Osaaminen virtaa Jokilaaksoissa – oppimista ja osaamista työelämässä

Hankkeen kuvaus

Osaaminen virtaa Jokilaaksoissa hanke kehittää ammatillisen koulutuksen menetelmiä ja toimintamalleja työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja opetuksessa. Ammatillisen koulutuksen reformi kokonaisuudessaan tuo merkittäviä muutoksia työelämäyhteistyöhön ja kumppanuuksiin. Yhä enenevässä määrin koulutukseen sisältyviä tutkinnon osia toteutetaan työelämässä ja työelämälähtöisyys koulutussisällöissä laajenee. Muutostilanteessa joudutaan muuttamaan nykyisiä toimintamalleja ja samalla luomaan uusia toimintatapoja ammatillisen koulutuksen toteuttamiseksi.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
• Selvitykset työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja opetuksen/ohjauksen mahdollisuuksista
> Uusien toimintamallien kehittäminen yhteistyössä opettajien/ohjaushenkilöstön sekä työelämän edustajien kanssa.
• Opetuksen ja ohjauksen toteuttaminen työpaikoilla
> Ohjaavan opettajan / ohjaajan pedagogiset työelämäjaksot työssäoppimisen aikana
> Valmennus ohjaus- ja opetustaitojen kehittämiseksi työelämässä
• Uuden opettajuuden ja ohjauksen koulutus
> Koulutuksissa selkiytetään toimijoiden roolit ja parannetaan arviointiosaamista
> Koulutuksia uusista käyttöönotettavista menetelmistä ja sovelluksista
• Koulutus- ja työllistymispolkujen aineiston laadinta
• Arviointi- ja palautekäytäntöjen toimintamallien suunnittelu

Tavoitteet

• Ammatillisen koulutuksen ja työpaikkojen välisen yhteistyön kehittäminen:
Hankkeessa laaditaan selvitys työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja opetuksen/ohjauksen mahdollisuuksista uudistuneen lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Lähtökohtana on uusien toimintamallien kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa. Hankkeen aloitusvaiheessa tarkennetaan nykytilanne, kartoitetaan toimintamalleja ja muodostetaan kehittämiskumppanuuksia.

• Ammatillisen ja pedagogisen osaamisen kehittäminen:
Hankkeessa toteutetaan oppimisen ja ohjauksen käytännön toimenpiteitä työpaikoilla. Tämä toimenpide toteutuu ohjaavan opettajan (ohjaajan) osallistuessa työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamisessa. Lisäksi hankkeessa koulutetaan toimijoita uuteen opettajuuteen ja ohjaukseen. Uuden opettajuuden ja ohjauksen koulutus, jossa selkiyttämään toimijoiden roolit ja kehitetään pedagogista osaamista.

• Ammatillisen koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyön selkiyttäminen ja syventäminen: Hankkeessa valmistellaan koulutus- ja työllistymispolkujen mallintamista yhteistyössä yritysten kanssa. Laaditaan opetushenkilöstölle ja työpaikkaohjaajille ns. menetelmäpakki, joka sisältää työkaluja työssäoppimisen ohjaamiseen, arviointiin, palautetiedon keräämiseen, kehittämisen ennakointiin ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen (mallintaminen) ja digitalisaation hyödyntämiseen. Arviointi- ja palautekäytäntöjen valmistelu. Prosessimaisen toimintamallin kuvaaminen ja systemaattisen palautetiedon kerääminen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena osaaminen kehittyy sekä elinkeinoelämän että ammatillisen koulutuksen toimijoilla. Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat uusien toimintamallien käyttöönotto työssäoppimisen toteutuksessa, e-materiaalit sekä verkko-opintojaksot ja -menetelmät. Hankkeessa laaditaan selvitys toiminta-alueen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja opetuksen/ohjauksen mahdollisuuksista uudistuvan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Selvitys ja kokeilut raportoidaan ja julkaistaan e-materiaalina. Hankkeessa kootaan ammattialakohtaisia kehittämisverkostoja. Hankkeen tuloksista pedagoginen materiaali (pedapassi), koulutusmateriaali ja toimintamallien kuvaukset julkaistaan e-materiaaleina ja esitteinä. Hankkeen muita tuloksia ovat arviointi- ja palautekäytäntöjen toimintamallien kuvaaminen.

Kohderyhmät

• Varsinaiset kohderyhmät:
Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö (mm. opinto-ohjaajat, uraneuvojat, ohjauspalvelujen asiantuntijat) sekä työpaikkaohjaajat ja muut elinkeinoelämän edustajat. Elinkeinoelämän edustajia hankkeen kohderyhmässä ovat julkisten organisaatioiden toimijat ja yritysten edustajat. Hanke toteutetaan matkailu- ja ravitsemis- ja talousaloilla, tekniikan aloilla, luonnonvara-, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinto-, luonnontieteiden- ja kulttuurialoilla sekä sosiaali-ja terveysalalla. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat mikro- ja pk-yritykset. Hanke kohdistuu Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Raahen seutukuntien alueelle.

• Välilliset kohderyhmät:
Välillisiä kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat, ilman koulu- tai työpaikkaa vailla olevat henkilöt, työpajat, huoltajat, ja muut hanketoimijat. Lisäksi hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeen toiminta-alueella työttömäksi jääneet tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat perusopetuksen opiskelijat ja tet-jaksojen ohjaajat, kolmannen sektorin toimijat ja muiden hankkeiden toimijat. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen on hankkeen keskeinen toimenpide. Hankkeen toimenpiteitä työssäoppimisen kehittämisen osalta kohdistuu välillisesti ammatillisessa koulutuksessa oleviin henkilöihin.

Hankkeen budjetti

393 110 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Kurtti Pasi
Tuntiopettaja, sähköala
Puh. 044 7692 253
pasi.kurtti@jedu.fi
Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.3.2017
Hanke päättyy
31.8.2020