Las Valmas - Valmentavien koulutusten toimeenpanon tuki

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa ovat mukana Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (koordinaattori), Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Optima samkommun, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn, Yrkesakademin i Österbotten, Vaasan Kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Valma-koulutusta siten, että opiskelija voi edetä koulutuksessa yksilöllisten tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Hankkeen näkökulma on vahvasti opiskelijalähtöisyydessä ja toiminnan keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys.

Hankkeen tärkeänä painopisteenä on vertaiskehittäminen hankekumppanien kanssa. Yhteiset keskustelut ovat tärkeitä, joten verkoston toimijat tapaavat säännöllisesti joko fyysisesti tai verkossa toteuttavien tapaamisten kautta. Lisäksi kumppanit benchmarkkaavat toinen toistensa Valma-koulutuksen käytäntöjä hankkeen aikana.

Tavoitteet

• Opetussuunnitelman kehittäminen
Kehittämiseen sisältyy opetussuunnitelman opintopolkujen kuvaukset, opetussuunnitelman kuvallisen mallin kehittäminen, valinnaisten opintojen kuvaukset sekä materiaalin ja aineiston laadinta.

• Valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen yhteistyö
Kartoitukset ja henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinta, kokeilut ja pilotointi majoitus-, ravitsemis- ja talousalalla, tekniikan aloilla (puu- ja metalliala), kulttuurialalla sekä luonnonvara-alalla. Henkilökohtaisten suunnitelmien toteuttaminen, osaamisen tunnistamisen kartoitukset ja tunnustamisen menettelytavat. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ohjausmateriaalin kehittäminen. Kokeilujen toteuttaminen ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen kanssa.

• Inklusiivisen mallin kehittäminen
Erilaisten oppijoiden opetus samassa ryhmässä, yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen kehittäminen hyödyntäen opiskelijoiden lähtökartoituksia. Opetusmenetelmien ja materiaalin kehittäminen sekä ohjausmenetelmien ja tukipalvelujen kehittäminen.

• Opiskelijan henkilökohtaiset suunnitelmat
Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien ja jatkosuunnitelmien laadinnan kehittäminen. Prosessikuvauksen ja toimintaohjeiden kehittäminen uudistuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Jatkosuunnitelmien ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen. Jatkosuunnitelmien seuranta ja tietojen keruumenetelmän kehittäminen.

Tulokset

• Mallinnetaan yksilöllisiä opintopolkuja erilaisten valintojen mukaisesti. Kuvaan valinnaisten opintojen toteuttamismahdollisuudet. Toimintamalleja voidaan jatkossa toteuttaa joustavasti opintopolkuna valmentavassa tai ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa (joustavat siirtymät yksilöllisten tarpeiden ja valintojen mukaisesti).

• Laaditaan ohjaus- ja opetusmateriaalia opiskelijoiden ohjaamiseen ja opetukseen. Hankkeessa tuotetaan uutta selkokielistä ja kuvallista materiaalia. Hankkeessa tuotettu materiaali jää toimijoiden käyttöön, ja sitä jaetaan verkostoissa, tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa.

• Toteutettu opetussuunnitelman kehittämistyö tulee osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma ja siihen liittyvä aineisto julkaistaan koulutuksen järjestäjän www.sivuilla. Laaditut prosessikuvaus ja toimintaohjeet tulevat osaksi koulutuksen järjestäjän toimintakäsikirjaa.

• Jatkosuunnitelmien seuranta- ja tietojenkeruumenetelmän kehittäminen osaksi valmentavien koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia.

Kohderyhmät

Kohderyhminä ovat opiskelijat, opinto-ohjaajat, ohjaajat, opetus- ja ohjaushenkilöstö, huoltajat, työpaikkaohjaajat.

Hankkeen budjetti

23 984 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


   
Hanke alkaa
1.8.2015
Hanke päättyy
31.12.2016