistä suurin osa on laatutyössä jo edistyneitä, mutta verkostossa on mukana myös muutama laatutyön vasta aloittaneita tai aloittelevia. Laatutyössä eri vaiheessa olevat, erin kokokoiset ja erin typpiset koulutuksen järjestäjät myös tukeva täydentävät toisiaan verkostoyhteistyössä ja toisilta oppimisessa.

Leimallisena piirteenä Pohjoisen Suomen alueella on suuri maantieteellinen pinta-ala sekä harva kaukana toisistaan oleva oppilaitos- ja yksikköverkosto, mikä asettaa osaltaan haasteen laatutyöhön. Alueella on myös tapahtunut tai tapahtumassa järjestäjäverkostossa tai niiden sisällä rakenteellisia muutoksia sekä myös järjestämisluvissa muutoksia, jotka ovat asettaneet tai asettavat uusia haasteita ja myös mahdollisuuksia laatutyöhön. Verkoston laajuus ja levittäytyminen suurelle maantieteelliselle huomioidaan myös hankeen yhteistyömuodoissa, joissa hyödynnetään paljon sähköisiä etä- ja verkkopalveluja, mikä myös mahdollistaa hankkeen tulosten levittämisen jo hankkeen toteuttamisen aikana myös verkostosta ulospäin.

Tavoitteet

Hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät kehittävät omaa toiminta- tai laatujärjestelmää hyödyntäen hankkeen verkostoa, yhteistyökumppaneita sekä vuoden 2012 lopussa päättyvän LAMPPU-hankkeen tuloksia.

Toiminta- ja laatuärjestelmän kehittämistavoitteet on ryhmitelty kuudeksi kehittämisteemaksi. Teemojen ja sitä kautta tavoitteiden lähtökohtana ovat ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa esitetyt laadunhallinnan erinomaisuuden piirteet.

Kehittämisteemat:
Teema 1: Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena ja toimivat prosessit
Teema 2: Asiakassuuntautuneisuus
Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet
Teema 4: Henkilöstö voimavarana
Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit
Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen

Yhteistyökumppanit

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, koordinaattori

Hankkeen budjetti

12 000 euroa, rahoitus: 73 % Opetushallitus, 27 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi