Parhaat Ohjenuorat TEkevät Vastuullisen Ammattilaisen - PONTEVA

Hankkeen kuvaus

PONTEVA-hankkeen avulla pyrittiin vähentämään opintojen keskeyttämistä, parantamaan työllistymistä ja jatko-opintoihin hakeutumista, jolloin opintojen läpäisy tehostuu ja opintojen joustava eteneminen mahdollistuu. Kehitimme oppilaitosten henkilöstöille, työpaikkaohjaajille, etsivän nuorisotyön toimijoille ja muille verkostossa mukana oleville tahoille lähitukemiseen, pedagogiseen osaamiseen ja jatko-opintoväyliin toimivia käytänteitä ja ohjausmateriaalia.

Henkilöstöille ja sidosryhmille järjestettiin heidän tarpeidensa mukaisia räätälöityjä koulutuksia, konsultaatiota ja työnohjauksia. Näiden toimintojen järjestämisessä pystyttiin erityisen hyvin käyttämään Ammattiopisto Luovin erityisasiantuntemusta. Henkilöstön pedagogiset taidot ja henkilöstön hyvinvointi lisääntyivät ja rohkeus toteuttaa yksilöllisiä opintopolkuja kasvoi.

Koulutuspäivistä tehtiin webropolilla palautekyselyt. Niistä saatuja tietoja hyödynnettiin seuraavissa koulutuspäiväjärjestelyissä. Pajatyyppiset (casien ympärille rakennetut) koulutusmuodot koettiin hyväksi. Henkilökohtaiset työnohjaukset koettiin erityisen toimiviksi oman työn kehittämiseen ja työssäjaksamisen tukemiseen. Opettajia ja ohjaajia kävi myös tutustumassa Luovin toimintaympäristöön Oulussa.

Terveyttä- ja hyvinvointia tukevina käytänteinä on panostettu siihen, että ryhmäohjaajat toteuttavat ryhmäytymistapahtumat uusille ryhmille huomioiden ryhmän muodustumiselle tärkeät seikat. Toimiva ryhmä antaa työrauhaa, tehostaa opiskelua ja parantaa ryhmän sisäistä toimintaa ja lisää kouluviihtyvyyttä. Johtoryhmälle olemme tehneet aloitteita liittyen opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Varhaisen puuttumisen toimintatapaa on juurrutettu, jotta opintojen keskeytyminen vähenisi. Opettajien ja ohjaajien nopealla reagoinnilla ja kodin kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri merkitys opiskelijan tukemisessa. Opintojen keskeyttäminen laski 20 prosenttia lukuvuonna 2013-2014 hankkeessa mukana olleissa JEDUn opistoissa.

Opiskelijanohjaukseen liittyvää materiaalia on työstetty materiaalipankkiin.Tällaisia tuotoksia ovat mm.
- Toiminnanohjauksen vuosikello opiskelijahuoltoon
- Vinkkejä ryhmänohjaajalle ryhmäyttämiseen
- sähköinen kaavio
- Opiston sisäiset toimijat opiskelijanohjauksessa
- Eväitä elämään-opiskelijan arjen kurssi
- Laajennettu työssäoppiminen
- Amishuoltajan selviytymisopas ja sähköinen opiskelijanopas.

Vertaisarviointikäynneillä Raahen ja Kokkolan ammattiopistoilla saimme vastavuoroisesti tietoa opiskelijanohjauksen hyvistä käytänteistä.

Centria ammattikorkeakoulun kanssa kehitimme väyläopintoja siten, että AVERKO-verkko-opintojen suorittaminen ammattiopintojen/lukion aikana oli mahdollista. Opiskelija sai suoritukset ammattiopistolla/ lukiossa vapaasti valittaviin opintoihin ja kurssit hyväksiluetaan mahdollisissa tulevissa ammattikorkeakouluopinnoissa. Oppilaitosten henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus tutustua Centrian ammattikorkeakoulun Ylivieskan toimipisteeseen.

Yhteistyö moniammatillisten ryhmien (Terveydenedistämisen työryhmä, SAKUn kehittämisryhmät) on saanut aikaan toimivia malleja terveyttä ja hyvinvointia tukeviin toiminta-tapoihin. Opistoissa järjestettäviä hyvinvointiviikkojen sisältöjä on laajennettu ja monipuolistettu. Terveydenhoitajien kanssa neuvoteltiin hyvinvointiin liittyvistä toimintatavoista.

Teimme aloitteen nuorten työpajan käynnistämisestä Haapavedellä. Asia eteni myönteisessä hengessä ja rahoitus saatiin työpajan käynnistämiseen. Teimme aloitteen myös psykologin viran täyttämisestä Haapavedellä.

Haapaveden ammattiopiston opiskelijahuoltotiimi aloitti blogin pitämisen, jossa nostetaan keskusteluun terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja.

Opistojen välinen yhteistyö on lisääntynyt verkosto-ja hanketyöskentelyn myötä.

Hankkeen toimesta teimme aloitteen JEDUn kulttuuriyhdyshenkilön nimeämisestä ja kuntayhtymän yhteisen kulttuuritapahtuman järjestämisestä. JEDU-Stars toimisi karsintakilpailuna SAKUn kulttuurikilpailuun.

Elinkeinoelämään kanssa yhteistyötä tehtiin kummiyritystoiminnan käynnistämisellä. Caverion ja Maalaiskartano Pihkala ovat lupautuneet Haapaveden ammattiopiston kummiyrityksiksi. Olemme neuvotelleet yhteistyökäytänteistä, joilla saadaan yhteistyötä paremmaksi elinkeinoelämän kanssa. Kummiyritysten kanssa on keskusteltu työvaltaisten oppimispolkujen toteuttamisesta. Lisäksi kummiyritysten toimijat ovat lupautuneet kertomaan työelämän pelisäännöistä oppilaitoksien opiskelijoille ja opetushenkilöstölle.

Hankkeen päättyessä järjestettiin Tulevaisuuden Nuori -seminaari, jossa mm professori Kimmo Jokinen kertoi tulevaisuuden näkymistä. Seminaarin tavoitteena oli antaa toimijoille käsitys siitä, millaisessa maailmassa tämän hetken nuori elää. Näkökulmina olivat sosiaalinen media, nuoren kohtaaminen sekä visio siitä mitä nuori on viiden vuoden kuluttua. Lisäksi valotettiin elinkeinoelämän odotuksia. Seminaarissa kerroimme hankkeen hyvistä käytänteistä.

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät
Opiskelijahuoltohenkilöstö, opettajat ja oppilaitoksen muu henkilöstö sekä työpaikkaohjaajat, Etsivän nuorisotyön toimijat ja muut verkostossa mukana olevat tahot, joiden toiminnan tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymisen varmistaminen.

Välilliset kohderyhmät
Oppilaitosten opiskelijat sekä erityisesti vuonna 2010 aloittaneet opiskelijat. Erityisenä kohderyhmänä ovat erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat sekä ammattikorkeakouluun hakeutumassa olevat opiskelijat.

Hankkeen budjetti

264 993 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 17 % JEDU, 3 % yksityisrahoitus


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Veivo Sirkka
Projektikoordinaattori
Puh. 0447692444
sirkka.veivo@jedu.fi
Nivala
Veikkola Arto
Tietohallintopäällikkö
Puh. 0447692211
arto.veikkola@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2012
Hanke päättyy
31.12.2014