Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi, Kalajoki - sote, Nivala, Siikalatva, Haapavesi, Haapajärvi | Reisjärvi, VALMA, Pyhäjärvi, Oulainen, päivätoteutus, Oulainen, monimuotototeutus, Kestilä, Oulainen, Ylivieska, Kalajoki, Raahe, Piippola (Siikalatva), Kärsämäki, Oulainen, päiväopetus, Oulainen, monimuoto, iltaopetus

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja* osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittanut osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Perustason ensihoidon osaamisalassa* hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.

Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.

Missä työskentelisin?

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa."

* Perustason ensihoitajaksi voit opiskella Oulaisissa. Hakijoille järjestetään soveltuvuus- ja kuntotesti. Haku päättynyt kevään 2020 osalta.

Perustason ensihoitajan yleisimpiä työpaikkoja ovat sairaankuljetusyritykset tai pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt, sairaaloiden päivystyspoliklinikat tai terveyskeskusten päivystysvastaanotot sekä yliopistollisten sairaaloiden tai keskussairaaloiden leikkausosastot.

Koulutuksen sisältö

Oulaisissa voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • vammaistyö

Oulaisissa voit opiskella lisäksi perustason ensihoitajaksi.

Ylivieskassa voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • vammaistyö

Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Raahe »
Koulutus alkaa: 23.1.2023
Osaamisalana ikääntyvien hoito ja kuntoutus. Lisäksi myös muita osaamisalavaihtoehtoja yksilöllisen polun mukaisesti esimerkiksi vammaistyön osaamisala. Hakuaika päättyy 30.11.2022. Haastattelu- ja soveltuvuusarviointi 8.12.2022.
Ylivieska »
Koulutus alkaa: 1.11.2022

Marraskuussa 2022 aloittaa monimuotoryhmä.Toteutus: verkko-opetusta parillisina viikkoina ti ja to iltaisin sekä lähiopetusta 1-2 lauantaita kuukaudessa. Osaamisala ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen.

Samasta hakulinkistä voit hakea monimuoto ja päivätoteutukseen.

Haastattelu ja soveltuvuusarviointi järjestetään kuukausittain klo 8.30. Hakeutumisen jälkeen sinut kutsutaan seuraavaan haastattelu- ja soveltuvuuspäivään: 27.9.2022, 8.11.2022, 13.12.2022, 14.3.2023, 25.4.2023, 9.5.2023, 30.5.2023

Oulainen »

16.1.2023 aloittaa ilta-monimuotoryhmä.

Samasta hakulinkistä voit hakea monimuoto ja päivätoteutukseen.

Haastattelu ja soveltuvuuarviointi järjestetään kuukausittain klo 8.15. Hakeutumisen jälkeen voit osallistua seuraavaan haastattelu- ja soveltutuusarviointipäivään: 5.10.2022, 2.11.2022, 14.12.2022, 11.1.2023, 15.2.2023, 22.3.2023, 5.4.2023, 17.5.2023, 7.6.2023.

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa: 16.1.2023

Hoiva-avustajakoulutus toteutetaan päiväopintoina. Koulutus kestää noin vuoden. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) ja Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) sekä opiskeluvalmiuksia lisäävistä opinnoista.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille henkilöille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa, kotihoidossa ja päiväkodissa. Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa ja joihin ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Työpaikasta riippuen hoiva-avustajan tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa, vaatehuollossa ja asioinnissa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja viriketoiminnan ohjaamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja järjestämällä mm. askartelu-, musiikki- tai liikuntatoimintaa. Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuvalle sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden kodeissa, päiväkodissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Koulutukseen osallistua voi myöhemmin täydentää osaamistaan hakeutumalla suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Hoiva-avustajan koulutus sopii sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimien toisen henkilön apuna ja tukena arjessa. Terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Hakijoille järjestetään haastattelu ja soveltuvuusarviointi.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Raahe

Koulutus alkaa: 23.1.2023

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) sekä opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa, kotihoidossa ja päiväkodissa. Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa ja joihin ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Työpaikasta riippuen hoiva-avustajan tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa, vaatehuollossa ja asioinneissa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja viriketoiminnan ohjaamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja järjestämällä mm. askartelu-, musiikki- tai liikuntatoimintaa. Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuville sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden omissa kodeissa, päiväkodissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Hakija voi myöhemmin täydentää osaamistaan hakeutumalla suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Hoiva-avustajan koulutus sopii sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena arjessa. Terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa” Hakijoille järjestetään haastattelu ja soveltuvuusarviointi.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 16.1.2023

Koulutus toteutetaan ilta-monimuotona. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Koulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) sekä opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa, kotihoidossa ja päiväkodissa. Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa ja joihin ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Työpaikasta riippuen hoiva-avustajan tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa, vaatehuollossa ja asioinneissa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja viriketoiminnan ohjaamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja järjestämällä mm. askartelu-, musiikki- tai liikuntatoimintaa. Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuville sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden omissa kodeissa, päiväkodissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Hakija voi myöhemmin täydentää osaamistaan hakeutumalla suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Hoiva-avustajan koulutus sopii sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena arjessa. Terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa” Hakijoille järjestetään haastattelu ja soveltuvuusarviointi.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus soveltuu lähihoitajan työstä ja asiakkaiden hyvinvoinnista sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen myötä osaat työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaa sekä kehittää ammatillisia ratkaisuja. Osaat suunnitella työtä ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa edistäen toimintakykyä, toiminnallisuutta ja terveyttä sekä motivoida omahoitoon ja riskien ehkäisyyn. Osaat käyttäa alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa, huolenpidssa, saattohoidossa ja lääkehoidossa. Osaat ylläpitää turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia.

Koulutuksen laajuus on 30 osp ja koulutus toteutetaan päiväopetuksena Oulaisissa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Koulutuksen tavoite: Osaat työskennellä käytännön työtehtävissä kotihoidossa, lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

  Koulutuksen sisältö:
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii lähihoitajan työstä sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena päiväopetuksena.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 9.1.2023

Koulutuksen myötä opiskelija osaa mm. työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten ja arvojen mukaisesti. Hän osaa suunnitella työtään ja toteuttaa pedagogista toimintaa ja edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Koulutuksesta saat osaamista kehittää lapsen tunnetaitoja, kielen kehitystä sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille tai henkilöille, joilla on suoritettuna sosiaali ja terveysalan perustutkinnosta kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Koulutuksen laajuus on 40 osp.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus on tarkoitettu hoitajille, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla ja osallistuvat työssään lääkehoidon toteuttamiseen.

Opintojen keskeinen sisältö on lääkehoidon osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen lähihoitajan/sairaanhoitajan työn näkökulmasta, jotta hän voi toteuttaa turvallista lääkehoitoa asiakastyössä.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta (8 päivää), työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit.

Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omalla työpaikalla tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

Kurssimateriaali on sähköisessä muodossa oppimisympäristössä.

Koulutus on maksuton, jos suorittaa koko tutkinnon osan. Yksittäiset päivät hinnoitellaan erikseen.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 14.8.2023

Koulutuksessa opiskelija oppii suunnittelemaan työtään, tekemään yhteistyötä asiakkaan sekä hänen lähi- ja moniammatillisen verkostonsa kanssa. Opiskelija oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja asiakastyössä, työskentelemään ehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä eri toimintaympäristöissä. Koulutus antaa valmiudet käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakas- ja verkostotyössä sekä lääkehoidossa. Työssä opiskelija edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä sekä ohjaa palveluiden käytössä. Tavoitteena suorittaa 35 ospin kokonaisuus syyskaudella 2020. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena. Tutkinnon osa on tarkoitettu valmiille lähihoitajille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 9.1.2023

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp

Koulutus on tarkoitettu lisä- tai täydennyskoulutukseksi valmiille lähihoitajille.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, noin puolet opiskeluajasta on työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Koulutus sisältää näytön.

Työssä oleva hakija: Tiedustele oppisopimusmahdollisuutta työnantajaltasi! Opintovapaalle jäävillä mahdollisuus esim. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. Työtön: Tiedustele työttömyysturvamahdollisuutta TE-toimistosta päätoimisen omaehtoisen opiskelun ajalle.

Tutkinnon osa on tarkoitettu valmiille lähihoitajille. Koulutus on maksuton.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Opiskelija osaa, työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa, suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja mielenterveys- ja päihdetyössä, käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lääkehoidossa, ohjata asiakkaita palveluiden käytössä, ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan sekä arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 14.3.2023

Koulutuksen keskeinen sisältö on muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistäminen lähihoitajan/sairaanhoitajan työn näkökulmasta. Tutkinnon osan voi suorittaa verkko-opintoina sen jälkeen, kun hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osan opinnot ja näyttö on suoritettu hyväksytysti tai muun koulutuksen kautta on hankittu vastaavat tiedot.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa

 • toimia vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa
 • tarvelähtöisesti arvioida, suunnitella ja toteuttaa muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistämistä
 • edistää muistisairaan hyvinvointia ja toteuttaa hoitotyötä
 • ohjata muistisairaita palveluiden käytössä
 • ylläpitää työkykyä, työturvallisuutta ja hyvinvointia
 • ylläpitää ja edistää asiakasturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää toimintaansa

Kurssikirjana Merja Hallikainen, Riitta Mönkäre, Toini Nukari 2017: Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt.

Koulutus soveltuu sekä lähihoitajille että sairaanhoitajille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 5.9.2023

Koulutuksessa perehdyt näytteenottoon sekä asiakaspalveluun, jota kohtaat lähihoitajan työssä.

Lähiopetuspäivät ovat

Ti 5.9.2023 klo 12 – 16

Ti 3.10.2023 klo 12 – 16

Ti 7.11.2023 klo 12 – 16

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit. Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omassa työpaikassa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Kurssikirja: Näytteenottajan käsikirja (Martikainen, A-M., Miettinen, M. ja Wasström, K. (2016)

Koulutus toteutetaan syksyllä 2023. Lähipäiviä toteutetaan 3 iltapäivää.

Koulutus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille työsuhteessa oleville lähihoitajille.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 26.1.2023

Koulutuksessa perehdyt näytteenottoon sekä asiakaspalveluun, jota kohtaat lähihoitajan työssä.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit. Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omassa työpaikassa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Kurssikirja: Näytteenottajan käsikirja (Martikainen, A-M., Miettinen, M. ja Wasström, K. (2016)

Koulutus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille työsuhteessa oleville lähihoitajille.

Lähipäivät: 26.1. ja 23.2.2023, harjoituspäivät 30.3. ja 27.4.2023. Päivät toteutetaan klo 12-16.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 31.10.2022

Koulutus on tarkoitettu lähihoitajan tutkinnon jo aiemmin suorittaneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja työllistymistään vammaistyöhön.

Koulutuksessa opiskellaan vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa vuorovaikutuksessa toimimista, asiakkaan kommunikoinnin ja itsensä ilmaisemisen tukemista. Hankit osaamista myös asiakkaan oman elämän vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen sekä osallistamiseen.

Koulutuksen myötä lähihoitaja hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa ja kunnioittaa vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä erilaisia apuvälineitä.

Opiskelun voi suorittaa joko oppisopimuksena tai omaehtoisesti. Oppisopimusopiskelijoilla lähiopetusta on kahtena päivänä kuukaudessa.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Koulutus on tarkoitettu lähihoitajan tutkinnon jo aiemmin suorittaneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja työllistymistään vammaistyöhön.

Koulutuksessa opiskellaan toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistäminen suunnittelua, toteutusta ja arviointia vammaistyössä alan työmenetelmiä ja -välineitä hyödyntäen.

Koulutuksen myötä lähihoitaja hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa ja kunnioittaa vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä erilaisia apuvälineitä.

Opiskelun voi suorittaa joko oppisopimuksena tai omaehtoisesti. Oppisopimusopiskelijoilla lähiopetusta on kahtena päivänä kuukaudessa.

Koulutus on maksuton.

HAE »

HAE OSAAMISALAOPINTOIHIN

Oulainen

Koulutus alkaa:

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan ja potilaan sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista erilaisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitaja osaa ohjata potilasta tai asiakasta ravitsemuksessa, terveissä elintavoissa ja toimintakykyä edistävässä liikunnassa sekä toteuttaa lääkehoitoa. Lähihoitaja osaa edistää asiakkaan tai potilaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa, päivittäisistä toimista selviytymistä sekä ohjata ja antaa tukea erilaisten sosiaalisten ongelmien selvittämisessä. Tyypillisiä työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaalat, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset tai asiakkaan koti.

Koulutus toteutetaan ilta-monimuotona, kaksi iltaa viikossa ja yksi kokonainen päivä kuukaudessa.

Koulutus on maksuton.

HAE »