TOP-jaksoa ennen

TOP-valmennus

Opiskelija saa ennen työssäoppimisjakson alkamista perehdytystä ja ohjausta työssäoppimiseen liittyviin käytänteisiin. Perehdytyksestä vastaavat ohjaavat opettajat ja tarvittaessa muu henkilöstö (opintosihteeri, opettajat). TOP-valmennuksessa opiskelija perehdytetään mm. ammattitaitovaatimuksiin, työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointikohteisiin ja -kriteereihin, työelämän pelisääntöihin (linkki Työelämän pelisäännöt -opasvihkoseen) sekä mahdollisen ateriakorvauksen hakemiseen (lomake löytyy Wilmasta opiskelijan TOP-sopimuksen kautta). Koulumatkatuen hakemiseen/muutoksiin löytyy ohjeet Kelan www-sivuilta http://www.kela.fi/koulumatkatuki-nain-haet

TOP-valmennuksessa opiskelijaa voidaan opastaa myös työnhakuun liittyvissä asioissa (luonteva esiintyminen, itsestä kertominen jne.). Opiskelija ohjeistetaan yhteystietolomakkeen käyttöön. Lisäksi opiskelija perehdytetään wilman työssäoppimispäiväkirjaan tai muuhun (esim. blogi) järjestelmään, jonka avulla ohjaava opettaja ja opiskelija kommunikoivat työssäoppimisjakson aikana.

Opiskelijaa valmennetaan työssäoppimiseen lähiopetuksessa ja tutustumiskäynneillä työpaikoille. Kansainvälisestä työssäoppimisesta kiinnostuneet opiskelijat ohjataan kv-vastaavan luo.

Ohjaava opettaja informoi työpaikkaohjaajaa opiskelijan työssäoppimiseen liittyvissä asioissa: esim. työpaikkaohjaajan tehtävät, työpaikan velvollisuudet sekä mahdollinen työpaikkaohjaajan koulutus.

Ohjaava opettaja informoi työpaikkaohjaajaa opiskelijan työssäoppimiseen liittyvissä asioissa: esim. työpaikkaohjaajan tehtävät, työpaikan velvollisuudet sekä mahdollinen työpaikkaohjaajan koulutus. Lisäksi ohjaava opettaja varmistaa, että tarvittavat työelämän lupa- ja korttikoulutukset ovat suoritettuna (esim. EA 1, hygieniapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti jne.)

 

Työssäoppimispaikan hankkiminen

Työnhaku on osa työssäoppimisen osaamistavoitteita, joten pääsääntöisesti opiskelija hankkii työssäoppimispaikkansa itse normaalin hakumenettelyn kautta. Työssäoppimispaikan tarjoajalla tulee olla opiskelijan oppimisen mahdollistava osaaminen, laitteisto ja toimintaympäristö, työssäoppimiseen soveltuvia työtehtäviä ja mahdollisuus ammattiosaamisen näytön järjestämiseen. Työssäoppimista ohjaava opettaja tukee tarvittaessa opiskelijaa työssäoppimispaikan hankkimisessa.

Työpaikan ja Jedun/ammattiopiston välisen työssäoppimissopimuksen allekirjoittavat nimenkirjoitusoikeuden omaava opettaja ja yrityksen edustaja sekä opiskelija. Sopimus on pakollinen, ja se täytyy tehdä ennen työssäoppimisen alkamista.

Ohjaava opettaja tutustuu työpaikan olosuhteisiin huomioiden OPS:n ja työturvallisuusasiat. Opettaja varmistaa tarvittaessa onko työpaikan AVI-ilmoitukset työsuojelupiiriin tehty. Ohjaava opettaja sopii yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen käytännön järjestelyistä sekä siitä, mitä ja millaisin tavoittein opiskelija työpaikalla oppii ja miten edistymistä ja osaamista arvioidaan. Sovitut asiat kirjataan opiskelijan työssäoppimissopimukseen.

Sosiaali- ja terveysalalla työssäoppimispaikat varaa keskitetysti tehtävään nimetyt opettajat.

 

Kyvyt.fi

Kyvyt.fi-palvelu on kokoelma luonnoksia, suunnitelmia ja valmiita tuotteita. Palvelu antaa opiskelijalle ja tutkinnon suorittajalle välineet oman osaamisen kuvaamiseen, ajan tasalla pysyvänansioluettelon luomiseen, asiakirjojen jakamiseen, osaamisen markkinointiin sekä verkostoitumiseen. Kyvyt.fi-palvelun ePortfolio on elinikäinen ja antaa kuvan opiskelijan/tutkinnon suorittajan ammatillisesta osaamisesta ja sen kehittymisestä pitkältä aikaväliltä.

Opiskelija/tutkinnon suorittaja luo Kyvyt.fi-palveluun oman ansioluettelonsa sekä Europassin jakirjaa niihin kaiken osaamisensa ja saavutuksensa. Sen jälkeen hän luo niistä ePortfolion, jonkaavulla hän pystyy osoittamaan ammattitaitoaan ja osaamistaan työnantajille.

Käyttäjälle jäätunnus voimaan opiskelujen päätyttyä, jolloin hän pystyy täydentämään ansioluetteloa ja ePortfolioa tulevaisuudessakin. Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa ePortfolion avulla jatko-opinnoissa sekä työnhaun yhteydessä. EU-maissa yhtenäinen Europass mahdollistaa osaamisen markkinoinnin ja työnhaun koko EU-alueella.

Ammattitaitoa ja osaamista opiskelija/tutkinnon suorittaja voi kirjata tekstin lisäksi kuvien, videoiden ja ulkoisten liitteiden avulla. Kirjallinen osuus koostuu mm. tiedonhankinnasta, raportista eli työselostuksesta ja itsearvioinnista. Opiskelijan/tutkinnon suorittajan osaamisen kerääminen Kyvyt.fi-palveluun alkaa heti opintojen alkuvaiheessa ja jatkuu koko opiskeluajan/tutkinnon suorittamisen ajan.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystavoitteet ovat pohjana ammattiopistojen kansainvälisyystoiminnalle.

Tavoitteena on järjestää opiskelijoille sellaista koulutusta, että he pystyvät valmistuttuaan työskentelemään kansainvälistyvässä työelämässä ja monenlaisissa sekä monikulttuurisissa työympäristöissä. Kansainvälisellä toiminnalla parannetaan opiskelijoiden sijoittumista työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelija voi myös etsiä itse paikkoja haluamastaan maassa tai kaupungista. Niin vaihto-ohjelmien puitteissa kuin itsenäisesti vaihtoon lähdettäessä lähtökohtana on suorittaa opintoja, jotka voidaan hyväksyä mukaan kotimaiseen tutkintoon.

Kansainvälisten kokemusten merkitys on nykypäivänä tärkeää opiskelijalle henkilökohtaisesti sekä myös ammatillisesti. Ulkomailla vietetty opiskelu- tai harjoittelujakso vahvistaa mm. kielitaitoa, vieraiden kulttuurien tuntemusta, joustavuutta, itsenäisyyttä sekä vastuullisuutta. Yhä useammissa tehtävissä tarvitaan eri kulttuurien ja alueiden tuntemusta sekä kansainvälistä kokemusta, jota myös työnantajat arvostavat.

Yhteystietolomake

Opiskelijan sopimus työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Lomake löytyy Wilmasta ja täytetään myös Wilmassa.

Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat

Kansainvälisyys JEDUssa ja työssäoppiminen ulkomailla

 

» TOP-jaksoa ennen
» TOP-jakson aikana
» TOP-jakson lopussa
» TOP-jakson jälkeen
» TOP-itsearviointi ja kehittäminen
» Lait ja asetukset työssäoppimisessa
» Laajennettu työssäoppiminen
» Erityistä tukea tarvitseva