Pohjois-Suomen TYKE 2012, 2013 ja 2014

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Suomen TYKE -hankkeissa on ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen koulutuksen järjestäjiä, joille Opetusministeriö on ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa myöntänyt työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän.

Hankkeissa on ollut 6 klusteria, joille on nimetty verkostosta vastuuvetäjät. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä koordinaattorina on vastannut klusterimallin kokonaisuuden toimivuudesta, verkostojen kehittämisestä sekä yhteistyöstä klusterin sisällä.

Tavoitteet

Tavoitteet ovat vaihdelleet hieman hankkeittain, mutta kaikissa klustereissa on ollut tavoitteena hyvien TYKE-käytänteiden levittäminen, asiakassuhteiden syventäminen jatkuvien kumppanuuksien suuntaan sekä työelämän tarpeista lähtevien kehittämishankkeiden vieminen eteenpäin (rahoitusmahdollisuuksien selvitys).

Viimeisimmän hankkeen tavoitteet klustereittain:

Klusteri 1/ VERKOSTOJEN KEHITTÄMINEN JA KOKONAISUUDEN KOORDINOINTI
Yhteiset tavoitteet:
- saada kaikki TYKE-tehtävän omaavat koulutuksen järjestäjät Lapista, Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta toimimaan yhteistyössä toistensa osaamista kunnioittaen
- saada yhteistyöllä lisättyä koulutuksen järjestäjien ja eri alojen rajapintoja, joilla innovaatiot syntyvät
- järjestää yhteisiä kokouksia ja seminaari, huolehtia keskinäisestä yhteydenpidosta, keskustelusta ja tiedon levittämisestä
- hoitaa klusterin yhteinen toimintaraportointi keskitetysti
- seurata hankkeen kokonaisuuden etenemistä
- kehittää klusteritoimintaa niin, että kehittämisen yhteistyö jatkuu ilman ulkopuolista rahoitusta ja hankkeissa, jotka rahoitetaan muiden rahoituskanavien kautta
- muistaa kaikessa yhteistyössä ja tiedon levittämisessä työelämälähtöisyys, kaiken toiminnan perustuminen työelämän tarpeisiin

Klusteri 2/ PALVELUT, HYVINVOINTI JA KULTTUURI
Yhteiset tavoitteet:
Tavoitteet liittyvät yritysten/organisaatioiden/ammatinharjoittajien työhyvinvointiin liittyviin koulutus- ja palvelutarpeisiin, niiden saatavuuden, asiakaslähtöisyyden ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitukseen. Työhyvinvointipalveluja kehitetään ja pilotoidaan verkostoyhteistyössä.
- pyrkiä hyödyntämään kehittämistyössä uutta teknologiaa joustavammin, jotta palvelut ovat paremmin hyödynnettävissä asiakasyrityksissä, kuten mikro- ja pk-yrityksissä
- tarvittavien ammattivalmiuksien kehittäminen PHK -alojen työnkuvien laajentuessa sekä alojen työllisyyden ja sosiaalisen työllistämisen edistäminen
- lisätä PHK -aloilla kansainvälistä osaamista ja työyhteisöjen monikulttuurista osaamista
- pyrkiä kehittämään palvelualoilla pk-sektorin yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia mm. johtamisjärjestelmiä kehittämällä (osaamisen johtaminen, esimiestaidot, muuttuvat asiakkuudet)
- kehittää uusia palvelutuotteita (mm. hyvinvointimatkailu, maaseutumatkailu, liikuntapalvelut, terveysliikunta ja lähiruoka ym.) hyödyntämällä Pohjois-Suomen luonnon monimuotoisuutta
- pyrkiä työstämään PHK-aloille uusia hankeaihioita

JEDUn tavoitteet hankkeessa Matkailusta ja kulttuurista hyvinvointia ja aluekehitystä
Verkostojen yhteishanke tulee linkittymään tiiviisti hyvinvointi- ja matkailuverkoston toimintaan edistäen verkostojen, alueiden, yritysten ja toimialojen toimijoiden yhteistyötä.
- alueellisen liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämissuunnitelman laadinta matkailualan yrityksiä palvelevaksi
- matkailuyritysten yhteistyön lisääminen, matkailuyrittäjien ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyön lisääminen
- käynnistää kehittämissuunnitelman avulla liikunta- ja hyvinvointimatkailun teemakohtaisten tuotepakettien kehittäminen yhdessä alueen yrittäjien kanssa - uudet tuotepaketit lisäävät kysyntää ja näin saadaan alueelle entistä enemmän myös liikunta- ja hyvinvointimatkailun asiakkaita
- päivittää liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämissuunnitelmaa, joka on valmisteltu yrittäjien kanssa

Klusteri 3 / YRITTÄJYYS
Yrittäjyysklusteri liittyy Pohjois-Pohjanmaalla toimivien työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän omaavien oppilaitosten rahoitushakuun liittyvään laajempaan yhteistyöhön, jossa keskeiset eri teema-alueet on koottu klustereiksi.

Yrittäjyysklusterin teema kattaa työelämätoimijalähtöisesti keskeisten kehittämishaasteiden kokonaisuuden yrittäjyyden, yritystoiminnan sekä liiketoimintaosaamisen yleisillä alueilla. Toimialoja ei erityisesti määritellä tai rajata.

- Kansainvälisen yrittäjyyden kehittäminen ja yrittäjyys monikulttuurisessa toimintaympäristössä
- Liiketoimintaosaamisen, erityisesti markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
- Etä- ja virtuaalityökalujen hyödyntäminen pk-liiketoiminnassa
- Palveluympäristön ja -rajapinnan kehittäminen erityisesti vähittäis- ja erikoiskaupassa laadun tukena
- Liiketoimintaosaamisen kehittymisen tukeminen paikkakunnan erityisolosuhteet huomioiden
- Yrittäjien osaamisen vahvistamiseen liittyvän palvelu- ja koulutustarjonnan koordinoiminen
- PK- ja mikroyritysten projektiosaamisen kehittäminen
- Kolmannen sektorin hyödyntäminen yritystoiminnan laajentamisessa
- Hyvien TYKE-käytänteiden levittäminen, asiakassuhteiden syventäminen jatkuvien kumppanuuksien suuntaan

Yhteiset tavoitteet:
- alueellisen elinkeinostrategian toteuttamisen tukeminen
- työelämäyhteistyön tiivistäminen
- kumppanuuksien kehittäminen
- pienyritysten toiminta-/osaamisympäristöjen kehittäminen, esim. yrittäjä-/yrityshautomot
- pienyritysten/-yrittäjien osaamisen kehittäminen
- verkko- ja etäoppimisympäristöjen, menetelmien ja työkalujen kehittäminen
- aikaisempien TYKE-hankkeiden tulosten hyödyntäminen

JEDUn tavoitteet hankkeessa Matala kynnys yrittäjyyteen
- vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisääminen ja toiminnan vakiinnuttaminen niin, että perustetun pedagogisen osuuskunnan hallintoon saadaan mahdollisimman paljon opiskelijayrittäjiä
- laajentaa osuuskuntatoimintaa useamman koulutusalan opiskelijalle ja sitä kautta yrittäjyyden edistäminen
- alentaa edelleen osuuskunnan avulla ja sen kautta kynnystä yrittäjyyteen
- "pehmittää" osuuskuntayrittäjän siirtymistä "oikeaan" yrittäjyyteen
- laajentaa ja levittää osuuskuntatoimintaa sekä lisätä yrittäjyysosaamista edelleen
- lisätä opiskelijajäsenten osaamista yrityksen hallituksessa (myös osuuskunta)
- toimia koulutuksen järjestäjänä alueellisen elinkeinostrategian jalkauttajana muiden aluekehitysorganisaatioiden kanssa

Klusteri 4 / TEKNOLOGIATEOLLISUUS
Yhteiset tavoitteet:
Pohjois-Suomen TYKE:n teknologiaklusteriin osallistuvien koulutuksen järjestäjien yhteisten tavoitteiden lähtökohtana on teknologiayrittäjien (työnantajien) haasteiden ja työyhteisön käytännön ongelmien helpottamisessa.
- hankkia osaamista ja kehittää palveluja sellaisille osa-alueille, joilla yrityksiä pystytään palvelemaan joko tietotaidon, vaatimusten mukaisten pätevyyksien tai teknisten ongelmien ratkaisemisessa
- edesauttaa kaikin tavoin vientiteollisuutta, jonka kautta saadaan hankittua palveluja ja muuta hyvinvointia
- informoida yhteistyökumppaneita hankkeen kehittämistoimista ja hyödyntää tarvittaessa toisten osaamista ja ratkaista asioita yhteistyössä lähtökohtana toisen osaamisen kunnioittaminen
- toteuttaa kokeiluna luovien alojen (=luovuuden) yhdistämistä teknologiaan

JEDUn tavoiteet hankkeessa Luovuutta, modernia tuotantoa ja tutkimustiedon jalkauttamista käytäntöön teknologia-aloilla
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymällä on valtakunnallisesta rahoituksesta hankkeet Teräsrakentamisen TYKE 2013 ja sen jatkohanke (2014 - 2015), jotka painottuvat hitsausosaamiseen ja hitsauksen laadunhallintaan teräsrakentamisessa. Tavoitteissa on rajattu pois päällekkäisyydet valtakunnallisten hankkeiden kanssa.

- kehittää teknologiaklusteri sellaiseen toimintatapaan, että se jää "elämään" TYKE-hankkeiden jälkeenkin, ja hanke synnyttää tuloksia ja vaikuttavuutta rahoituksen jälkeenkin
jatkaa teknologiaklusterin vetovastuuta hyvää hallintotapaa noudattaen ja toisten osaamista kunnioittaen
kehittää ja jakaa aikaisempien kehittämisasioiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta useampien koulutuksen järjestäjien ja työelämän kesken ja kanssa
- kehittää edelleen modernin työstökonetekniikan osaamista niin, että pystytään tarjoamaan moderneilla koneilla sellaista työstöosaamista, jota ei ole alueella kaupallisesti tarjolla
- kasvattaa yritysverkostoa modernin työstötekniikan alueella
- kehittää edelleen metallialan innovaatiotoimintaa - toisen asteen koulutuksen järjestäjillä täytyy olla tässä roolia, kun tutkimusten mukaan 96 % suomalaisista innovaatioista on käytäntölähtöisiä
- lisätä ja kehittää edelleen koulutuksen järjestäjän ja teknologia-alan yritysten välistä yhteistyötä sekä uusia yhteistyömuotoja ja -malleja
- tutustua teknologia-alan uusimpaan teknologiaan (=osaamisen ja tietämyksen hankkiminen) kansainvälisellä ja kansallisella tasolla
- jatkaa luovien alojen ja teknologian yhdistämistä (syventää esimerkiksi teollisen muotoilun ja mallinnuksen osaamista sekä hakea rajapintoja luovien alojen ja teknologia-alojen välille mahdollisten uusien innovaatioiden synnyttämiseksi)
- tehdä yhteistyötä Oulun Yliopiston (Oulun Eteläisen Instituutin) ja Centria Ammattikorkeakoulun kanssa teknologiatutkimuksen tulosten jalkauttamisessa yritysten tuotannolliseen käyttöön lähinnä soveltavan tutkimuksen alueella

Klusteri 5 / YMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA KIINTEISTÖT
Yhteiset tavoitteet:
- työelämän tarpeista lähtevien kehittämishankkeiden eteenpäin vieminen lisäämällä ja lujittamalla koulutuksen järjestäjien, yritysten ja julkisyhteisöjen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä kohti laadukasta elinkaarilähtöistä elinympäristöä sekä saavutettujen tulosten vaikuttavuuden parantaminen

JEDUn tavoitteet hankkeessa Energiatehokasta rakentamista ja elementtirakentamisen osaamista sekä Pohjois-Pohjanmaalla olevan kiviaineksen jatkojalostamisen ja hyödyntämisen edistäminen alueella
- kehittää ympäristö, rakentaminen ja kiinteistöt -klusteri sellaiseen toimintatapaan, että se jää "elämään" ulkopuolisen rahoituksen jälkeenkin, eli yhteistyö nähdään tuloksellisena ja kannatettavana sekä kaikkia tahoja hyödyntävänä toimintana
- jatkaa tämän klusterin vetovastuuta hyvää hallintotapaa noudattaen ja toisten osaamista kunnioittaen
- kehittää ja jakaa aikaisempien kehittämisasioiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta useampien koulutuksen järjestäjien ja työelämän kesken ja kanssa
- lisätä vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta rakennuskivialalla niin, että koulutuksen järjestäjä pystyy kehittämään palveluja edelleen suuntaan, jossa kallioperästä irrotetun kiviaineksen jalostusaste kasvaa "raakakivestä" rakennustuotteeksi
- kartoittaa mahdollisuuksia yrittäjyyteen luonnonkiven irrotuksessa ja kiven jatkojalostamisessa rakennuskivituotteiksi
- kehittää edelleen koulutuksen järjestäjän ja kivialan yritysten yhteistyötä alan vetovoimaisuuden parantamiseksi
- kehittää edelleen kivialan työtapoja ja menetelmiä avoimesti yritysten käyttöön
- kehittää edelleen Pyhäjärvellä sijaitsevan kivistudion toimintaa niin, että se pystyy tarjoamaan yrityksille sellaisia palveluja, jotka helpottavat niiden mahdollisuuksia ottaa tilauskantaan suurempia kokonaisuuksia
- kehittää ja edistää edelleen energiatehokasta rakentamista
- kehittää energiatehokkaan rakentamisen ohjaustoimintaa ja kouluttaa osaajia
- kehittää edelleen yhteistyöverkostoa taloelementtitehtaiden kanssa puutaloelementtien rakentamiseksi oppilaitosympäristössä (erikoiselementit)
- kehittää edelleen yhteistyöverkostoa ikkuna- ja ovitehtaiden kanssa erikoisikkunoiden ja ovien valmistamiseksi oppilaitosympäristössä
- kehittää edelleen elementtien lastauksen osaamista, jolla saadaan myös parannettua rakennusalan työturvallisuutta

Klusteri 6 / LOGISTIIKKA
Yhteiset tavoitteet:
Klusterin yhteisenä tavoitteena on vastata logistiikka-alan alueellisten ja rakenteellisten muutosten tuomiin haasteisiin alan yritysten lähtökohdista. Alan yrityskenttä muodostuu pienistä yrityksistä, jolloin alan yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkoston luomisella ja yhteistyön muotojen ja toimintatapojen kehittämisellä on keskeinen merkitys alan toimintaympäristön ja toimintakyvyn turvaamisessa.
- klusteriverkoston alueella logistiikan alan TYKE-hankkeissa keskitytään erityisesti
- - pk-yritysten hankintaosaamisen, tilaus-toimitusprosessin ja logistiikan asiakaspalvelun kehittämiseen
- - suurinvestointeja tukevien maanrakennus, logistiikkatarpeiden ja varastoalan osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamiseen alihankkijana toimivissa tai sellaiseksi hakeutuvissa yrityksissä
- - yritysten henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmien työstöön yhteistoiminnassa yritysten kanssa
- - logistiikan sekä asiakkaalta asiakkaalle tapahtuvien viestinvälitys- ja logistiikka-palvelujen tuotteistamisosaamisen kehittämiseen ja tuotteistamisen tukemiseen yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi ja edistämiseksi.
- - viedä eteenpäin Pohjoisen alueen erityistarpeiden, kuten pitkien välimatkojen, moninivelisten tavara- ja palveluvirtojen sekä raskaiden materiaalien kuljetusten, kehittämistä yhteistoiminnassa alan yritysten ja toimijoiden kanssa niin, että klusterin toimintaa vakiinnutetaan osaksi pohjoista logistiikkatoimintaa

JEDUn tavoitteet hankkeessa Ajoneuvojen katsastusosaamista ja turvallisuutta logistiikka-alalle
- jatkaa ajoneuvokorjaamoyritysten kanssa yhteistyötä autokatsastusrenkaan kehittämisessä, jossa pienet ja keskisuuret korjaamoyritykset pääsevät toteuttamaan katsastustoimintaa
- katsastustoiminnan uusien ajoneuvoryhmien, mm. sähköautot ja hybridiautot, vaatimusten ja määräysten osaamisen lisääminen
- nostotyön suunnittelija ja valvojan pätevyyksien hankkiminen koulutuksen järjestäjälle
- raskaankaluston ennakoivan ajon ajamisen osaamisen lisääminen ja katsastusmääräysten osaamisen ajantasaistaminen

Tulokset

Tulokset selviävät tarkemmin liitteenä olevasta loppuraportista.

Yhteistyökumppanit

Kainuun ammattiopisto
- opettaja Antti-Jussi Help, puh. +358 44 797 0113, antti-jussi.help@kao.fi
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto Lappia
- aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen, puh. +358 50 310 9237, anni.miettunen@lappia.fi
Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy KSAK
- kehittämispäällikkö Pekka Peiponen, puh. +358 40 511 9872, pekka.peiponen@ksak.fi
Lapin ammattiopisto/Kemijärven toimipiste (aik. Itä-Lapin ammattiopisto)
- opettaja Anu Tossavainen, puh. +358 40 182 9703, anu.tossavainen@lao.fi
Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK
- koulutuspäällikkö Eija Kuha, puh. +358 44 703 7793, eija.kuha@oakk.fi
Oulun diakonissalaitoksen säätiö/Diakoniaopisto ODL
- rehtori Liisa Ukkola, puh. +358 50 3125 608, liisa.ukkola@odl.fi
Oulun seudun ammattiopisto OSAO
- Oppisopimusyksikkö, yksikönjohtaja Virpi Spangar, puh. +358 10 27 23008, virpi.spangar@osao.fi
PSK-Aikuisopisto
- kehittämispäällikkö Tiina Rahko, puh. +358 44 3120 795, tiina.rahko@psk.fi
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
- rehtori Tapani Piirala, puh. +358 50 557 8822, tapani.piirala@rpkk.fi
Oulun Palvelualan Opisto
- aikuiskoulutusjohtaja Sannamari Kallinen, puh. +358 44 737 2020, sannamari.kallinen@opao.fi
Raahen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Brahe
- IW-insinööri, opettaja Leo Aho, puh. +358 44 439 4332, leo.aho@raahenedu.f

Hankkeen budjetti

242 700 euroa, rahoitus: 75 % ELY Pohjois-Pohjanmaan, 25 % verkosto


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

Liitteet


   
Hanke alkaa
28.9.2011
Hanke päättyy
30.6.2016