Visit Kalajoki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää matkailualan koulutusta entistä laadukkaampaan kansainvälisyyteen ja tätä kautta lisätä matkailualan yritysten henkilöstön kansainvälisyysvalmiuksia ja lisätä kansainvälistymistä tukevaa koulutustarjontaa alueella. Hankkeen toimenpiteiden avulla tuotetaan merkittävää lisäarvoa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämään matkailualan ammatilliseen koulutukseen opetushenkilöstön lisääntyvän osaamisen kautta. Koulutusta kehitettään laadullisesti.

Hankkeessa myös kehitetään matkailuyritysten liiketoimintaa ja kansainvälistymiseen liittyvää toimintaa, kehitetään kansainvälistä markkinointia ja haetaan uusia kohderyhmiä ja markkinoita, kehitetään
matkailualan toimintaympäristöä ja matkailukohteita, parannetaan seudun vetovoimaisuutta ja edistetään matkailualan investointeja. Hankkeen toimenpiteillä pyritään myös kasvattamaan kokous- ja kongressimatkailua alueella. Kehittämistoimenpiteinä ovat ensisijaisesti matkailualan henkilöstön koulutukset ja matkailutuotteisiin liittyvät tuotteistamisen työpajat.

Hanke lisää innovatiivista yhteistyötä koulutuksen ja alan yritysten välille. Hankkeessa pyritään myös edistämään työperäisesti maahan muuttaneiden työllistymistä matkailualalle.

Tavoitteet

• matkailuyritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen kehittäminen
• kansainvälinen markkinointi ja uusien kohderyhmien sekä markkinoiden hakeminen
• matkailun toimintaympäristöjen ja kohteiden kehittäminen
• seudun vetovoiman parantaminen ja matkailuinvestointien edistäminen
• kokous- ja kongressimatkailun kasvattaminen

Tulokset

Lyhyellä aikavälillä
• matkailualan koulutuksen monipuolistuminen ja työelämäyhteyksien parantuminen
• matkailualan henkilöstön kielitaidon ja kansainvälisyystaitojen parantuminen (osaamisen kehittyminen)
• laadukkaammat asiakaspalvelu- ja tuotantoprosessit yrityksissä
• laadukkaammat palvelutuotteet ja markkinointimateriaali

Pitkällä aikavälillä
• kalajoen matkailun elinvoimaisuuden vahvistuminen
• matkailualan koulutuksen kansainvälistymisen parantuminen
• ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrän lisääntyminen matkailualalla
• hyvinvointimatkailun kasvu

Kohderyhmät

• matkailualan opettajat
• Kalajoen seudun matkailualan yrittäjät ja yritysten henkilöstö
• maahanmuuttajataustaiset henkilöt
• matkailualan eri toimijatahot, kuten Kalajoki matkailuyhdistys ry ja Kalajoen kaupunki

Välillisesti mm.
• Kalajoen alueen matkailualan yritysten sekä koti- että ulkomaiset asiakkaat, jotka hyötyvät hankkeesta parantuneen palvelutason ja uusien laadukkaiden tuotteiden kautta
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän matkailualan peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen opiskelijat koulutustarjonnan kehittämisen myötä

Hankkeen budjetti

197 194 €, rahoitus: 67,3 % ELY Pohjois-Pohjanmaan/ESR, 6,3 % JEDU, 21,1 % Kalajoen kaupunki ja Ylivieskan seutukuntayhdistys ry, 5,3 % Kalajoki Matkailuyhdistys ry


   
Hanke alkaa
1.8.2016
Hanke päättyy
30.4.2018