Ammattiosaamisen näytöt

Mitä ammattiosaamisen näytöt ovat?

Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa tekemällä käytännön työtehtäviä.

Ammatilliset tutkinnon osat ja niiden ammattitaitovaatimukset on laadittu siten, että ne kattavat työelämän jonkin työkokonaisuuden. Opiskelijan tulee osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä niin, että työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Mikäli työpaikassa ei pystytä osoittamaan kattavasti koko tutkinnon osan sisältämää osaamista, voidaan ammattiosaamisen näyttöä jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa

Ammattiosaamisen näytöt antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa käytännön töissä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon osassa vaadittavan keskeisen osaamisen. Ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia.

Miksi ammattiosaamisen näyttöjä tarvitaan?

  • näytöissä käden taidot ja käytännön tekeminen pääsevät oikeuksiinsa
  • näytöillä varmistetaan koulutuksen laatua ja vahvistetaan työelämäyhteyksiä
  • yhtenäistetään opiskelijan arviointia ja saadaan palautetta opiskelijan käytännön ammattitaidosta
  • helpotetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään
  • saadaan koulutuksen järjestäjille tietoa opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyiden sekä ohjaus- ja tukitoimien toimivuudesta
  • tuotetaan tietoa oppimistulosten kansalliseen arviointiin.

Tutkintotodistus muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Ammattiosaamisen näytöistä saamallaan näyttötodistuksella opiskelija voi myös myöhemmin osoittaa ammattitaitoaan työnhakutilanteissa. Näyttötodistus tarjoaa työnantajalle työpaikkahaastatteluissa ja rekrytointitilanteissa tärkeää tietoa hakijan käytännön osaamisesta. Näyttöä kuvaileva ja näyttöpaikat nimeävä todistus on suunniteltu edistämään nuorten työllistymistä.