Metsäalan ammattitutkinto

Maa- ja metsätalousalat

Koulutuspaikkakunnat: Pyhäjärvi, Haapajärvi, Haapavesi

Tavoite

Metsäkoneenkuljettajan koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan metsäalan ammattilaisen tiedot ja taidot. Opiskelun jälkeen metsäkoneenkuljettaja osaa työskennellä erilaisten metsäalan toimijoiden kanssa, toimia ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa, toimia vastuullisesti ja työturvallisuutta edistävästi sekä arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Metsäkoneiden käyttö edellyttää kuljettajalta hyvää havaintojen ja liikesuoritusten yhteensovittamista.

Bioenergian osaamisalan suorittanut hallitsee bioraaka-aineen jalostamiseen, tuotantolaitoksen ylläpitoon ja huoltoon sekä bioraaka-aineen käsittelyyn ja varastointiin liittyvät työvaiheet. Lisäksi hän hallitsee turvetuotannon työprosesseja sekä käytettävien koneiden huoltoon ja korjaukseen liittyviä työvaiheita suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

Metsätalouden osaamisalan tutkinnon suorittanut osaa hoitaa monipuolisesti talousmetsiä. Osaamisalan suorittanut hallitsee metsälain, metsänhoitosuositusten ja metsien sertifioinnin periaatteet siten, että kykenee soveltamaan osaamistaan työssään. Metsätalousyrittäjä osaa hoitaa talousmetsiä ja tehdä puukauppaa yrittäjänä. Metsäpalveluyrittäjä osaa suunnitella, kehittää ja tuottaa metsäpalveluita kustannustietoisesti ja asiakaslähtöisesti. Metsuri osaa tehdä metsänhoito ja -uudistamistöitä sekä valmistaa puutavaraa manuaalisesti yrittäjämäisellä työotteella.

Missä työskentelisin?

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu koneellinen puunkorjuu eri tyyppisissä hakkuukohteissa. Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat työtehtäviin. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät usein metsäkoneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan. Metsäkoneenkuljettaja työllistyy metsän- ja ympäristöhoitopalveluita sekä koneellista puunkorjuuta tarjoaviin yrityksiin.

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista. Metsäkoneenkuljettajan on sopeuduttava usein vuorotyöhön ja yksintyöskentelyyn. Opinnot antavat hyvät valmiudet koneellisen puunkorjuun tehtäviin ja jatko-opintomahdollisuudet muihin metsäalan ammatteihin.

Bioenergian osaamisalalla tutkinnon suorittanut toimii bioenergian jalostuksen, biokaasun tuotannon, energiapuun hakettamisen ja murskaamisen tai turvetuotannon tehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös bioenergia-alan yrittäjänä.

Metsätalouden osaamisalalla tutkinnon suorittanut toimii metsätalousyrittäjänä, metsäpalveluyrittäjänä tai metsurina. Metsätalousyrittäjä toimii metsän myynti- ja ostotehtävissä sekä metsänkäsittelyn eri vaiheiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Metsäpalveluyrittäjä tarjoaa metsänkäsittelyyn ja -hoitoon liittyviä palveluita. Metsuri tekee puunkorjuuseen ja metsänhoitoon liittyviä tehtäviä.

Tutkinnon hinta on 300 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaan sisältyy metsäalan työtehtävissä toimimista, talousmetsien käsittelyä ja opiskelijan valinnan mukaan valinnaisia tutkinnon osia, joita voivat olla esimerkiksi hakkuukoneella työskenteleminen, kuormatraktorilla työskenteleminen, metsänparannuskoneella työskenteleminen tai energiapuun korjuukoneella työskenteleminen tai muita koneelliseen tai manuaaliseen metsänhoitotyöhön liittyviä tutkinnon osia muista metsäalan tutkinnoista tai osaamisaloista.

Metsäkoneenkuljettajakoulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet ammatillisen perustutkinnon tai ovat hankkineet riittävän työkokemuksen metsäalalta. Lisäksi edellytetään vähintään ajokorttiluokkaa B.


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 040 5903 101
timo.seppala@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapajärvi »

HAE TUTKINNON OSIIN

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Bioraaka-aineen jalostaminen 40 osp

Bioraaka-aineen jalostamisen opintojen jälkeen opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita bioraaka-aineen jalostuksessa, jalostaa bioraaka-ainetta, tehdä bioraaka-ainetta jalostavan laitoksen ylläpito- ja huoltotoimenpiteet, toimia ergonomisesti ja työturvallisuutta edistävästi ja toimia asianmukaisesti työhön liittyvissä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Tutkinnon osan hinta on 120 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Turvetuotannon töissä toimiminen 40 osp

Turvetuotannon töissä toimiminen -tutkinnon osan opintojen jälkeen opiskelija osaa tehdä vuotuisia turvetuotantoalueen kunnostustöitä ja huoltaa vesienkäsittelyrakenteita, tehdä koneellista turvetuotantoa, tehdä turvetuotannossa käytettävien koneiden huolto- ja korjaustoimenpiteitä, työskennellä työturvallisesti, ergonomisesti ja vastuullisesti ja tehdä turvetuotantoalueen omavalvontaa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Tutkinnon osan hinta on 120 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Energiapuun hakettaminen ja murskaaminen 50 osp

Energiapuun hakettamisen ja murskaamisen opintojen jälkeen opiskelija osaa suunnitella energiapuun haketuksen tai murskauksen, hakettaa tai murskata energiapuuta koneellisesti kuormattavalla hakkurilla tai murskaimella, huolehtia käyttämiensä koneiden ja laitteiden toimintakunnosta ja siirtää tai siirrättää koneet työkohteelta toiselle.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Tutkinnon osan hinta on 120 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Haapajärvi

Koulutus alkaa:

Bioenergia-alalla toimiminen 50 osp

Bioenergian osaamisalan suorittanut hallitsee bioraaka-aineen jalostamiseen, tuotantolaitoksen ylläpitoon ja huoltoon sekä bioraaka-aineen käsittelyyn ja varastointiin liittyvät työvaiheet. Lisäksi hän hallitsee turvetuotannon työprosesseja sekä käytettävien koneiden huoltoon ja korjaukseen liittyviä työvaiheita suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti ja tutkinnon osan hinta on 120 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »