OsaavatOpistot 2016

Hankkeen kuvaus

Osaava-ohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma vuosille 2010 - 2017. Ohjelman viimeinen rahoitushaku oli vuoden 2015 lopussa painopisteenä kehitetyn toiminnan ja rakenteiden vakiinnuttaminen.

Täydennyskoulutus on osallistujille maksutonta.

Tavoitteet

• aktivoida yleissivistävän, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstönsä ammatillista osaamista
• uudistaa opetustoimen henkilöstökoulutusta palvelemaan työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita
= Kehittämismyönteinen opetustoimen henkilöstö

Tulokset

- Osaamisen kehittämistä palvelevien rakenteiden ja suunnitelmallisen toiminnan luominen ja vahvistaminen
• osaamisen kehittämisen mallit ja toimintasuunnitelmat, jotka laaditaan paikallisesti ja tarvelähtöisesti: osaamistarvekartoitukset, paikalliset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat
- Täydennyskoulutuksen järjestäminen yhteisesti verkoston henkilöstölle:
• (perus)opetuksen laatu ja työelämävastaavuus
• henkilöstön hyvinvointi
• henkilöstön tietoyhteiskuntaosaaminen
- Uusia ja innovatiivisia osaamisen kehittämisen tapoja ja malleja haetaan
• suunnittelussa huomioidaan henkilöstön, työyhteisön ja työnantajan tarpeet ja ajankäyttö sovitaan organisaatiokohtaisesti.
• työhön liittyvää ja työn ohella olevaa koulutusta
• esim. verkko-opiskelun kehittäminen, osa-aikaisen opiskelun mahdollistavat mallit, työn ja koulutuksen vuorottelu
- Pysyviä toimintaa tukevia rakenteita, uusia täydennyskoulutusmuotoja ja tapoja > toiminnalla on edellytykset vakiintua hankkeen päättymisen jälkeen
- Koulutustarpeiden monipuolinen kartoitus yksilötasolta (kehityskeskustelut, huom! ryhmäkehityskeskustelut?), oppilaitostasolle (yhteisön osaamiskartoitus) ja ylläpitäjätasolla (esim. opetustoimen strategiasta nousevat tarpeet)
- Lisää ja monipuolistaa kysyntälähtöistä täydennyskoulutustarjontaa (ei poista työnantajan velvoitetta huolehtia henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä)

Kohderyhmät

Työyhteisöt yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioissa
• henkilöt, jotka työskentelevät opetustoimessa
• erityiset kohderyhmät:
- pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat
- opettajat, joilla on alle 10 vuotta työuraa jäljellä (yli 55-vuotiaat)
- henkilöt, jotka viime vuosina ovat osallistuneet vain vähän/ei ollenkaan täydennyskoulutukseen

Yhteistyökumppanit

Koulutuskeskus Brahe / Raahen koulutuskuntayhtymä
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Reisjärven Kristillinen Opisto

Hankkeen budjetti

43 000 euroa, rahoitus: 80 % Pohjois-Suomen AVI/Opetus- ja kulttuuritoimi, 20 % verkosto


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
29.2.2016
Hanke päättyy
2.6.2017