Teräsrakentamisen TYKE 2013 ja jatko 2014

Hankkeen kuvaus

Opetushallituksen rahoittamassa Teräsrakentamisen TYKE 2013 -hankkeessa oli mukana Lapin, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjois-Savon alueelta seitsemän koulutuksen järjestäjää, joille Opetusministeriö on ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa myöntänyt työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän.

Teräsrakentamisen TYKE 2013 -jatkohankkeessa (2014), Pirkanmaan ELYn rahoituksella, oli mukana edellä mainittujen lisäksi Etelä-Karjalan alue. Jatkohanke vastasi, ELY-keskusalueittain määriteltynä, pinta-alaltaan reilusti yli puolta Suomen mantereen pinta-alasta ja koulutuksen järjestäjät olivat kuudelta ELY-keskusalueelta.

Lisäksi toteutukseen oli neuvoteltu mittava yritysverkosto ja ohjausryhmä oli kolmikantainen huomioiden kokoonpanossa koulutuksen järjestäjät, työnantajat (Teknologiateollisuus ry) ja työntekijät (Metallityöväenliitto). Nämä tahot olivat osaltaan tehokkaita hyvien käytänteiden levittäjiä.

TAUSTAA
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaan rakennustuotteiden vaatimukset yhdenmukaistetaan koko EU-alueella. Tämän seurauksena teräsrakennemääräykset muuttuvat standardin SFS EN 1090 -mukaisiksi, jolloin kaikkiin teräskokoonpanoihin on liitettävä CE-merkintä. Yrityksen toiminnan tulee täyttää tietyt vaatimukset, jotta se voi kiinnittää valmistamiinsa rakennustuotteisiin CE-merkinnän.

Tammikuussa 2013 Suomessa oli satoja yrityksiä, jotka valmistavat teräsrakenteita, mutta vain alle 15 yritystä (koko Suomessa) on sertifioitu ilmoitetun laitoksen (esim. Inpecta sertifiointi) toimesta niin, että ne voivat valmistaa tuotteita 1.7.2014 jälkeen, jolloin standardin käyttöönottoon liittyvä siirtymäaika päättyy.

Teräsrakentamisen TYKE 2013 -hanke nosti koulutuksen järjestäjän ja yritysten välisen yhteistyön aivan uudelle kumppanuuden tasolle. Hankkeen ”punaisena lankana” oli kulkea yrityksen rinnalla, kun yritys tekee laatujärjestelmää omalle toiminnalleen pystyäkseen vastaamaan standardin SFS EN 1090 -mukaisiin vaatimuksiin 1.7.2014 lähtien. Rinnalla kulkien saatiin reaaliaikaista tietoa palvelutarpeista, joita pienyritykset eivät pystyneet toteuttamaan ja lisäksi alueella ei ollut kaupallisia alan toimijoita helposti ja kustannustehokkaaseen hintaan saatavilla.

Lisäarvoa hankkeelle toi se, että koulutusten järjestäjien osaaminen ja standardien edellyttämät pätevyydet vaihtelevat ja yrityskonsultaatiota voidaan mallintaa ja toteuttaa pilotointina myös alueelta toiselle.

Tavoitteet

YHTEISET TAVOITTEET jatkohankkeessa, mm.
- jo saavutettujen ja jatkohankkeella saavutettavissa olevien tulosten ja vaikuttavuuden parantaminen
- uusien kumppanuuksien muodostaminen
- uusien työelämälähtöisten ja kehittämistyössä havaittujen toimintamallien kehittäminen
- keskeisen vientiteollisuusalan kehittäminen
- koulutuksen järjestäjän omien valmiuksien kehittäminen
- kehittää koulutuksen järjestäjien omia valmiuksia pystyä kehittämään ja tarjoamaan yrityksille palveluja, jotka mahdollistavat yritysten teräsrakennetuotannon SFS EN 1090 –mukaisesti
- tiivistää ja luoda kumppanuuksia yritysten ja koulutuksen järjestäjien välille (ristiin kouluttaminen)
- omien valmiuksien kehittäminen, jotta pystytään vastaamaan alueelle sijoittuvien suurhankkeiden edellyttämiin vaatimuksiin
- mahdollistaa palvelujen kehittämisen ja niiden pilotoinnin avulla useampien yritysten toiminnan jatkuminen teräsrakenteiden valmistajana
- lisätä edelleen koulutuksen järjestäjien verkostoyhteistyötä ja kumppanuuksia

JÄRJESTÄJÄKOHTAISET TAVOITTEET

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän tavoitteet
- lisätä verkostoyhteistyötä koulutuksen järjestäjien välillä ml. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) sekä alueella toimivat yritykset
- olla alueella haluttu, asiantunteva työelämäpalvelujen tuottaja ja kouluttaja sekä yhteistyökumppani teräsrakentamisen uusissa vaatimuksissa

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tavoitteet (yhteistyöhankkeen koordinaattori)
- kehittää koulutuksen järjestäjän kolmannen osapuolen roolia (ei taloudellisesti, eikä toiminnallisesti riippuvainen teräsrakenteen valmistajasta, tilaajasta tai käyttäjästä), vaan puolueeton toimija
- kehittää hitsauskoordinaattorin testausalusta, joka vaativuudeltaan vastaa tasoa, jonka perusteella voidaan myöntää hitsauskoordinaattorin sertifikaatti, huomioiden henkilön kokemus, koulutus ja menestyminen testausalustalla
- kehittää yritysten hitsaavan ja muun teräsrakenteita valmistavan henkilöstön pätevöintijärjestelmiä
- jatkaa oman tuotannollisen toiminnan kehittämistä niin, että koulutuksen järjestäjälle saadaan teräsrakentamisen mahdollistava sertifikaatti EN 1090 standardinmukaiseen tuotannolliseen toimintaan ja korkeampiin vaativuusluokkiin - palvelulla pystytään täydentämään yksittäisten pienyritysten palveluja, jolloin ne pystyvät ottamaan tilauskantaan suurempia toimituskokonaisuuksia
- järjestetään yrityksille non-stoppina teräsrakentamisen workshop-päiviä
- kehittää kumppanuuden myötä esiin tulleita palvelutarpeita, joita yritykset tarvitsevat pystyäkseen tekemään itselleen valmiudet standardin EN 1090 mukaiseen tuotantoon
- levittää alueen kuntien ja kaupunkien yrityspalvelujen kautta tietoa standardin mukaisista teräsrakennevaatimuksista pienille yrityksille ja mikroyrityksille
- jalostaa kehittämistoiminnassa syntyneitä ideoita innovaatioiksi
- levittää tietoa standardin mukaisista vaatimuksista ja teräsrakentamisen osaamisen merkityksestä myös muille kouluasteille (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) sekä koulutuksen järjestäjille, joilla ei ole työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää, mutta kouluttavat metallialan osaajia
- parantaa useamman pienen yrityksen mahdollisuuksia osallistua suuriin toimituskokonaisuuksiin
- parantaa edelleen alueen yritysten henkilöstön työmarkkinavalmiuksia
- kehittää edelleen koulutuksen järjestäjän teknologiaosaamisen johtamista
- koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmien kehittäminen
- kehittää valmiuksia vastata alueelle sijoittuvien suurhankkeiden edellyttämiin vaatimuksiin
- yrityksen toiminnan järjestelmällisyyden parantaminen, josta edelleen kilpailukyky ja työturvallisuusasiat kehittyvät
- saattaa koulutuksen järjestäjien osaaminen ja teräsrakentamisen rutiinit sille tasolle, että alan palvelutoiminta tapahtuu hankerahoituksen jälkeen kustannustehokkaasti
- metallialan yrittäjyyden lisääminen
- hyvää hallintotapaa noudattava yhteishankkeen koordinointi yhteistyökumppaneiden osaamista kunnioittaen ja omaa osaamista jakaen

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tavoitteet
- parantaa alueen yritysten henkilöstön työmarkkinavalmiuksia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tavoitteet
- parantaa yritysten mahdollisuuksia ottaa tilauskantaan suurempia kokonaisuuksia
> tiivistää ja luoda kumppanuuksia yritysten ja koulutuksen järjestäjien välille (ristiin
kouluttaminen)
> kehittää ja lisätä koulutuksen järjestäjän teknologiaosaamista

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tavoitteet
- kehittää OAKK:n valmiuksia tarjota palveluja yrityksille, jotta yritykset voivat valmistaa teräsrakenteita SFS EN 1090 -mukaisesti

Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tavoitteet
- kehittää SFS EN 1418 mukaiset betoniterästen hitsaajien pätevöintiin tarvittavat menettelyt

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tavoitteet
- työelämäpalvelujen laadun kehittämisen näkökulma:
> hankkeen aikana teräsrakennemääräyksiin ja -tuotteisiin saadun uuden informaation ja kehitystyönkäyttäminen lisäämään tarjoamiemme työelämäpalvelujen sisältöä ja laatua niin, että tekemämme työ tuo palvelutarjontamme sisällön lähemmäksi alalla tapahtuvaa kehitystä ja muutosten määrää
> mahdollisuus kehittää verkostoitumista alueella toimiviin yrityksiin suuntautuvassa yhteistyössä ja sen edelleen kehittämisessä
- olla alueella haluttu, asiantunteva työelämäpalvelujen tuottaja ja kouluttaja sekä yhteistyökumppani teräsrakentamisen uusissa vaatimuksissa
- uusien maksullisten palveluiden suunnittelun sekä pilotoinnin näkökulma:
- toiminnan kehittäminen yrityslähtöisesti, kehittää yhdessä yritysten tarpeista lähteviä uusia palvelu- ja konsultointitarpeita

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteet
- parantaa pienien yritysten mahdollisuuksia osallistua suuriin toimituskokonaisuuksiin
- parantaa alueen yritysten henkilöstön työmarkkinavalmiuksia
- kehittää koulutuksen järjestäjän teknologiaosaamisen johtamisjärjestelmiä työturvallisuusasiat kehittyvät
- lisätä laatuvastuuta ja kehityskohtien tunnistamista yritysten arkitoiminnassa

Tulokset

Tulokset selviävät tarkemmin liitteenä olevasta verkoston yhteisestä loppuraportista.

Yhteistyökumppanit

VERKOSTO:
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU / Työelämäpalvelut
Toiminnallinen osuus, projektipäällikkö,aikuiskoulutus- ja oppisopimusjohtaja Matti Peltola, puh. +358 50 558 4590, matti.peltola@jedu.fi
Koordinointi ja talous, projektipäällikkö Anne Kaartinen. puh. +358 40 157 7387, anne.kaartinen@jedu.fi
- Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo
tekniikan ala/kone. ja metalliala opettaja Jouni Verhelä, puh. 040 540 3184, jouni.verhela@edusampo.fi
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Ammattiopisto Lappia
koulutuspäällikkö Taisto Kuula, puh.+ 358 40 095 7677, taisto.kuula@lappia.fi
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
(kone- ja metalliala lehtori Jarkko Kröger, puh. +358 40 808 5080, jarkko.kroger@kpedu.fi)
lehtori/Kone- ja metalliala Kari Manninen, puh. +358 44 725 0121, kari.manninen@kpedu.fi
- Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK
kouluttaja Jarmo Laurikkala, puh. +358 44 703 7741, jarmo.laurikkala@oakk.fi
- (Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy), nyk. Aikuiskoulutus - Raahen koulutuskuntayhtymä
IW-insinööri, opettaja Leo Aho, puh. +358 44 439 4332, leo.aho@raahenaiku.fi
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/SEDU Aikuiskoulutus
aikuiskoulutuspäällikkö Leena Tuomisto, puh. +358 400 76 1952, leena.tuomisto@sedu.fi
- Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/Ylä-Savon ammattiopisto
kehitysjohtaja Niina Puumalainen, puh. +358 400 793 026, niina.puumalainen@ysao.fi

Hankkeen budjetti

TT2013 213 333 euroa/koord 10 000 euroa, rahoitus: 75 %/10% Opetushallitus, 25 % verkosto/10 % JEDU; TT2013J 81 333 euroa/koord 10 000 euroa, rahoitus: 75 %/10 % ELY Pirkanmaa, 25 % verkosto/10 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
14.6.2013
Hanke päättyy
31.12.2015