Tulevaisuuden maanviljelijät

Hankkeen kuvaus

Tulevaisuuden maanviljelijät-hanke on maatalousalan oppilaitosten yhteinen
kehittämishanke, joka jatkaa aikaisemmissa hankkeissa alkanutta maatalousalan oppilaitosten yhteistyötä. Hankkeessa on mukana kolme toisen asteen ammatillista oppilaitosta ja kuusi ammattikorkeakoulua.

Hankkeen punaisena lankana on kestävä tuotanto, yhteistyö ja kokeilukulttuuri -ajattelun soveltaminen maatalousalan oppilaitosten toiminnassa.

Tavoitteet

Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan sellaista yhteistyö- ja toimintakulttuuria, joka perustuu ketterän kokeilukulttuurin hyödyntämiseen ja reaktiiviseen toimintakykyyn oppilaitoksissa.

Lyhyen tähtäimen tavoitteena on parantaa oppimisympäristöjä, opetus- ja oppimismenetelmiä sekä oppimiseen ja opetukseen tarvittavia sisältöjä, materiaaleja ja työmenetelmiä.

Hankkeessa luodaan verkostoja, kehitetään opetus- ja yhteistyömaatiloilta saatavan tiedon keruu- ja analysointimenetelmiä sekä digitaalisia ja monimediaisia autenttiseen tietoon perustuvia, ajanmukaisia ja houkuttelevia sisältöjä. Keskeisessä roolissa ovat uudet sisällöntuotannon tuottamis- ja jakelutavat sekä käytännön kokeilut opetusmaatiloilla. Tiedon hyödyntäminen edellyttää tietoon liittyvien juridisten kysymysten selvittämisestä data-aineostojen keruun, käytön ja jakelun näkökulmasta. Laadukkaan ja saavutettavan materiaalin tuotanto edellyttää tuotteistusprosessin ja -osaamisen kehittämistä.

Tulokset

- Asiantuntijaverkosto (opettajat, tutkijat) ja aiheesta kiinnostuneiden verkosto (uutiskirjeen tilaajat)
- Ammattialan yhteistyömalleja ja esimerkkejä, esim. virtuaaliretkikonsepti
- Toiminnallisen ja aktivoivan oppimisen malli ja esimerkkejä
- Uusi oppimateriaalin ja opetus- ja oppimistilanteiden tuotantotapa, osaamista ja esimerkkejä
--> Oppimisaihioita eri teemoihin liittyen
--> Opetusmaatilan autenttiset data-aineistot, aineistojen keruu- ja käsittelymallit
- Opetusmaatilojen kokeilukulttuurin toimintamalli
--> Käytännön kokeilut, esimerkkejä
--> Koetoiminnan prosessityökalut (suunnittelut, toteutus ja analysointi)
--> Tietojen esittämismalli (nettisivustojen versio 2.0)

Hankkeen tulokset ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Keskeisistä tuloksista rakennetaan “Tulevaisuuden maanviljelijät” -opetusta palveleva artikkelikokoelma.

Tuotteistetut sisällöt ovat välittömästi kaikkien mukana olevien oppilaitosten noin 2 000 opiskelijan käytössä sekä avoimesti verkossa kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Sisältöjen ohella syntyy myös runsaasti muuta hankemateriaalia, jota osapuolet voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

Yhteistyökumppanit

Ammattikorkeakoulut:
------------------------------------
- Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), koordinaattori
- Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (JAMK)
- Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia)
- Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (OAMK)
- Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (Savonia)
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK)

Ammatilliset oppilaitokset:
------------------------------------
- Ahlmanin koulun Säätiö sr (Ahlman)
- Hämeen ammatti-instituutti Oy (HAMI)
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU)

Hankkeessa mukana olevat koulutilat:
------------------------------------
- Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila
- Ahlmanin opetusmaatila
- Biotalouskampus
- Haapajärven koulutila
- Korven koulutila
- Västankvarn gård

Hankkeen budjetti

29 320 euroa, rahoitus: 100 % ELY Etelä-Pohjanmaa


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Ojalehto Joel
tuntiopettaja, maatalousala
Puh. 050 462 7626
joel.ojalehto@jedu.fi
Haapajärvi
Uusivirta Riitta
Suunnittelija/Työelämäkoordinaattori (maa-, metsä- ja puutarha-alat)/Erityisen tuen osa-aikainen koordinaattori
Puh. 0505168241
riitta.uusivirta@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.4.2021
Hanke päättyy
31.12.2022