TaKoKe – Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastustoiminnan kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä kehittää TaKoKe-hankkeella kansainvälistä hitsaustarkastajakoulutusta. Lisäksi koulutusta kehitetään erillisille hitsausliitosten tarkastusprosesseille. Koulutusten kehittäminen edellyttää tarkastajakoulutuksen sisältöjen määrittelemistä, suunnitelmien ja koulutusohjelmien laatimista sekä tarkastajien osaamisen testaamiseen vaadittuja tehtäviä.

Tavoitteet

- kehittää Pohjois-Suomen alueelle hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutusta
• laatia tarkastajakoulutuksen edellyttämä laatujärjestelmä, joka mahdollistaa standardin SFS-EN
473 mukaisen koulutuksen toteuttamista neljällä tarkastusprosessilla tasoa 1 tai kahdella
tarkastusprosessilla tasoa 1 ja kolmannella prosessilla tasoa 2
• tarkastusprosessit ovat: silmämääräinen tarkastus, ultraäänitarkastus,
pintahalkeamatarkastusmenetelmät (2 kpl) ja radiograafinen tarkastus (röntgen)
- laatia koulutusohjelmat ja koota työelämän luennoitsijaverkosto
- parantaa työelämälähtöisyyttä työpaikkakäynneillä tarkastus- ja metallialan yrityksiin, joissa
toteutetaan hitsausliitosten tarkastustoimintaa
- kehittää koulutuksen järjestäjälle koulutusmateriaali ja testit osaamisen testaamiseksi kyseisille
tarkastusprosesseille
- sopia riippumattoman akkreditoidun laitoksen kanssa laatujärjestelmän sertifioinnista tarkastaja-
koulutuksen mahdollistavalle tasolle
- kehittää Pohjois-Suomen alueelle International Institute of Welding IIW:n hyväksymää
kansainvälisten hitsausliitosten tarkastajakoulutusta
- laatia koulutusmateriaali tasolle, joka vastaa kyseisen koulutusohjelman tasoja IWI-C tai IWI-S
(C=Comprehensive, kattava osaaminen S=Standard, standardiosaaminen)
• ohjelma edellyttää työelämän luennoitsijaverkostoa sekä laatujärjestelmää, joka
synkronisoidaan erillisten tarkastusprosessien laatujärjestelmän kanssa
- lisätä Pohjois-Suomessa hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuskoulutuksen tasoa
kansainvälisten standardien mukaiseksi
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kyky palvella hitsaaja-, hitsausneuvoja-, hitsausohjaaja- ja
tarkastajakoulutuksen opiskelijoita sekä heidän työllistymistään hitsausalan yrityksiin paranee
• rekrytoitavan hitsaushenkilöstön tarkastajaosaamisen kautta hanke palvelee myös Pohjois-
Suomen alueen yrityksiä
- kehittää hankkeen hallinnoijan ja yhteistyöorganisaatioiden osaamista tulevien alueellisten
hankkeiden tarpeisiin
- tukea JEDU:n koulutus- ja pätevöintipalveluja sekä Oulun Yliopiston/Oulun Eteläisen instituutin
tutkimustoimintaa ja räätälöidyt piensarjateräkset teräskehitysympäristön käyttöä uusien terästen
ja teräsliitosten kehittämisessä
• hanke lisää myös eri kouluasteiden välitä yhteistyötä ja helpottaa tulevaisuudessa ns.
väyläopintoja ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
- lisätä koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä selvittämällä oppilaitoskäynneillä Pohjois-
Pohjanmaan ja muiden Pohjois-Suomen koulutuksen järjestäjien hitsausliitosten tarkastustarpeita
- hakea näkemystä ammatillisen ja muun koulutuksen opinto-ohjaajilta sekä aikuisopintojen tieto-,
neuvonta- ja ohjaustoimintaa toteuttavilta tahoilta sekä kuulla alueen työpajatoimintaa
kehittämisen suuntaamisessa
• voi olla kimmoke alueen nuorille siirtyä keskeisen vientiteollisuusalan, teknologiateollisuuden,
palvelukseen

Tulokset

Lyhyellä aikavälillä
• koulutuksen järjestäjän tarkastajaosaamisen taso on kansainvälisten standardien ja
koulutusohjelmien mukaista
• Oulun yliopiston/Oulun Eteläisen instituutin tutkimus- ja kehittämistoiminta lujien terästen
osalta kehittyy
• tarkastajaosaamista pystytään välittömästi siirtämään jokapäiväisessä opetustyössä opettajille
ja metallialan opiskelijoille niin aikuis- kuin nuorisoasteen koulutuksessakin
• Pohjois-Suomeen saadaan kansainvälisten standardien (koulutusohjelmien) mukainen
hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutus
• alueelle saadaan tarkastusprosessikohtaista koulutusta silmämääräiseen, ultraääni,
pintahalkeama ja radiografiseen (röntgen) tarkastukseen
• alueelle saadaan tarkastusosaamista, joka antaa yrityksille mahdollisuuden valmistaa uusien
vaatimusten mukaisia teräsrakenteita korkeimman vaativuusluokan EXC 4 mukaisesti
• teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttamisen standardi 1090 edellyttää tosiaikaista
tarkastustoimintaa hitsatuilta rakenteilta, mikä lisää tarkastustoiminnan ja tarkastushenkilöstön
määrää
• dokumentoidun tarkastajaosaamisen lisäksi saadaan osaamista itse tarkastuksen
dokumentointiin

Pitkällä aikavälillä
• tutkimustiedon vaikuttavuus paranee, kun saadaan täsmällisempää ja enemmän tietoa
tutkimuskohteen tarkastuksista
• alueen yritysten kyky palvella kansainvälisiä asiakkaita paranee
• tarkastajakoulutuksen ja siihen liittyvän palvelevan infrastruktuurin kehittyminen alueella
mahdollistaa alan
• pienyritystoiminnan käynnistämisen
• saadaan aikaan alueellista tarkastustoiminnan palvelutuotantoa, joka vaikuttaa edelleen
yritysten kilpailukyvyn paranemiseen
• hanke parantaa alueen metalliteollisuuden yritysten hitsausliitosten ja materiaalien tuntemusta
• alueen yritysten kyky vastata kilpailuun hitsausliitosten laadun osalta paranee
• alueen yritysten kilpailukyky paranee, kun tarkastajakoulutuspalvelut ovat "lähipalveluna"

Kohderyhmät

• kone- ja metallialan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän metallialan henkilöstö
• Oulun Eteläisen instituutin/Oulun yliopiston lujien terästen tutkimus- ja kehittämistoiminta
• ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat, aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluja toteuttavat tahot (informaatiota)
• alan työntekijät - täydennyskoulutusta hankkivat henkilöt
• kone-, metalli- ja teräsrakennealan yritykset ja henkilöstö
• hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaitosten henkilöstö
• painelaitedirektiivin mukaisten pätevöintilaitosten henkilöstö
• koulutuspalvelujen suunnittelijat
• työpajatoiminnan ohjaajat
• tarkastusosaamiseen liittyvän yritystoiminnan perustajat (=yritystoimintaa suunnittelevat)
• painelaitteita valmistavat yritykset

Välillisesti
• teräsrakenne- ja muu metallialan henkilöstö
• alan vientiteollisuus
• alueen kaupungit, kunnat ja seutukunnat
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhteistyökumppanit (muut koulutuksen järjestäjät) Pohjois-Suomessa ja muualla, alueen metalli- ja konepajateollisuus alihankkijoineen sekä näitä palveleva ELME Studio -kehitysympäristö koulutus- ja tutkimusorganisaatioineen, kuten JEDU (Nivalan ammattiopisto ja Työelämäpalvelut), Oulun yliopisto (OEI, CASR) ja alueen ammattikorkeakoulut. • • hanke on kohdistettu myös Nivalan Teollisuuskylän ja Nivala-Haapajärven seudun (NIHAK) toimijoille

Hankkeen budjetti

355 795 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR ja 20 % JEDU ja NIHAK


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.3.2015
Hanke päättyy
31.12.2018