Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: VALMA, Pyhäjärvi, Oulainen, päivätoteutus, Oulainen, monimuotototeutus, Oulainen, Ylivieska, Kalajoki, Raahe, Piippola (Siikalatva), Kärsämäki, Oulainen, päiväopetus, Oulainen, monimuoto, iltaopetus

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja* osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittanut osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Perustason ensihoidon osaamisalassa* hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.

Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.

Missä työskentelisin?

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä nimeltä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa."

* Perustason ensihoitajaksi voit opiskella Oulaisissa. Hakijoille järjestetään soveltuvuus- ja kuntotesti.

Perustason ensihoitajan yleisimpiä työpaikkoja ovat sairaankuljetusyritykset tai pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt, sairaaloiden päivystyspoliklinikat tai terveyskeskusten päivystysvastaanotot sekä yliopistollisten sairaaloiden tai keskussairaaloiden leikkausosastot.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »
Ylivieska »
Piippola (Siikalatva) »
Koulutus alkaa: 15.4.2020
Soveltuvuuskoe
Haastattelu ja soveltuvuusarviointi 30.3.2020 klo 9.30 Piippolassa. Osaamisalana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.
Kalajoki »
Koulutus alkaa: 12.8.2020
Soveltuvuuskoe
Haastattelu ja soveltuvuusarviointi 26.5.2020 klo 9.00 Kalajoella. Osaamisalana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus soveltuu lähihoitajan työstä ja asiakkaiden hyvinvoinnista sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen myötä osaat työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaa sekä kehittää ammatillisia ratkaisuja. Osaat suunnitella työtä ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa edistäen toimintakykyä, toiminnallisuutta ja terveyttä sekä motivoida omahoitoon ja riskien ehkäisyyn. Osaat käyttäa alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa, huolenpidssa, saattohoidossa ja lääkehoidossa. Osaat ylläpitää turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia.

Koulutuksen laajuus on 30 osp ja koulutus toteutetaan päivä- ja monimuoto-opetuksena Oulaisissa.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 30.3.2020

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Koulutuksen tavoite: Osaat työskennellä käytännön työtehtävissä kotihoidossa, lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

  Koulutuksen sisältö:
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii lähihoitajan työstä sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena päiväopetuksena.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Koulutuksen tavoite: Osaat työskennellä käytännön työtehtävissä kotihoidossa, lyhytaikaishoidon ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan työtehtävissä.

  Koulutuksen sisältö:
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Koulutus sisältää näytön.

Koulutus sopii lähihoitajan työstä sekä toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena päiväopetuksena.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 31.1.2020

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp

Koulutus on tarkoitettu lisä- tai täydennyskoulutukseksi valmiille lähihoitajille. Koulutus on maksuton.

Koulutus toteutetaan päivä-/monimuoto-opiskeluna, noin puolet opiskeluajasta on työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Koulutus sisältää näytön.

Työssä oleva hakija: Tiedustele oppisopimusmahdollisuutta työnantajaltasi! Opintovapaalle jäävillä mahdollisuus esim. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. Työtön: Tiedustele työttömyysturvamahdollisuutta TE-toimistosta päätoimisen omaehtoisen opiskelun ajalle.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Opiskelija osaa, työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa, suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja mielenterveys- ja päihdetyössä, käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lääkehoidossa, ohjata asiakkaita palveluiden käytössä, ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan sekä arvioida ja kehittää toimintaansa.

HAE »