Vastuuta ottamalla Opit - Voo I, II ja III

Hankkeen kuvaus

Vaihe I 28.5.2012 -31.3.2014, Vaihe II 13.6.2013 – 31.12.2014, Vaihe III 2.6.2014 -31.12.2015
Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen (vaihe I)
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (vaihe II ja III)

Tavoitteet

Teaching Department (oppimisyksikkö) tarkoittaa yksikköä, jossa opiskelijat kokonaisvaltaisesti suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat potilaiden tai asiakkaiden ohjausta ja hoitoa. Henkilökunta puuttuu hoitoon vain, kun he huomaavat puutteita opiskelijan toiminnassa.

Care Shop (hoivapuoti) tarkoittaa opiskelijan osana opintoja tarjoamia palveluita ympäröivälle yhteisölle (vanhuksille, lapsiperheille jne.). Palveluilla ei kilpailla yksityisten eikä julkisten toimijoiden kanssa.

1) Testata työssäoppimisen toteuttamisessa Teaching Department ja Care Shop toimintamalleja.
• Löytää pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat opiskelijan ammatillisten taitojen, itsenäisen työskentelyn, sisäisen motivaation, omatoimisuuden, itseohjautuvuuden, ongelmanratkaisutaitojen ja vastuun ottamisen taitojen kasvua.
• Yhdistää teorian ja käytännön vuorottelua opiskelijan oppimisessa.
• Edistää työelämänedustajien ja opettajien yhteistyötä opiskelijan opettamisessa ja ohjauksessa sekä oppimisen arvioinnissa työssäoppimisjaksojen aikana antamalla opiskelijalle tilaa ja mahdollisuutta yhä itsenäisempään ja yksilöllisempään oppimiseen. Testata ja kehittää ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja osaamisen arviointia Teaching department – oppimisympäristössä.
• Tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä työmenetelmiä, joilla tuetaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on mahdollistaa uudenlainen yrittäjämäisyys/yrittäjyys hyvinvointialalla (Care Shop).

2) Hankkeen aikana työelämänedustajat ja opettajat yhdessä luovat uuden mentorointiin perustuvan työssäoppimisen ohjausmallin. Ohjauksessa tullaan hyödyntämään myös sosiaalista mediaa.

3) Tavoitteena on arvioida työssäoppimisen laatua mukana olevilla työpaikoilla Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle - kriteeristön avulla ja laatia arvioinnin perusteella ko. työpaikalle työssäoppimisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kehittämissuunnitelma.

4) Levittää ja juurruttaa erilaisissa tilaisuuksissa Vastuuta ottamalla - opit hankkeissa saatuja tuloksia ja kokemuksia.

Tulokset

- Hankkeessa kehitetään suomalaisia malleja toteuttaa Teaching department (oppimisyksikkö) ja Care Shop (hoivapuoti) -oppimisympäristöjä. Teaching department (oppimisyksikkö) ja Care Shop (hoivapuoti) -malleja hyödynnetään opiskelijoiden työssäoppimisen järjestämisessä.
- Hankkeessa kehitetään malleja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut, joiden tuloksena mm. syrjäytymistä voidaan ehkäistä (keskeyttämisprosentti laskee, erityisopiskelijat) ja lahjakkaiden tai aikuisten opiskelijoiden tutkinnon suorittamista nopeuttaa (mm. tutkinnon suorittajien itsearvioinnin perusteella valmistuminen nopeutuu).
Työssäoppimisjaksojen pituuksia tarkastellaan kriittisesti, mm. aiemmin tietopuolisesti toteutettuja opintoja integroidaan tehokkaasti työssä oppimisen yhteyteen. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla osaamista tunnistetaan sekä tunnustetaan entistä laajemmin.
- Teaching department – mallissa opiskelijat ovat pitkiä aikoja samoissa työpaikoissa ottaen jo opiskeluaikana vastuun asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä hyvinvoinnista. Tämä työskentelymalli helpottaa työnantajia osaavien työntekijöiden rekrytoinnissa ja nopeuttaa perehdytystä työpaikalla.
- Hankkeen tuloksena tavoitellaan uuden tyyppistä yritystoimintaa sosiaali- ja terveysalalle. Hankkeen tuloksena opiskelijan kyky tuotteistaa palveluita kehittyy (Care Shop) ja näin syntyy uusia tai uudistettuja palvelumuotoja alueen väestön tarpeisiin ja vapaaehtoistoimintaan perustuvat palvelut laajenevat.
- Hankkeessa luodaan uusi oppimisen ohjauksen menetelmä ja selvitetään mm. some:n käyttöä opiskelijoiden ohjauksessa.
- Hankkeessa syntyy koulutusmalli työelämän edustajille mm. ohjaamisen ja arvioinnin perusteista uusien toimintamallien yhteydessä. Nämä sisällöt voidaan liittää osaksi työpaikkaohjaajien koulutusta.

Kohderyhmät

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Vaiheessa III on mukana myös yhteiskuntatieteiden, kaupan ja hallinnonala. Toissijaisena kohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevien organisaatioiden hoito- ja opetushenkilöstö.

Yhteistyökumppanit

- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, koordinaattori
> Ylivieskan ja Oulaisten ammattiopistot
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
- Lahden Diakonian instituutti
- Porvoo International College
- Päijät - Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus/Sosiaali- ja
terveysala
- Attendo OY Laamannin hoivakoti, Porvoo
- Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Kokkolan Validia -palvelut
- Kokkolan kaupunki, Lepolan palvelukeskus ja Tervakartanon toimintakeskuksen päivätoiminta
- Lahden Diakoniasäätiön sosiaali- ja terveyspalvelut
- Lahden kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Tenava-Tonttilan päiväkoti ja Herrasmannin päiväkoti
- Oulaisten kaupunki, Rantakartano
-Peruspalvelukuntayhtymä Kallio/hoito ja hoivapalvelut Sipilän Palvelukeskus ja kotihoito/ terveyspalvelut, vuodeosastot/perhepalvelut/vammaispalvelut/ Joukahaisen päiväkoti


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Kukkonen Päivi
Lehtori, projektikoordinaattori
Puh. 0403120427
paivi.kukkonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
28.5.2012
Hanke päättyy
31.12.2015