Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle - ULPO

Hankkeen kuvaus

Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle on verkostohanke, johon kuuluvat Koulutuskeskus JEDU, Haapaveden kaupunki ja Haapaveden Opisto. Hankkeen tarkoituksena on helpottaa maahanmuuttajien tuloa alueelle luomalla kokonaiskonsepti, yhden luukun malli, jossa kaupunki, alueen oppilaitokset ja yritykset muodostavat selkeän, toimivan ja tuloksellisen yhteistoimintamallin ulkomaalaistaustaisten integroitumisen tueksi.

Hanke pyrkii lievittämään alueella valitsevaa työvoimapulaa edesauttamalla ammattitaitoisten maahanmuuttajien ja työvoimapulasta kärsivien yritysten kohtaamista. Hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään ja ylläpitämään alueen elinvoimaisuutta, seutukunnan pk-yritysten kasvua ja niiden kansainvälistymistä.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda yhteinen toimintamalli, joka sisältää kokonaisuuden kotoutumisesta koulutukseen ja työelämään.

Toimintamallin osa-alueet:
1. Kotoutuminen ja suomen kieli
2. Koulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen ohjaaminen
3. Yrityselämäyhteistyö, neuvonta ja ohjaus maahanmuuttajien työllistymiseen ja integroitumiseen elinkeinoelämään.
4. Kaupungin palvelurakenne ja ohjauspalvelut

Mallia pilotoidaan Haapavedellä, mutta sitä voidaan levittää myöhemmin myös muille paikkakunnille.

Tulokset

• yritysten kasvuedellytykset lisääntyvät ja työvoiman saatavuus paranee
• yritysten kansainvälistyminen
• yritysten lisäinvestoinnit
• alueen elinkeinoelämän kasvu ja elinvoimaisuuden lisääntyminen
• alueen vetovoimaisuuden kasvu
• hyvinvoiva elinympäristö ja asumisedellytykset
• palveluiden säilyminen paikkakunnalla
• työikäisten maahanmuuttajien työllisyysasteen lisääminen
• ulkomaalaistaustaisten kielitaidon ja opiskeluvalmiuden lisääminen ja jatkuvan osaamisen kehittäminen työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi
• myönteisen ja aktiivisen kotoutumisen edistäminen
• aktiivisen työperäisen maahanmuuton lisääminen
• maahanmuuttajataustaisten asukkaiden viihtyvyys ja pysyvyys paikkakunnalla lisääntyy
• ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään aktiivista osallistumista
• ohjataan ja kannustetaan maahanmuuttajataustaisia yrittäjyyteen

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
• ulkomaalaistaustaiset nuoret ja aikuiset
• työttömät, pitkäaikaistyöttömät, koulutuksessa tai työssä sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
• alueella jo olevat lupaa hakevat
• alueelle muualta tulevat
• ulkomailla vielä asuvat, muuttamishalukkaat, joiden maahanmuuttoa alueelle ja työelämään asettumista voidaan helpottaa
• ulkomaalaistaustaisten kanssa työskentelevät tahot ja niiden työntekijät
• ohjaushenkilöstö, opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyötä tekevät ja nivelvaiheisiin sijoittuvat henkilöt
• osallistuvien organisaatioiden henkilökunta
• alueen yritykset ja erityisesti pk-yritykset

Välilliset kohderyhmät:
• hankkeeseen osallistuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden perheet ja muut läheiset
• koulutus- neuvonta-, ohjaus- ja työvoimapalvelut
• työpaikkaohjaajat
• suomalainen yhteiskunta, joka hyötyy ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osaamisen ja työllistymisen paranemisesta, yhteiskuntaan kiinnittymisen tehostumisesta, osallisuuden kasvamisesta, yhteiskuntataitojen kehittymisestä ja syrjäytymisen vähenemisestä.

Yhteistyökumppanit

Verkosto:
Koulutuskeskus JEDU, hankkeen päätoteuttaja
osuus: 176 386 euroa

Haapaveden kaupunki
Diana Seppä, projektikoordinaattori
puh. 044 759 1671, diana.seppa@haapavesi.fi
osuus: 97 777 euroa

Haapaveden Opisto
Elina Hiiva, projektikoordinaattori
puh. 040 868 2596, elina.hiiva@haapop.fi
osuus: 104 576 euroa

Hankkeen budjetti

378 739 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % verkosto


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Kulju Hilkka
Hanketyöntekijä/Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle -hanke
Puh. 0447692256
hilkka.kulju@jedu.fi
Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.10.2020
Hanke päättyy
30.6.2023