TOP-jakson aikana

Yhteydenpito

Työssäoppimisjakson aikana pidetään yhteyttä opiskelijan, työpaikkaohjaajan, ohjaavan opettajan sekä kv-vastuuhenkilöiden kesken. Ohjaava opettaja toimii opiskelijan tukihenkilönä työssäoppimisessa. Yhteyttä pidetään

Wilmassa olevan sähköisen päiväkirjan, sähköpostin ja sosiaalisen median (esim. blogi, facebook- sekä whatsapp-ryhmä) avulla sekä puhelimitse.

Ohjaavan opettajan käynnit työssäoppimispaikalla ovat erittäin tärkeitä varsinkin työssäoppimisjakson alussa ja lopussa.

Ruokailu

Opiskelupaikkakunnalla työssäoppimassa olevat opiskelijat käyvät ruokailemassa jakson aikana ensisijaisesti ja mahdollisuuksien mukaan omassa oppilaitoksessa, mikäli se työaikojen suhteen on mahdollista.

Opiskelijat, jotka työskentelevät muualla, saavat työssäoppimispäiviltä ateriakorvauksen 
(3,50 €/päivä, luonnonvara-alalla 5 €/päivä) jälkikäteen työssäoppimispäiväkirjaa vastaan (linkki ateriakorvaushakemus Wilmaan). Jos työnantaja tarjoa opiskelijalle päivittäin lämpimän aterian työssäoppimisjakson aikana, ei ateriakorvausta makseta.

Poissaolot

Työssäoppimisjaksot ovat perustutkintoon kuuluvia pakollisia opintojaksoja. Jos opiskelija sairastuu, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi esimiehelleen tai työpaikkaohjaajalleen sekä ohjaavalle opettajalle. Opiskelija toimittaa poissaoloista lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen työpaikkaohjaajalle tai työnantajalle. Poissaolojen aiheuttamista mahdollisista korvauksista opiskelija keskustelee ohjaavan opettajan kanssa. Keskeistä on, että työssäoppimisen tavoitteet tulevat saavutetuksi.

Salassapitovelvollisuus

Opiskelija on velvollinen pitämään salassa työpaikan liike- ja ammattitiedot siten, kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään.

Työaika

Opiskelija noudattaa työpaikkansa työaikajärjestelyjä. Opiskelijan on suoritettava työtehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan työaika työssäoppijaksolla määritetään ko. koulutusalan käytännön mukaan.

15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäistenkin, myös ylitöiden tekeminen on sallittua. Alle 15-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kielletty.

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta ja muita päätöksiä.

Nuorten työajat, ylityöt, työajan sijoittelu, tauot ja lepoajat
 

  13-14v 15-17v HUOM!

Säännöllinen
työaika

7 h/vrk
35 h/vko
8 h/vrk
40 h/vko
Työajasta voidaan myöntää
poikkeuslupa ammatillisen
kehityksen sitä vaatiessa.
Oppivelvollisen
työaika kouluaikana
- vapaapäivinä 7 h/vrk
- koulupäivinä 2 h/vrk
- viikoittainen työaika yhteensä 12 h/vko
- koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään
8 h/vrk
   
Ylityö Kielletty

Enintään 80 h/v poikkeusluvalla
lisäksi 40 h/v

15-17 vuotiaiden
työaika enintään
9 h/vrk48 h /vko
Työajan sijoittelu

Klo 8-20
(painavista syistä klo 6-20 sekä kotitaloustyössä klo 23 asti)

Klo 6-22
(kotitaloustyössä
klo 23 asti)
15 v täyttänyt
2-vuorotyössä ammattikoulutuksen saamiseksi enintään
klo 24 asti
Ruokatunti 30 min, jos
työaika yli
4 h 30 min/vrk
30 min, jos
työaika yli
4 h 30 min/vrk
 
Keskeytymätön vuorokausilepo 14 h/vrk 12 h/vrk  
Viikkolepo 38 h/vko 38 h/vko  

 

Mitä työtä saa tehdä?

Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta tulee kantaa erityistä huolta.

1.8.2006 voimaan tulleessa asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) säädetään niistä edellytyksistä, joilla alle 18-vuotiailla työntekijöillä voidaan teettää nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja töitä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä (188/2012). Niitä ei saa teettää ollenkaan alle 16-vuotiailla, 16 vuotta täyttäneillä saa teettää, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi.

> Työpaikkaohjaajan opas

> Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat

 

» TOP-jaksoa ennen
» TOP-jakson aikana
» TOP-jakson lopussa
» TOP-jakson jälkeen
» TOP-itsearviointi ja kehittäminen
» Lait ja asetukset työssäoppimisessa
» Laajennettu työssäoppiminen
» Erityistä tukea tarvitseva