Virtuklubi - Yritysten kehittäminen koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla

Hankkeen kuvaus

Virtuklubi-hankkeessa kehitetään kasvuhaluisia ja -kykyisiä mikro- ja pk-yrityksiä koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla. Yritysten tarpeet ja osaaminen ovat keskiössä. Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten ja koulutuksen järjestäjien innovatiivisella yhteistyöllä koulutuksen laatua vastaamaan yritysten tarvitseman työvoiman osaamista sekä parantaa työvoiman ammattitaitoa ja tukea elinikäistä oppimista.

Hankkeessa luodaan Virtuklubi, joka kehittää toimijoiden osaamista, valmiuksia ja innovointikyvykkyyttä. Klubi aktivoi toimijoita innovointiin ja tutkii työelämän edellyttämään osaamiseen perustuvia alueellisia ja laadullisia yritysten osaamis-, palvelu- ja koulutustarpeita. Se parantaa koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen ja aktivoi samalla seudun elinkeinoelämää.

Virtuklubi muodostaa monimuotoisen kohtaamispaikan ammatillisen koulutuksen, julkisten organisaatioiden ja työelämän yhteistyölle, ennakoinnille ja innovoinnille. Klubin tavoitteena on luoda verkostomainen foorumimalli, joka lisää koulutuksen osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä sekä toimii myös avoimena hyvien käytäntöjen levittäjänä. Hanke luo lisäksi kehittämismahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen ja yrityksiin virtuaalisuuden avulla

Tavoitteet

- Yritysten aktivointi kehittämiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen
- Yritysten osaamis-, koulutus- ja palvelutarpeiden kartoitus
- Uusien koulutusmallien luominen osaavan työvoiman tuottamiseksi, yrityskohtaisen/ nopean/tehokkaan koulutuksen kehittäminen ja nuorten nopea integrointi työelämään.
- Virtuaaliteknologian hyödyntäminen oppimisympäristöissä ja yritysten kilpailukyvyn kasvussa
- Alueellisen yhteistyön rakentaminen / seutukunnallisen kehitysfoorumin luominen. Hanke mahdollistaa verkostoitumisen ja yhteiskehittämisen yritysten, asiantuntijoiden, koulutusorganisaatioiden, julkisten organisaatioiden ja opiskelijoiden kesken.
- Tiedontuotanto yrityksille tärkeistä teemoista, millä tuetaan liikevaihdon kasvua ja parempaa kannattavuutta.

Tulokset

Hankeen piirissä tehtävä työ parantaa oleellisesti alueen ammatillisen koulutuksen kykyä tuottaa yrityksissä tarvittavaa osaamista ja osaavaa henkilöstöä. Hankkeen toiminta tiivistää ja laajentaa alueella jo ennestään olevia verkostoja. Hankkeessa rakennetaan uusi alueellinen toimintamalli organisaatioiden yhteistyönä. Hankkeessa perustetaan Virtuklubi, joka toimii seutukunnan kehittämisen ja oppimisen foorumina. Näin yhteistyö ja verkosto toimivat ja kehittävät sekä pk-yritysten että ammatillisen koulutuksen toimintaa.

Kehittäminen ja yritysyhteistyö rakentavat pohjan ketteryyttä ja joustavuutta vaativiin koulutuksiin, joita tarvitaan uusilla kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Tutkimisen tulokset vaikuttavat vahvasti ammatillisen koulutuksen linjauksiin lähitulevaisuudessa. Tuloksena syntyy entistä laadukkaampaa koulutustarjontaa, mikä lisää ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta.

Erityishuomio hankkeessa on seudullisen elinkeinoelämän kehittämisessä. Hanke lisää alueen työvoiman saatavuutta sekä parantaa mikro- ja pk -yritysten johdon ja henkilöstön osaamista, sopeutumiskykyä ja innovaatiovalmiuksia. Hanke edistää mikroyritysten ja pienten yritysten yhteistyötä. Yritysten ja ammatillisen koulutuksen näkyvyys ja kilpailukyky vahvistuu.
Koulutusten ja asiantuntijoiden kautta yritykset saavat työkaluja, joita liiketoiminnan kehittäminen vaatii. Virtuaaliteknologian hyödyntämisellä yritykset saavat ideoita ja myös työkaluja liiketoiminnan kasvuun. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa virtuaaliteknologian asemaa Suomessa ja olla yksi edelläkävijä tässä uudessa teknologiassa.

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella toimivien kasvuhaluisten mikro- ja pk-yritysten henkilöstö. Klubiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet kehittämishaluiset mikro- ja pk-yritykset, yrittäjäyhdistykset, kyläyhdistykset, alueen innovaattorit, kunnat, viranomaiset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt ja kolmas sektori.

Välilliset kohderyhmät:
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetus- ja ohjaushenkilöstö Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärvi ja Ylivieskan seutukuntien alueen ulkopuolella (esim. JEDUn vankilaopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö eri puolella Suomea). JEDUn vankilaopetuksen henkilöstö hyötyy välillisesti hankkeesta Jedun toiminnan kehittämisen kautta.

Yhteistyökumppanit

- Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä, koordinaattori

Hankkeen budjetti

JEDUn osuus 70 931 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % JEDU (+ 7 % päätoteuttajan osuudesta)


Yhteyshenkilöt

Piippola (Siikalatva)
Hankonen-Säärelä Arja
Projektipäällikkö, Virtuklubi-hanke (Haapaveden–Siikalatvan seutu)
Puh. 0443120397
arja.hankonenatsiikalatva.fi

   
Hanke alkaa
1.3.2019
Hanke päättyy
31.5.2021