Maatalousalan perustutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi

Tavoite

Maatalousalan ammattilaisella on kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä ja maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita.

Maatalousalan perustutkinnossa on valittavissa kolme osaamisalavaihtoehtoa. Voit opiskella maatalousteknologiaa, maatilataloutta tai eläintenhoitoa. Maatalousteknologian ja maatilatalouden osaamisaloista valmistut maaseutuyrittäjäksi ja eläintenhoidon osaamisalasta eläintenhoitajaksi.

Maatilatalouteen suuntautunut maaseutuyrittäjä hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvelee asiakkaita tai käyttää ja suunnittelee yrityksensä tuotantoteknologiaa, käyttää hyväksi automaatioon perustuvia järjestelmiä toimintojen hallinnassa sekä toimii rakennuttajana. Hän kunnossapitää yritystoiminnassa tarvittavia rakennuksia sekä huolehtii yritystoimintaan liittyvistä ympäristöistä.

Maatalousteknologiaan suuntautunut maaseutuyrittäjä osaa määrittää maatalouskoneiden vikoja ja niiden korjaustarvetta sekä tehdä koneiden kustannusarvioita. Hän osaa käyttää, huoltaa ja säilyttää perus- ja erikoistyövälineitä ja tehdä työkoneiden perussäädöt. Maaseutuyrittäjä osaa tehdä myös maatalouskoneiden ja –laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja hitsaustöitä ja lajitella syntyneet jätteet ja säilyttää niitä oikein.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti.

Missä työskentelisin?

Maaseutuyrittäjä toimii osaamisalasta ja muista opintovalinnoista riippuen maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Eläintenhoitajalla on valmiudet eläintenhoitoalan yrityksen perustamiseen tai toimimiseen eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 040 5903 101
timo.seppala@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapajärvi »

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Peltokasvien tuottaminen 30 osp

Tutkinnon osan opiskelun jälkeen, osaat, laatia maatilan viljelysuunnitelman, suunnitella viljelykierron, noudattaa tilan laatujärjestelmää, muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa, tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet, valita eri tilanteisiin sopivat , kasvinsuojelumenetelmät, valita tarkoituksenmukaiset torjunta-aineet, tehdä kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä, tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään, säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto- ja säilytyshuollot, ylläpitää rakennusten kuntoa, vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta, markkinoida sadon, käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä, ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden, edistää kestävän kehityksen toimintatapoja ja tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa.

Koulutus sopii maatalousalasta kiinnostuneille ja tilanjatkajille. Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että monimuotokoulutuksena.

HAE »