Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittämishankkeessa nostetaan alan ammattilaisten osaamistasoa luomalla innovatiivinen oppimisympäristö. Tavoitteena on luoda nykyaikaset puitteet oppimisympäristölle, mikä tukee metallialan kannattavaa kasvua, laadun ja tehokkuuden parantamista lisäämällä alan työntekijöiden osaamista alueellamme. Hankkeella edistetään teknologian käyttöönottoa ja yritysten alihankinnan kehittämistä.
Hankkeessa edistetään verkostoitumista metallialan toimijoiden kesken. Uuden oppimisympäristön kehittäminen edesauttaa opetuksen vetovoimaisuuden lisäämistä.

Toimenpiteenä hankitaan ajanmukaiset koneet ja laitteet. Hankkeessa metallialan työympäristön kehittämis- ja hallintajärjestelmän avulla nostetaan metallialan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta, materiaalitehokkuuden merkitystä yrityksen tuottavuudelle, laadulle ja ympäristönsuojelulle. Samalla oppimisympäristöstä muodostuu nykyistä selkeästi enemmän teollisuuden tyypillistä työympäristöä vastaava. Em. asioiden nostamisella osaksi jokapäiväistä opiskelua voidaan luoda nykyaikaista laatu-, turvallisuus- ja ympäristöajattelua opiskelijoiden keskuudessa ja siten luodaan heille edellytyksiä olla mukana luomassa ja kehittämistä vastaavaa toimintakulttuuria myös yrityksissä. Oppimisympäristön kehittämisprojekti mahdollistaa metallialan aikuiskoulutuksen käynnistämisen ammattiopistossa (IW-hitsauskoulutukset, CNC-koneistus, robottiohjelmointi).

Tavoitteet

• luoda edellytykset metallialan aikuiskoulutuksen aloittamiselle
• Kalajoen ammattiopiston metallialan oppimisympäristön modernisointi (kone- ja laitehankinnat sekä työpisteiden järjestelmällinen suunnittelu ja toteutus)
• metallialan toimijoiden verkottumisen edistäminen
• metallialan ja metallialan opetuksen vetovoimaisuuden lisääminen
• uuden metallialan ammattimiehen työllistäminen alihankintapalveluiden tuottamiseen ja aikuiskoulutuksen tukemiseen

Tulokset

Laadulliset tulokset:
Hanke mahdollistaa metallialan yritysten työntekijöiden, ammattiopiston henkilöstön ja perusopetuksen opiskelijoiden osaamisen kehittämisen. Uudet osaamisalat ja jo olemassa olevan osaamisen vahvistaminen mahdollistuvat hankkeen toimenpiteiden avulla. Uutta osaamista saadaan kone- ja laitetoimittajilta, metallialan järjestöiltä, ulkoisilta auditoijilta, ulkoisilta kouluttajilta metallialan yrityksiltä jne. Osaamisen laatua mitataan yrityksille suunnatulla laatukyselyllä, joka toteutetaan siinä vaiheessa, kun he rekrytoivat henkilökuntaa tai ovat kouluttaneet metallimiehiä aikuiskoulutuksena tarjottavilla kursseilla ja pitkäkestoisilla koulutuksilla. Tuloksista saamme tietoa koulutuksen kehittämiseen ja laitekannan päivittämiseen jatkossa.

Hankkeen jälkeen Kalajoen ammattiopisto tulee järjestämään IW-hitsauskoulutuksia. IW-hitsauskoulutusten käynnistämisen vaatima laatujärjestelmä parantaa Kalajoen ammattiopiston metalliosaston toiminnan laatua. Laatujärjestelmän kautta omaksutaan systemaattinen toimintamalli ylläpitää ja kehittää toimintoja sekä arvioida kehittymistä sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Tämä mahdollistaa vastaavien systemaattisten toimintatapojen soveltamisen myös muille aloille soveltuvilta osin. Laatujärjestelmä vaikuttaa myös oppimisympäristön siisteyteen, mikä vaikuttaa opiskelun vetovoimasuutta myös naisten suuntaan.

Kalajoen ammattiopiston toiminta voidaan hankkeen avulla integroida tiiviimmin työelämään aikuiskoulutuksen ja alihankintapalveluiden avulla. Tiiviimmän yhteistyön kautta ammattiopiston metallialan opetuksen ajanmukaisuus voidaan turvata ja reagointiherkkyys työelämän koulutustarpeisiin paranee. Kalajoen ammattiopiston aktiivisen osallistumisen avulla metallialan verkostot tiivistyvät alueellisesti ja myös laajemmin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti (konetoimittajat, yritykset, viranomaiset, koulutuksenjärjestäjät, järjestöt jne.).

Metallialan yritysten toimintaympäristö paranee hankkeen toimenpiteiden myötä alueellisesti. Osaavan henkilöstön saatavuuden ja töissä olevan henkilöstön osaamisen kehittämismahdollisuuksien parantuessa kynnys uusille investoinneille yrityksissä mataloituu. Metallialan yritysten kilpailukyky paranee. Henkilöstön osaaminen on keskeisin yrityksen resurssi, joka mahdollistaa yrityksen kilpailukyvyn parantumisen.

Määrälliset tulokset:
Hankkeen avulla Kalajoen ammattiopistoon saadaan modernisoitu oppimisympäristö ja päivitetty konekanta vastaa nykyaikaisia tarpeita. Lisäksi se mahdollistaa kokonaan uusien osaamisalueiden kouluttamisen opiskelijoille. Kalajoen ammattiopisto pystyy hankkeen jälkeen laajentamaan metallialan aikuiskoulutuksen tarjontaa. Uusina koulutuksia aikuiskoulutukseen saadaan IW-koulutukset, CNC-koulutukset (ohjelmointi ja työstö), robottihitsauskoulutukset sekä mittaus- ja kalibrointikoulutukset.

Lisäksi hanke mahdollistaa järjestämislupien saamisen eri metallialan ammattitutkintoihin, kuten koneistajan ammattitutkintoon. Määrällisiä tuloksia seurataan työelämälle suunnatulla rekrytointikyselyllä. Hankkeen kautta synnytetään yksi uusi suora työpaikka Kalajoen ammattiopistolle. Hankkeen aikana rekrytoidaan metallialan ammattimies, jonka osaamisalana on koneistus. Ammattimiehen toimenkuvaan kuuluu keskeisimpinä alihankintapalveluiden tuottaminen yrityksille ja yritysverkostojen ylläpito sekä toimiminen apukouluttajana aikuiskoulutuksissa.

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
Hankkeen kohderyhmänä ovat Kalajoen ja lähialueen kuntien metallialan yritysten työntekijät ja metallialaa opiskelevat. Tulevan alihankintatyön ja yritysten työntekijöiden osaamisen kehittämisen kautta keskeisenä kohderyhmänä ovat myös metallialan yritykset. Hankkeen toimenpiteiden kautta em. kohderyhmät saavat parantuneet edellytykset kehittää osaamistaan säilyttääkseen ja parantaakseen asemaansa työmarkkinoilla ja yritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään ja markkina-asemaansa. Innovatiivinen oppimisympäristö edistää myös uusien yritysten syntymistä ja näin uuden liiketoiminnan kehittämisestä, erikoistumista ja verkostomaisen yhteistyön lisäämisestä. Oppimisympäristössä huomioidaan myös naisten mahdollisuus kehittää alan osaamista näin olla mukana yritysten toiminnan kehittämisessä.

Kohderyhmänä ovat myös Kalajoen ammattiopiston metallialan henkilökunta, joka hyötyy hankkeesta parantuvien verkostojen kautta. Tästä välillisesti hyötyvät myös perus- ja aikuiskoulutuksen opiskelijat.

Teollisuuden kilpailukyky mainitaan myös painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa. Tämä edesauttaa strategian tavoitetta, missä nuoret kokevat kotiseutunsa ja Pohjois-Pohjanmaan hyväksi vaihtoehdoksi myös tulevaisuuden kotipaikkana. Lisäksi modernimman tekniikan hankkiminen mahdollistaa myös naisten paremman kouluttautumisen, koska se poistaa opiskelijan fyysisiä rajoituksia ja madaltaa kynnystä kouluttautua metalli alalle.

Välilliset kohderyhmät:
Metallialan yritysten kilpailukyvyn parantumisen kautta ja mahdollisen toiminnan laajenemisen kautta hanke vaikuttaa välillisesti myös tulevaisuudessa kuntien verotulojen kehittymiseen ja lisää siten laajasti alueen hyvinvointia. Metallialan yritysten kannattavuuden ja hyvän työllisyyden vaikutukset myös muuhun yhteiskuntaan ovat merkittäviä. Pitkällä aikavälillä laajasti ja ne synnyttävät myönteisiä välillisiä kerrannaisvaikutuksia koko ympäröivään yhteiskuntaan.

Metalliteollisuuden kasvu ja kehittyminen hyödyttävät välillisesti myös alueen palvelusektoria. Osaamistaan kehittävä metalliteollisuus kasvaa ja luo uusia työpaikkoja alueelle, mikä lisää palvelukysyntää.

Hanke vahvistaa myös alueellisia metallialan verkostoja ja integroi Kalajoen ammattiopiston toimintaa kiinteämmin elinkeinoelämään.

Hankkeen budjetti

705 676 euroa, rahoitus 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 15 % JEDU, 10 % kunnat, 5 % yksityisrahoitus


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Sarpola Ari
Rehtori
Puh. 0401508432
ari.sarpola@jedu.fi

   
Hanke alkaa
19.1.2015
Hanke päättyy
31.3.2016