Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi, Pohde | Pyhäntä, Kalajoki - sote, Nivala, Siikalatva, Haapavesi, Haapajärvi | Reisjärvi, VALMA, Pyhäjärvi, Oulainen, päivätoteutus, Oulainen, monimuotototeutus, Kestilä, Oulainen, Ylivieska, Kalajoki, Raahe, Piippola (Siikalatva), Kärsämäki, Oulainen, päiväopetus, Oulainen, monimuoto, iltaopetus

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja* osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittanut osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Perustason ensihoidon osaamisalassa* hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.

Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.

Missä työskentelisin?

vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa."

* Perustason ensihoitajaksi voit opiskella Oulaisissa. Hakijoille järjestetään soveltuvuus- ja kuntotesti.

Perustason ensihoitajan yleisimpiä työpaikkoja ovat sairaankuljetusyritykset tai pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt, sairaaloiden päivystyspoliklinikat tai terveyskeskusten päivystysvastaanotot sekä yliopistollisten sairaaloiden tai keskussairaaloiden leikkausosastot.

Koulutuksen sisältö

Oulaisissa voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • vammaistyö

Oulaisissa voit opiskella lisäksi perustason ensihoitajaksi.

Ylivieskassa voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • vammaistyö

Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Ylivieska »

Haastattelu ja soveltuvuusarviointi järjestetään kuukausittain klo 8.30. Hakeutumisen jälkeen sinut kutsutaan seuraavaan haastattelu- ja soveltuvuuspäivään: 3.8.2023, 12.9.2023, 17.10.2023, 21.11.2023, 12.12.2023, 9.1.2024, 13.2.2024, 12.3.2024, 16.4.2024, 28.5.2024

Oulainen »
Haastattelu ja soveltuvuuarviointi järjestetään kuukausittain klo 8.15. Hakeutumisen jälkeen voit osallistua seuraavaan haastattelu- ja soveltutuusarviointipäivään: 2.8.2023, 16.8.2023, 6.9.2023, 4.10.2023, 1.112023., 12.12.2023, 10.1.2024, 31.1.2024, 21.2.2024, 13.3.2024, 3.4.2024, 24.4.2024, 22.5.2024, 11.6.2024

Haapajärvi »
Koulutus alkaa: 31.10.2023
Koulutus alkaa 31.10.2023. Haku päättyy 25.9.2023. Haastattelu- ja soveltuvuusarviointi 2.10.2023. Osaamisalana ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Verkko-opetusta Teamsin kautta joka toinen viikko kahtena iltana klo 17-20. Lisäksi lähiopetusta on 1-2 lauantaipäivänä kuukaudessa. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti Haapajärvellä. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.
Oulainen, monimuotototeutus »
Koulutus alkaa: 15.1.2024
Koulutus alkaa 15.1.2024 klo 16.45-20.45. Koulutus toteutetaan ilta-monimuotona Teams -yhteydellä maanantaisin ja tiistaisin, sama kellonaika. Harjoituspäivät Oulaisissa noin 1-2 kertaa/kk tutkinnon osasta riippuen tai omalla työpaikalla. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi.

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa: 30.10.2023

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille tai henkilöille, joilla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajan eettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija osaa toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja osallisuuden edistämisessä sekä edistäessään asiakkaan inhimillistä elämää saattohoitovaiheessa. Opiskelija osaa ohjata toiminnallisuuteen sekä palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä.

Tutkinnon osan laajuus on 35 osp. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutuksen myötä opiskelija osaa mm. työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten ja arvojen mukaisesti. Hän osaa suunnitella työtään ja toteuttaa pedagogista toimintaa ja edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Koulutuksesta saat osaamista kehittää lapsen tunnetaitoja, kielen kehitystä sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille tai henkilöille, joilla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Koulutuksen laajuus on 40 osp. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 30.10.2023

Koulutuksen myötä osaat työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajan eettisten periaatteiden mukaan. Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää työtäsi asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia edistäen sekä tehdä monialaista yhteistyötä ja toimia vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiverkoston kanssa.

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille tai henkilöille, joilla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Tutkinnon osan laajuus on 35 osp. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 30.10.2023

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille tai henkilöille, joilla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Koulutuksessa opiskelija oppii suunnittelemaan työtään, tekemään yhteistyötä asiakkaan sekä hänen lähi- ja moniammatillisen verkostonsa kanssa. Opiskelija oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja asiakastyössä, työskentelemään ehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä eri toimintaympäristöissä. Koulutus antaa valmiudet käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakas- ja verkostotyössä sekä lääkehoidossa. Työssä opiskelija edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä sekä ohjaa palveluiden käytössä. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Tutkinnon osan laajuus on 35 osp. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 30.10.2023

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille tai henkilöille, joilla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajan eettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää työtäsi sairaanhoitotyössä ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa sekä tehdä yhteistyötä eri työryhmien ja verkostojen kanssa. Opiskelija oppii käyttämään työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja sekä toteuttamaan lääkehoitoa.

Tutkinnon osan laajuus on 35 osp. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 15.1.2024

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Koulutuksen tavoite: Osaat työskennellä käytännön työtehtävissä kotihoidossa, lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

  Koulutuksen sisältö:
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus sisältää näytön. Koulutus toteutetaan päiväopintoina.

Koulutus sopii lähihoitajan työstä sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp

Koulutus on tarkoitettu lisä- tai täydennyskoulutukseksi valmiille lähihoitajille.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa, työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa, suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja mielenterveys- ja päihdetyössä, käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lääkehoidossa, ohjata asiakkaita palveluiden käytössä, ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan sekä arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella. Noin puolet opiskeluajasta on työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Koulutus sisältää näytön.

Työssä oleva hakija: Tiedustele oppisopimusmahdollisuutta työnantajaltasi! Opintovapaalle jäävillä mahdollisuus esim. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. Työtön: Tiedustele työttömyysturvamahdollisuutta TE-toimistosta päätoimisen omaehtoisen opiskelun ajalle.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutukseen voivat hakea lähihoitaja -tutkinnon suorittaneet tai em. tutkinnon pakolliset tutkinnon osat vanhoilla tutkinnon perusteilla suorittaneet.

Koultuksen myötä osaat työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajan eettisten periaatteiden mukaan. Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää työtäsi asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia edistäen sekä tehdä monialaista yhteistyötä ja toimia vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiverkoston kanssa.

Koulutus toteutetaan päivä- ja monimuotokoulutuksena Oulaisissa.

Tutkinnon osan laajuus on 35 osp.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Hoiva-avustajakoulutus toteutetaan päiväopintoina. Koulutus kestää noin vuoden. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) ja Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) sekä opiskeluvalmiuksia lisäävistä opinnoista.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille henkilöille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa, kotihoidossa ja päiväkodissa. Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa ja joihin ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Työpaikasta riippuen hoiva-avustajan tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa, vaatehuollossa ja asioinnissa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja viriketoiminnan ohjaamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja järjestämällä mm. askartelu-, musiikki- tai liikuntatoimintaa. Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuvalle sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden kodeissa, päiväkodissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Koulutukseen osallistua voi myöhemmin täydentää osaamistaan hakeutumalla suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Hoiva-avustajan koulutus sopii sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimien toisen henkilön apuna ja tukena arjessa. Terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Hakijoille järjestetään haastattelu ja soveltuvuusarviointi.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Raahe

Koulutus alkaa:

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) sekä opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa, kotihoidossa ja päiväkodissa. Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa ja joihin ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Työpaikasta riippuen hoiva-avustajan tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa, vaatehuollossa ja asioinneissa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja viriketoiminnan ohjaamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja järjestämällä mm. askartelu-, musiikki- tai liikuntatoimintaa. Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuville sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden omissa kodeissa, päiväkodissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Hakija voi myöhemmin täydentää osaamistaan hakeutumalla suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Hoiva-avustajan koulutus sopii sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena arjessa. Terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa” Hakijoille järjestetään haastattelu ja soveltuvuusarviointi.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 15.1.2024

Koulutus alkaa 15.1.2024 klo 16.45-20.45. Koulutus toteutetaan ilta-monimuotona Teams -yhteydellä maanantaisin ja tiistaisin, sama kellonaika. Harjoituspäivät Oulaisissa noin 1-2 kertaa/kk tutkinnon osasta riippuen tai omalla työpaikalla. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi.

Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) sekä opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus soveltuu lähihoitajan työstä ja asiakkaiden hyvinvoinnista sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen myötä osaat työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaa sekä kehittää ammatillisia ratkaisuja. Osaat suunnitella työtä ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa edistäen toimintakykyä, toiminnallisuutta ja terveyttä sekä motivoida omahoitoon ja riskien ehkäisyyn. Osaat käyttäa alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa, huolenpidssa, saattohoidossa ja lääkehoidossa. Osaat ylläpitää turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia.

Koulutuksen laajuus on 30 osp ja koulutus toteutetaan ilta-monimuotona Oulaisissa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 12.10.2023

Miten tuen lapsen kuvallista ilmaisua ja kokemista varhaiskasvatuksessa?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät lasten parissa, esim. lastenhoitajille, opettajille tai toiminnanohjaajille.

  Koulutus sisältää
 • Taiteen mahdollisuudet lapsen kokonaispersoonallisuuden kehityksessä
 • Aikuinen lapsen kuvallisen ilmaisun ja kokemisen ohjaajana
 • Lapsen kuvallista ilmaisua tukeva oppimisympäristö
 • Kuvalliseen ilmaisuun liittyvän toiminnan arviointi

Koulutuksen toteutus: Lähiopetusta klo 16.30-19.00, torstaisin 12.10.2023, 2.11.2023 ja 16.11.2023.  Lisäksi itsenäistä opiskelua.

Koulutus on osa tutkinnon osasta, joka on mahdollista opiskella oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Koulutuksen tavoite: Osaat työskennellä käytännön työtehtävissä kotihoidossa, lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

  Koulutuksen sisältö:
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii lähihoitajan työstä sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena päiväopetuksena tai oppisopimuksella.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 15.1.2024

Koulutuksen myötä opiskelija osaa mm. työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten ja arvojen mukaisesti. Hän osaa suunnitella työtään ja toteuttaa pedagogista toimintaa ja edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Koulutuksesta saat osaamista kehittää lapsen tunnetaitoja, kielen kehitystä sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille tai henkilöille, joilla on suoritettuna sosiaali ja terveysalan perustutkinnosta kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Koulutuksen laajuus on 40 osp.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutuksessa opiskelija oppii suunnittelemaan työtään, tekemään yhteistyötä asiakkaan sekä hänen lähi- ja moniammatillisen verkostonsa kanssa. Opiskelija oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja asiakastyössä, työskentelemään ehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä eri toimintaympäristöissä. Koulutus antaa valmiudet käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakas- ja verkostotyössä sekä lääkehoidossa. Työssä opiskelija edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä sekä ohjaa palveluiden käytössä. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena. Tutkinnon osa on tarkoitettu valmiille lähihoitajille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 15.1.2024

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp

Koulutus on tarkoitettu lisä- tai täydennyskoulutukseksi valmiille lähihoitajille.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa, työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa, suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja mielenterveys- ja päihdetyössä, käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lääkehoidossa, ohjata asiakkaita palveluiden käytössä, ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan sekä arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella. Noin puolet opiskeluajasta on työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Koulutus sisältää näytön.

Työssä oleva hakija: Tiedustele oppisopimusmahdollisuutta työnantajaltasi! Opintovapaalle jäävillä mahdollisuus esim. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. Työtön: Tiedustele työttömyysturvamahdollisuutta TE-toimistosta päätoimisen omaehtoisen opiskelun ajalle.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutuksen keskeinen sisältö on muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistäminen lähihoitajan/sairaanhoitajan työn näkökulmasta. Tutkinnon osan voi suorittaa verkko-opintoina sen jälkeen, kun hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osan opinnot ja näyttö on suoritettu hyväksytysti tai muun koulutuksen kautta on hankittu vastaavat tiedot.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa

 • toimia vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa
 • tarvelähtöisesti arvioida, suunnitella ja toteuttaa muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistämistä
 • edistää muistisairaan hyvinvointia ja toteuttaa hoitotyötä
 • ohjata muistisairaita palveluiden käytössä
 • ylläpitää työkykyä, työturvallisuutta ja hyvinvointia
 • ylläpitää ja edistää asiakasturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää toimintaansa

Kurssikirjana Merja Hallikainen, Riitta Mönkäre, Toini Nukari 2017: Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt.

Koulutus soveltuu sekä lähihoitajille että sairaanhoitajille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 24.1.2024

Koulutuksessa perehdyt näytteenottoon sekä asiakaspalveluun, jota kohtaat lähihoitajan työssä.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit. Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omassa työpaikassa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Kurssikirja: Näytteenottajan käsikirja (Martikainen, A-M., Miettinen, M. ja Wasström, K. (2016)

Koulutus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille työsuhteessa oleville lähihoitajille.

Lähipäivät: 25.1.2024 ja 22.2.2024, harjoituspäivät 28.3.2024 ja 25.4.2024. Päivät toteutetaan klo 12-16.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutuksessa perehdyt näytteenottoon sekä asiakaspalveluun, jota kohtaat lähihoitajan työssä.

Lähiopetuspäivät ovat

Ti 5.9.2023 klo 12 – 16

Ti 3.10.2023 klo 12 – 16

Ti 7.11.2023 klo 12 – 16

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit. Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omassa työpaikassa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Kurssikirja: Näytteenottajan käsikirja (Martikainen, A-M., Miettinen, M. ja Wasström, K. (2016)

Koulutus toteutetaan syksyllä 2023. Lähipäiviä toteutetaan 3 iltapäivää.

Koulutus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille työsuhteessa oleville lähihoitajille.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 30.10.2023

Koulutus on tarkoitettu lähihoitajan tutkinnon jo aiemmin suorittaneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja työllistymistään vammaistyöhön.

Koulutuksessa opiskellaan vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa vuorovaikutuksessa toimimista, asiakkaan kommunikoinnin ja itsensä ilmaisemisen tukemista. Hankit osaamista myös asiakkaan oman elämän vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen sekä osallistamiseen.

Koulutuksen myötä lähihoitaja hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa ja kunnioittaa vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä erilaisia apuvälineitä.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutukseen voivat hakea lähihoitaja -tutkinnon suorittaneet tai em. tutkinnon pakolliset tutkinnon osat vanhoilla tutkinnon perusteilla suorittaneet.

Koulutuksen myötä osaat työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajan eettisten periaatteiden mukaan. Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää työtäsi sairaanhoitotyössä ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa sekä tehdä yhteistyötä eri työryhmien ja verkostojen kanssa. Opit käyttämään työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja sekä toteuttamaan lääkehoitoa.

Koulutus toteutetaan päivä- ja monimuoto-opintoina Oulaisissa. Tutkinnon osan laajuus on 35 osp.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutus on tarkoitettu lähihoitajan tutkinnon jo aiemmin suorittaneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja työllistymistään vammaistyöhön.

Koulutuksessa opiskellaan toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistäminen suunnittelua, toteutusta ja arviointia vammaistyössä alan työmenetelmiä ja -välineitä hyödyntäen.

Koulutuksen myötä lähihoitaja hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa ja kunnioittaa vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä erilaisia apuvälineitä.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton.

HAE »

HAE OSAAMISALAOPINTOIHIN

Oulainen

Koulutus alkaa:

Opiskelet koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalana perustason ensihoitaja.

Perustason ensihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tarvitsemaa perushoitoa, hoitoa ensihoitopalvelussa sekä tiedottaa asiakkaan hoidosta. Hän osaa käyttää työssään ensihoidon työmenetelmiä, -välineitä, materiaaleja sekä terveydenhuollon laitteita.

Perustason ensihoitaja osaa huolehtia laitteista, ambulanssin päivittäisestä huollosta ja käyttökunnosta sekä tehdä moniammatillista viranomaisyhteistyötä. Hän osaa kuljettaa ambulanssia. Hän osaa erilaisia immobilisaatiohoitoon kuuluvia potilaan repositio- ja tuentahoitoja ja yleisimpien ylä- ja alaraajavammojen kipsauksen sekä niihin liittyvän potilaan ohjauksen.

Haastattelu ja pääsykoe 19.4.2023 klo 8. Jatkoon valituille psykologin soveltuvuusarvionti 11.5.2023.

Koulutus on maksuton.

HAE »