OsaavatOpistot 2015

Hankkeen kuvaus

Osaava-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama määräaikainen (v. 2010 - 2016), valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman tavoitteita ovat mm. opetustoimen laatutyön edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen opetustoimessa, tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistaminen, työelämäläheiset kouluttautumisen muodot, ajantasaiset tiedot ja taidot, tulevaisuuden osaaminen ja myös oppilaitosjohdon koulutus. Osaava-koulutus on osallistujille maksutonta.

OsaavatOpistot 2015 -hankkeen verkostoon kuuluvat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (koordinaattori), Raahen koulutuskuntayhtymä, Raudaskylän Kristillinen Opisto ja Reisjärven Kristillinen Opisto.

Tavoitteet

• aktivoida yleissivistävän, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstönsä ammatillista osaamista
• uudistaa opetustoimen henkilöstökoulutusta palvelemaan työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita
= Kehittämismyönteinen opetustoimen henkilöstö

Tulokset

Osaamisen kehittämistä palvelevien rakenteiden ja suunnitelmallisen toiminnan luominen ja vahvistaminen
• osaamisen kehittämisen mallit ja toimintasuunnitelmat, jotka laaditaan paikallisesti ja tarvelähtöisesti: osaamistarvekartoitukset, paikalliset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat
Täydennyskoulutuksen järjestäminen yhteisesti verkoston henkilöstölle:
• (perus)opetuksen laatu ja työelämävastaavuus
• henkilöstön hyvinvointi
• henkilöstön tietoyhteiskuntaosaaminen
Uusia ja innovatiivisia osaamisen kehittämisen tapoja ja malleja haetaan
• suunnittelussa huomioidaan henkilöstön, työyhteisön ja työnantajan tarpeet, ajankäyttö sovitaan organisaatiokohtaisesti
• työhön liittyvää ja työn ohella olevaa koulutusta
• esim. verkko-opiskelun kehittäminen, osa-aikaisen opiskelun mahdollistavat mallit, työn ja koulutuksen vuorottelu
Pysyviä toimintaa tukevia rakenteita, uusia täydennyskoulutusmuotoja ja tapoja > toiminnalla on edellytykset vakiintua hankkeen päättymisen jälkeen
• Koulutustarpeiden monipuolinen kartoitus yksilötasolta (kehityskeskustelut, huom! ryhmäkehityskeskustelut?), oppilaitostasolle (yhteisön osaamiskartoitus) ja ylläpitäjätasolla (esim. opetustoimen strategiasta nousevat tarpeet)
Lisää ja monipuolistaa kysyntälähtöistä täydennyskoulutustarjontaa (ei poista työnantajan velvoitetta huolehtia henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä)

Kohderyhmät

• työyhteisöt yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioissa
• opetustoimessa työskentelevät henkilöt
• erityiset kohderyhmät:
- pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat
- opettajat, joilla on alle 10 vuotta työuraa jäljellä (yli 55-vuotiaat)
- henkilöt, jotka viime vuosina ovat osallistuneet vain vähän/ei ollenkaan täydennyskoulutukseen

Yhteistyökumppanit

Koulutuskeskus Brahe / Raahen koulutuskuntayhtymä
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Reisjärven Kristillinen Opisto

Hankkeen budjetti

21 250 euroa, rahoitus: valtionavustus 80 % Pohjois-Suomen AVI/Opetus- ja kulttuuritoimi, 20 % verkosto


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
8.5.2015
Hanke päättyy
31.12.2016