TOP-jakson lopussa

Opiskelijan työssäoppimisen arviointi

Valtioneuvoston asetuksella säädetään opintosuoritusten arviointiasteikosta, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta, opinnoissa etenemisestä ja arvosanan korottamisesta, tutkintotodistuksista ja muista opiskelijalle annettavista todistuksista. Todistuksiin merkittävistä tiedoista päättää asetusta täydentäen Opetushallitus.

JEDUssa opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelijaa sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijoiden oppimista, työskentelyä ja osaamista arvioidaan monipuolisesti.

Työssäoppmisen arviointi on oppimisen arviointia. Työssäoppimisjakson oppimiskokemuksilla on tärkeä merkitys nuorelle tavoitteellisen opiskelun kannalta. Jakson päättyessä opiskelijan kanssa kannattaa keskustella vielä siitä miten hän on kehittynyt työssäoppimisjakson aikana ja mikä merkitys työssäoppimisjaksolla on ollut hänen ammattitaidolleen ja opiskelumotivaatiolleen. Samalla voi tuoda esiin opiskelijan vahvuudet ja kehittävässä mielessä myös ne asiat, jotka tulevaisuudessa vaativat lisää harjoittelua. Koska työssäoppiminen saattaa ratkaisevalla tavalla suunnata opiskelijan myöhempiä valintoja, myönteisyys ja kannustavuus ovat arvioinnissa tärkeitä.

Koulutuksen järjestäjällä on ohjeet työssäoppimisen arvioinnista. Työpaikkaohjaajan tulee tutustua arviointiohjeisiin ja -kriteereihin jo ennen työssäoppimisjakson alkua. Opettajan kanssa yhdessä keskustellen arviointiohjeet tulevat tutuksi. Työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen otetaan huomioon niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien arvioinnissa, joihin työssäoppimisen tavoitteet opetussuunnitelman mukaan kuuluvat. Opiskelijan tutkintotodistukseen merkitään erikseen näkyviin työssäoppimisen laajuus tutkinnossa, mutta ei erillistä työssäoppimisen arvosanaa.

Opiskelijan arviointiin osallistuvat opiskelija itse, työpaikkojen edustajat ja opettajat. Kaikkien osapuolten tulee olla tietoisia arvioinnin tehtävistä ja periaatteista, jotta he arvioivat yhtenevien linjausten mukaisesti. Opiskelijan arvioinnin pääasiallinen tehtävä on siis tukea ja kannustaa opiskelijaa hänen oppimisessaan ja sitä kautta auttaa myönteisen minäkuvan kehittymisessä. 

Tiivistelmä arvioinnin tehtävistä ja periaatteista:

 • arvioinnilla ohjataan opiskelijaa
 • arvioinnilla motivoidaan opiskelijaa
 • arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa
 • arvioinnilla tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä
 • arvioinnilla tuetaan opiskelijan kasvua ammatti-ihmisenä
 • arvioinnista tiedotetaan etukäteen, jotta arvioinnin periaatteet ovat selviä kaikille osapuolille
 • arvioijina ovat opettajat, työpaikkojen edustajat ja opiskelija itse osaamisen arvioinnissa painotetaan päättövaiheen osaamista
 • päättövaiheen osaaminen arvioidaan useimmiten ammattiosaamisen näytön avulla.

JEDUn pedagogisessa toimintaohjeessa kerrotaan opiskelijan arvioinnin toimintatavoista. 

 

Ammattiosaamisen näyttö

Ammattiosaamisen näyttö on koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi, jossa opiskelija osoittaa tekemällä käytännön työtehtäviä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttö mittaa käytännön osaamista, laaja-alaista toimintaa aidoissa työtilanteissa.

Ammattiosaamisen näytöt antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa käytännön töissä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn keskeisen osaamisen. Ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ovat osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista ammatillisista opintokokonaisuuksista. Pyrkimyksenä on järjestää näytöt mahdollisimman pitkälle työssäoppimisen yhteydessä.

 

Ammattiosaamisen näytöillä

 • varmistetaan koulutuksen laatua ja vahvistetaan työelämäyhteyksiä
 • yhtenäistetään opiskelijan arviointia ja saadaan palautetta opiskelijan käytännön ammattitaidosta
 • helpotetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään
 • saadaan koulutuksen järjestäjille tietoa opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyiden sekä ohjaus- ja tukitoimien toimivuudesta
 • tuotetaan tietoa oppimistulosten kansalliseen arviointiin.

Ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi on painottunut työn tekemiseen. Uudistettujen perustutkinnon perusteiden mukaan ammatillisten tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito osoitetaan pääasiassa aammattiosaamisen näytöillä, joita muulla arvioinnilla täydennetään.

 

Arvioitava osaaminen ammatiliisessa perustutkinnossa

 

 

 

Ammattiosaamisen näyttö JEDUssa

 

» TOP-jaksoa ennen
» TOP-jakson aikana
» TOP-jakson lopussa
» TOP-jakson jälkeen
» TOP-itsearviointi ja kehittäminen
» Lait ja asetukset työssäoppimisessa
» Laajennettu työssäoppiminen
» Erityistä tukea tarvitseva