Osaaminen työelämätaidoiksi 1

Hankkeen kuvaus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän koordinoimassa Osaaminen työelämätaidoiksi 1 -hankkeessa kehitetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, luokattoman ammatillisen koulutuksen ja työssäoppimisen malleja sosiaali- ja terveysalalla sekä yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon alalle.

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen (vaihe I) 8.6.2015 -31.12.2016
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (vaihe II ja III)

Tavoitteet

1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä niiden hyvien käytänteiden koonti ja edelleen kehittäminen
• tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan osaamista työssäoppimisjaksoilla
• kehittää mekanismi, jolla esim. kesätöistä hankittu osaaminen voitaisiin mahdollisimman laajasti ottaa osaksi opiskelijan yksilöllistä oppimispolkua ja siten lyhentää esim. opiskeluaikaa
• kerätä erilaisia malleja, joilla koulutuksen järjestäjät voivat ohjata ja neuvoa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa sekä kehitetään osaamisen arviointia eri aloilla

2. Luokattoman ammatillisen koulutuksen kehittäminen
• suunnitella ja kehittää mallia luokattomasta ammatillisesta koulutuksesta ja sen toteuttamisesta
• lisätä valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä ammatillisessa koulutuksessa
• tehdä selvitys opiskelijan tuen tarpeesta opintojen itsenäisessä suunnittelussa ja opintojen läpiviemisessä

3. Työssäoppimisen toteuttamisen mallien kehittäminen
• suunnitella ja toteuttaa työssäoppimisen malleja, joilla tuetaan saman ammattialan opiskelijoiden moniammatillisuuden kehittymistä (intraprofessional learning)
• opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat palvelun tarpeen mahdollisimman itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti tiimityönä

Tulokset

Hankkeessa kehitetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, luokattoman ammatillisen koulutuksen ja työssäoppimisen malleja sosiaali- ja terveysalalla sekä yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnonalalle.
• tuotetaan uuden opetussuunnitelman mukainen työssäoppimisen toteuttamisen suunnitelma
• luodaan mallit osaamiseen perustuvan työssäoppimisen toteuttamiseen.
• testataan ja mallinnetaan sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen, että ammatillisten taitojen osaamisen kehittämistä
• kehitetään malleja sekä aloittavien opiskelijoiden että jatkavien opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
• aloittavilla ja jatkavilla opiskelijoilla mm. kesätöistä saavutettu osaamisen tunnistaminen tulee ajankohtaiseksi
• suunnitellaan ja testataan mallia luokattomasta ammatillisesta koulutuksesta ja sen toteuttamisesta
• mallinnetaan ja kehitetään uusia ideoita yhdessä opiskelijoiden opintojen nopeuttamiseen liittyvistä tekijöistä
• kehitetään opiskelijoiden osaamisen arviointia
• tehdään selvitys niistä seikoista, jotka edistävät ja estävät osaamisen tunnistamista mukana olevien koulutuksen järjestäjien keskuudessa
• tehdään selvitys HOPS-käytännöistä ja kehitetään niitä käytäntöjä eri koulutuksen järjestäjillä
• saatuja tuloksia voidaan hyödyntää HOPS-toiminnan kehittämisessä.

Kohderyhmät

• hankkeeseen osallistuvat sosiaali- ja terveysalan sekä yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon alan tutkintoa suorittavat opiskelijat
• kohderyhmän muodostavat myös aiesopimuksen allekirjoittaneiden yksiköiden työelämän edustajat (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) sekä opettajat

Yhteistyökumppanit

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
- Haapajärven ammattiopisto
- Oulaisten ammattiopisto
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/Sosiaali- ja terveysala
- Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/Liiketalous, palvelut ja kulttuuri
Kouvolan seudun ammattiopisto
Lahden Diakonian instituutti
Porvoo International College
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymäksi (aik. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä)
- koulutuskeskus Salpaus/Sosiaali- ja¿terveysala

Hankkeen budjetti

212 444 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus ja 25 % verkosto


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Kukkonen Päivi
Lehtori, projektikoordinaattori
Puh. 0403120427
paivi.kukkonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
8.6.2015
Hanke päättyy
31.12.2016