Arviointi

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnin periaatteet

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä ennen näyttöä ja näytön jälkeen. Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, hallitseeko opiskelija tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Osaamisen tasoa arvioidaan 1.1.2018 aloittaneilla opiskelijoilla arviointiasteikolla: Tyydyttävä 1-2, Hyvä 3-4 ja Kiitettävä 5 ja vuonna 2017 tai sitä ennen aloittaneilla: Tyydyttävä 1, Hyvä 2 ja Kiitettävä 3.

Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen pyritään huomioimaan opinnoissa. Aiemmin arvioidut opinnot (esim. lukio ja ammattiopinnot) voidaan tunnustaa opintoihin. Muussa tapauksessa aiemmin hankitun osaamisen osoittamisesta sovitaan opettajan kanssa. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen kartoitetaan hoks-keskustelun yhteydessä opintojen alkuvaiheessa.

Arvioinnin oikaiseminen

Opiskelijalla on mahdollisuus hyväksytyn arvosanan korottamiseen ja hylätyn arvosanan perusteena olevan näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusimiseen.

Arviointiinsa tyytymätön opiskelija voi pyytää arvioinnin tarkistamista. 

  1. Arvioinnin tarkistaminen
  2. Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa.
  3. Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää oikaisua edellä mainittuun arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua pyydetään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista siltä Opetushallituksen asettamalta työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan suoritettava tutkinto kuuluu. Työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin.