Ydinosaajat – Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Suomessa on suunnitteilla useita suurhankkeita mm. kaivannaisteollisuuteen, hiukkasfysiikan tutkimukseen ja energiantuotantoon liittyen. Pyhäjoelle rakennettava Fennovoima Oy:n ydinvoimala on merkittävä hanke koko Suomessa. Voimalaitosprojekti lisää alueen kansainvälisyyttä sekä tuo mukanaan työpaikkoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen ja käyttö vaativat monen alan osaajia. Osaamistarpeen tyydyttämiseksi pohjoissuomalaiset koulutusorganisaatiot ovat muodostaneet yhteistyöryhmän, jossa ovat mukana lähes kaikki julkiset oppilaitokset Kokkola-Kajaani-Rovaniemi -kolmion rajaamalta alueelta. Työryhmässä on mukana myös muutama kaupallinen koulutusorganisaatio. Yhteistyöryhmän koordinaattorina toimii Centria-ammattikorkeakoulu.

Koulutusverkostoon kuuluu tällä hetkellä 17 koulutusorganisaatiota (Oulun yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Ammattiopisto Lappia / Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, POHTO Oy, PSK-Aikuisopisto / Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö, Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy (kuuluu nyk. Raahen koulutuskuntayhtymään), Raahen koulutuskuntayhtymä, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, Rastor Oy ja Kainuun ammattiopisto) sekä voimayhtiö Fennovoima Oy, joka on mukana asiantuntijaroolissa sekä kouluttajana.

Koko hankkeen budjetti on 930 000 euroa, josta myönnetyn tuen osuus 80%, organisaatioiden omarahoitusosuus 16,8 % ja Fennovoiman osuus 3,2%.

Tavoitteet

• pilotoida koulutusorganisaatioiden yhteistyömalli ydinvoimalahankkeen avulla ja myöhemmin monistaa palvelemaan myös muita pohjoisen suurhankkeita
• kuvata ydinvoimaan ja suurhankkeisiin liittyvät koulutustarpeet kone ja metallialalla, rakennusalalla, automaatio- ja tietojärjestelmäaloilla, sähkö- ja energiatekniikassa, prosessitekniikassa ja kemian alalla
• kehittää tekniikan koulutusalojen opetussisältöjä koulutustarpeita vastaaviksi
• lisätä opetushenkilöstön asiantuntijuutta suurhankkeiden erityispiirteiden osalta
• tuottaa opetus- ja koulutusresursseista asiantuntijarekisteri
• muodostaa yhteneväisiä koulutusmateriaaleja eri koulutustasoille ja asettaa ne yhteiselle koulutustarjottimelle

Hankkeesta, sen tuloksista ja sitoutuneesta koulutusverkostosta hyötyvät hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen verkoston jäsenten lisäksi kattavasti koko Pohjois-Suomi eli koulutusverkoston toiminta-alueen opiskelijat, sidosryhmät ja yritykset.

Tulokset

• koulutusorganisaatioiden suurhankkeisiin liittyvän koulutusyhteistyön toimintamallin kuvaus
• koulutusorganisaatioiden yhteisen ydinvoimakoulutustarjotin
• lista ydinvoimakoulutustarjottimen edellyttämistä kouluttajaresursseista
• suurhankekoulutustarjottimen koulutusmateriaalit
• koulutushenkilöstön suurhankeosaamisen lisääntyminen

Kohderyhmät

• Pohjois-Suomen alueella sijaitsevat, tekniikan alan koulututusta antavat korkeakoulut, ammattiopistot sekä aikuis- ja täydennyskoulutusorganisaatiot opiskelijoineen ja henkilökuntineen. Kohderyhmään kuuluvat opiskelijat voidaan jakaa tutkinto-opiskelijoihin, täydennyskoulutettaviin ja muuntokoulutuksessa oleviin. Tämän hankkeen toimenpiteet parantavat oppilaitosten opiskelijoiden valmiuksia toimia projektitoteutteisissa suurhankkeissa.
• Välillisesti kohderyhmään kuuluvat myös suurhankkeisiin osallistuvat teollisuus- ja palveluyritykset sekä julkisten palvelujen tuottajat, joille hankkeessa muodostettava osaamisverkosto tuottaa niiden tarvitsemia koulutuspalveluja sekä osaavia työntekijöitä. Ydinvoimalaitoksen rakentava Fennovoima Oy ja muiden suurhankkeiden toteuttajaorganisaatiot kuuluvat myös välillisesti hankkeen toimenpiteiden piiriin. tarkastusosaamiseen liittyvän yritystoiminnan perustajat (=yritystoimintaa suunnittelevat)

Yhteistyökumppanit

Verkoston koordinaattori, hankkeen projektipäällikkö Virve Antinoja, puh. 044 4492 725
virve.antinoja@centria.fi

Hankkeen budjetti

38 419 €, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 16,8 % JEDU, 3,2 % yksityisrahoitus


   
Hanke alkaa
1.1.2015
Hanke päättyy
30.4.2017