Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi 1 (YSO 1)

Hankkeen kuvaus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on koordinaattorina Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi 1 (YSO 1) -verkostohankkeessa, jossa edistetään opintojen yksilöllistämisen toimeenpanoa oppilaitoksissa luokattomuudella ja muilla rakenteellisilla ratkaisuilla ja muutoksilla. Hankkeessa yhtenäistetään henkilökohtaistamisen (ml. osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen) käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa.

Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen luodaan selkeä yhteistoiminnallinen malli (uusia työkaluja), jossa opiskelija on itse aktiivinen toimija, ja johon on määritelty selkeästi eri osapuolten roolit. Lisäksi kehitetään yli alojen ja koulutusmuotojen toteutuvaa tiimiopettajuutta sekä yhtenäistetään työtapoja opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien tukemiseksi joustavilla poluilla.

Hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään osaamisen arvioinnin käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa, tehdään nykytilankartoitukset osaamisen arvioinnista ja kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja sekä työelämän edustajien ja opettajien arviointiosaamista (ei fyysiseen läsnäoloon perustuva arviointi).

Tavoitteet

- Edistetään opiskelijoiden henkilökohtaistettujen tutkintojen suorittamista ja reformin muiden tavoitteiden toimeenpanoa kehittämällä ammatillisessa koulutuksessa opetusta ja luokattomuutta sekä muita rakenteellisia ratkaisuja (ml. jatkuva sisäänotto oppilaitoksiin).

- Yhtenäistetään henkilökohtaistamisen (ml. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa. Luodaan henkilökohtaistamiseen (ml. osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen) selkeä yhteistoiminnallinen malli, jossa opiskelija on itse aktiivinen toimija ja johon on määritelty eri osapuolten roolit (ml. opiskelija, opettaja ja työelämä). Rakennetaan malliin työkaluja em. prosessin helpottamiseksi. Kehitetään yli alojen ja koulutusmuotojen toteutuvaa tiimiopettajuutta sekä yhtenäistetään työtapoja opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien tukemiseksi joustavilla poluilla. Otetaan yksilölliset polut ohjauksen lähtökohdiksi.

- Tehdään selvitys mukana olevien tutkintojen osaamisen arvioinnin käytännöistä (ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet). Kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja sekä työelämänedustajien ja opettajien arviointiosaamista (esim. kriteeriperustaisen arvioinnin taitoja). Kehitetään muuhun kuin arvioijien fyysiseen läsnäoloon perustuvia menetelmiä osaamisen arviointiin (digitaaliset mallit).

Tulokset

Hankeoppilaitoksissa on luotu edellytykset reformin edellyttämien muutosten toimeenpanoon. Kaikkien opiskelijoiden omaa roolia on lisätty ja korostettu hänen omien opintojensa läpiviemisessä. Opettajat ovat ottaneet käyttöön aiempaa monipuolisemmin digitaalisia ratkaisuja opetuksessaan ja ohjauksessaan. Luokattomuuden edellytyksiä on selvitetty, luokatonta mallia kuvattu ja jatkuvan sisäänoton malli on luotu. Luokattomuutta ja jatkuvaa sisäänottoa on testattu syksyllä 2017. Eri oppimisympäristöjen käyttöä on tehostettu ja opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnitelmallinen, yli alojen toteutunut ohjaus on lisääntynyt. Työelämä on aiempaa enemmän mukana mm. osaamisen tunnustamisessa ja tunnistamisessa. Yhtenäiset käytänteet ovat lisääntyneet osaaminen tunnistamisessa ja tunnustamisessa ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkintojen välillä.

Opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi on kuvattu, ja tällä yhdenmukaistetaan opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Eri osapuolten roolit prosessissa on kuvattu. Oppilaitokselle on rakennettu yhteistyökumppaniverkostoa, joiden kanssa käytännön taitojen osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan sekä kehitetään mallia edelleen. Opiskelijoiden itseohjautuvuuden aste osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kasvanut ja työelämän rooli on selkeytynyt. Opiskelijan osaamisen itsearviointitaidot ovat kehittyneet ja olemassa oleva osaaminen ja osaamisen kartuttamisen tarve konkretisoituneet. On luotu tiimiopettajuudesta reformin tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiimiopettajuusmalli lisää koulutuksen kustannustehokkuutta, sekä lisää opettajien ja opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

SWOT-analyysi osaamisen arvioinnista eri osapuolten näkökulmasta. Opettajien, työpaikkaohjaajien, arvioijien ja opiskelijoiden/tutkinnonsuorittajien koulutus/perehdytyssuunnitelma. Esitetään Opetushallitukselle malli osaamisen arvioinnista tulevaisuudessa. On luotu xosaamisen arvioinniksi työpaikoilla Hankeoppilaitoksissa on luotu edellytykset reformin edellyttämien muutosten toimeenpanoon. Kaikkien opiskelijoiden omaa roolia on lisätty ja korostettu hänen omien opintojensa läpiviemisessä. Opettajat ovat ottaneet käyttöön aiempaa monipuolisemmin digitaalisia ratkaisuja opetuksessaan ja ohjauksessaan. Luokattomuuden edellytyksiä on selvitetty, luokatonta mallia kuvattu ja jatkuvan sisäänoton malli on luotu. Luokattomuutta ja jatkuvaa sisäänottoa on testattu syksyllä 2017. Eri oppimisympäristöjen käyttöä on tehostettu ja opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnitelmallinen, yli alojen toteutunut ohjaus on lisääntynyt. Työelämä on aiempaa enemmän mukana mm. osaamisen tunnustamisessa ja tunnistamisessa. Yhtenäiset käytänteet osaaminen tunnistamisessa ja tunnustamisessa ovat lisääntyneet ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkintojen välillä.

Opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi on kuvattu, jolla yhdenmukaistetaan opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Eri osapuolten roolit prosessissa on kuvattu. Oppilaitokselle on rakennettu yhteistyökumppaniverkostoa, joiden kanssa käytännön taitojen osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan sekä kehitetään mallia edelleen. Opiskelijoiden itseohjautuvuuden aste osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kasvanut ja työelämän rooli on selkeytynyt. Opiskelijan osaamisen itsearviointitaidot ovat kehittyneet sekä olemassa oleva osaaminen ja osaamisen kartuttamisen tarve konkretisoituneet. On luotu tiimiopettajuudesta reformin tavoitteiden toteuttamiseksi. Luotu tiimiopettajuusmalli lisää koulutuksen kustannustehokkuutta sekä lisää opettajien ja opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

SWOT -analyysi osaamisen arvioinnista eriosapuolten näkökulmasta. Opettajien, työpaikkaohjaajien, arvioijien ja opiskelijoiden/tutkinnonsuorittajien koulutus/perehdytyssuunnitelma. Esitetään Opetushallitukselle malli osaamisen arvioinnista tulevaisuudessa. On luotu malli osaamisen arvioinniksi työpaikoilla, mallissa on huomioitu ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien hyvät käytännöt, ja kehitetty malli näiden pohjalta. Mallin kehittämisessä huomioidaan myös uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö.

Kohderyhmät

Perustutkintojen opiskelijat hankkeessa mukana olevien koulutuksenjärjestäjien valitsemissa tutkinnoissa, työpaikkaohjaajat ja opettajat.

Yhteistyökumppanit

- Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto Sampo, laura.tarpila@edusampo.fi
- JEDU Haapajärven ammattiopisto, virpi.niku@jedu.fi
- JEDU Oulaisten ammattiopisto, heli.pakkanen@jedu.fi
- Kainuun ammattiopisto, tuija.artama@kao.fi
- Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/hyvinvointi, satu.sundell@kpedu.fi
- Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/liiketalous, palvelut & kulttuuri, anne-maija.leppala@kpedu.fi
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, sirpa.vannula@salpaus.fi
- Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto, asko.jaakkola@ksao.fi
- Lahden diakonian instituutti, anne-maria.karjalainen@dila.fi
- Porvoo Internatonal College / Point College, seija.ruotsalainen-karjula@pointcollege.fi
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, marja-terttu.kurunsaari@sedu.fi
Muut:
- Oppilaitosten työelämäkumppanit /työssäoppimispaikat, joista osa myös kolmannen sektorin toimijoita

Hankkeen budjetti

238 667 euroa, rahoitus: 75 % OPH ja 25 % verkosto


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Kukkonen Päivi
Lehtori, projektikoordinaattori
Puh. 0403120427
paivi.kukkonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
4.11.2016
Hanke päättyy
31.12.2017