Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: VALMA, Pyhäjärvi, Oulainen, päivätoteutus, Oulainen, monimuotototeutus, Oulainen, Ylivieska, Kalajoki, Raahe, Piippola (Siikalatva), Kärsämäki, Oulainen, päiväopetus, Oulainen, monimuoto, iltaopetus

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja* osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittanut osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Perustason ensihoidon osaamisalassa* hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.

Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.

Missä työskentelisin?

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa."

* Perustason ensihoitajaksi voit opiskella Oulaisissa. Hakijoille järjestetään soveltuvuus- ja kuntotesti. Haku päättynyt kevään 2020 osalta.

Perustason ensihoitajan yleisimpiä työpaikkoja ovat sairaankuljetusyritykset tai pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt, sairaaloiden päivystyspoliklinikat tai terveyskeskusten päivystysvastaanotot sekä yliopistollisten sairaaloiden tai keskussairaaloiden leikkausosastot.

Koulutuksen sisältö

Oulaisissa voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • vammaistyö

Oulaisissa voit opiskella lisäksi perustason ensihoitajaksi.

Ylivieskassa voit valita yhden seuraavista osaamisaloista:
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • vammaistyö

Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »
Koulutus alkaa: 12.8.2020
Ylivieska »
Koulutus alkaa: 11.8.2020
Raahe »
Koulutus alkaa: 2.11.2020
Osaamisalana ikääntyvien hoito ja kuntoutus. Haastattelut ja soveltuvuusarvionti 7.10.2020 Raahessa. Haastatteluun lähetetään hakijalle erillinen kutsu.

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa: 12.8.2020

Koulutus soveltuu lähihoitajan työstä ja asiakkaiden hyvinvoinnista sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen myötä osaat työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaa sekä kehittää ammatillisia ratkaisuja. Osaat suunnitella työtä ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa edistäen toimintakykyä, toiminnallisuutta ja terveyttä sekä motivoida omahoitoon ja riskien ehkäisyyn. Osaat käyttäa alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa, huolenpidssa, saattohoidossa ja lääkehoidossa. Osaat ylläpitää turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia.

Koulutuksen laajuus on 30 osp ja koulutus toteutetaan päiväopetuksena Oulaisissa. Tavoitteena on suorittaa 30 osp kokonaisuus syyskaudella 2020. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 6.4.2021

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Koulutuksen tavoite: Osaat työskennellä käytännön työtehtävissä kotihoidossa, lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

  Koulutuksen sisältö:
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii lähihoitajan työstä sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena päiväopetuksena.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 12.8.2020

Koulutuksessa opiskelija oppii suunnittelemaan työtään, tekemään yhteistyötä asiakkaan sekä hänen lähi- ja moniammatillisen verkostonsa kanssa. Opiskelija oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja asiakastyössä, työskentelemään ehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä eri toimintaympäristöissä. Koulutus antaa valmiudet käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakas- ja verkostotyössä sekä lääkehoidossa. Työssä opiskelija edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä sekä ohjaa palveluiden käytössä. Tavoitteena suorittaa 35 ospin kokonaisuus syyskaudella 2020. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena. Tutkinnon osa on tarkoitettu valmiille lähihoitajille. Koulutus on maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 7.9.2020

Koulutuksessa perehdyt näytteenottoon sekä asiakaspalveluun, jota kohtaat lähihoitajan työssä.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymisen annettuihin materiaaleihin, ennakko- ja verkkotehtävien tekemisen sekä osaamistestit. Opintojen lopussa on näyttö, joka suoritetaan omassa työpaikassa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Kurssikirja: Näytteenottajan käsikirja (Martikainen, A-M., Miettinen, M. ja Wasström, K. (2016)

Koulutus kestää 7.9.-1.12.2020. Lähipäivät toteutetaan 7.9., 30.9. ja 28.10. klo 12-16.

Koulutus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille työsuhteessa oleville lähihoitajille.

HAE »