Usein kysyttyä

Mitä oppisopimuskoulutus on?

 • Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.

Mitä kaikkea oppisopimuksella voi opiskella?

 • Oppisopimuksella voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä muuta lisäkoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on noin 400. Lisätietoja tutkinnoista saa Opetushallituksen www-sivuilta tai
  Koulutuskeskus JEDU:n  työelämäpalveluista.

Kuinka kauan oppisopimuskoulutus kestää?

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin

 • perustutkinnoissa 2 - 3 v
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½  - 2 v
 • muu lisäkoulutus 4 – 12 kk

Mistä saan oppisopimustyöpaikan?

 • Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Koulutuskeskus JEDU:n  työelämäpalvelut ei välitä oppisopimustyöpaikkoja.

Miten haen oppisopimustyöpaikkaa?

 • Oppisopimuspaikkaa haetaan kuten tavallista työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja voi löytyä esim. TE-toimiston nettisivuilta: www.mol.fi. Työttömän työnhakijan kannattaa selvittää myös mahdollisuutta työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimistosta). Harjoittelu tai valmennus voi päätyttyään johtaa oppisopimukseen ko. työnantajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen voit suorittaa myös omassa työpaikassasi.

Pitääkö olla työtön päästäkseen oppisopimuskoulutukseen?

 • Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen ei edellytä työttömyyttä.

Millainen oppisopimustyöpaikan pitäisi olla?

 • Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia siellä koulutuksessa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys. Koulutustarkastaja arvioi työpaikan soveltuvuuden.

Milloin oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa?

 • Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa. Oppisopimus käynnistyy yleensä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella eli töiden aloittamisella.

Mihin otan yhteyttä, jos saan oppisopimustyöpaikan?

 • Ota yhteyttä tai pyydä työnantajaasi ottamaan yhteyttä Koulutuskeskus JEDU:n työelämäpalveluihin.

Minkä oppisopimustoimiston/työelämäpalveluiden kanssa minun pitäisi asioida?

 • Oppisopimus solmitaan yleensä sen alueen oppisopimustoimiston/työelämäpalveluiden kanssa, jonka toiminta-alueella opiskelijan työpaikka/yritys on.

Voiko yrittäjä opiskella oppisopimuksella?

 • Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja oppisopimustoimisto/työelämäpalvelut. Lisäksi yrittäjä etsii itselleen opintojen ajaksi mentorin, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Paljonko koulutus maksaa?

 • Koulutuskeskus JEDU:n  työelämäpalvelut hankkii ja maksaa tietopuoliset opinnot. Ne ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Maksetaanko oppisopimusaikana palkkaa?

 • Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitoksen lähipäivien palkanmaksusta sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä.

Millaista palkkaa työnantaja maksaa oppisopimuskoulutuksen ajalta?

 • Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tarkempia tietoja alan palkkauksesta voi kysyä ammattialan liitosta. Voimassa olevat työehtosopimukset löytyvät http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/.

Mikä on oppisopimusopiskelijan viikkotyöaika?

 • Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Voiko oppisopimusopiskelija työskennellä yksin?

 • Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin.

Voiko oppisopimustyöpaikkaa vaihtaa?

 • Kyllä, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa. Asiasta sovitaan aina oppisopimustoimiston kanssa. Huom. määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen.

Voiko oppisopimuksen purkaa?

 • Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin. Ennen sopimuksen purkamista opiskelijan tulee olla yhteydessä Koulutuskeskus JEDU:n  työelämäpalveluihin.

Kuuluvatko oppisopimusopiskelijalle vuosilomat?

 • Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta.

Onko työnantajalla / opiskelijalla velvollisuus jatkaa työsuhdetta oppisopimuksen päätyttyä?

 • Oppisopimus on määräaikainen koulutussopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Noin 80 % oppisopimuksen alkamisen yhteydessä rekrytoituneista on työllistynyt koulutuksen jälkeen.

Onko oppisopimusopiskelijoille soveltuvuuskokeita?

 • Joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala) myös oppisopimusopiskelijoille järjestetään soveltuvuuskokeet tai henkilökohtaiset haastattelut. Tarkoituksena on varmistaa opiskelijan valmiudet koulutuksen suorittamiseen ja kartoittaa tuen tarve.

Huomioidaanko aiemmat opinnot ja työkokemus?

 • Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

Missä tietopuoliset opinnot järjestetään?

 • Oppisopimustoimisto hankkii tietopuolisen koulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Kuinka usein on opiskelua oppilaitoksessa?
Oppisopimuskoulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Lähipäiviä on oppilaitoksessa:

 • perustutkinnoissa noin 3 - 5 pv / kk
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa noin 2 - 3 pv / kk
 • muussa lisäkoulutuksessa lähipäivistä sovitaan erikseen

Maksetaanko opiskelijalle matka- ja majoituskorvauksia?

 • Jos matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on yli 10 km suuntaansa, hän voi hakea matkakorvauksia, jotka määräytyvät Matkahuollon hinnaston mukaan. Jos oppilaitos on kauempana ja lähipäivät edellyttävät yöpymistä, opiskelija voi hakea 8 € / vrk majoituskorvausta.

Onko kesäkuukausina opiskelua oppilaitoksessa?

 • Yleensä kesäaikana opetusta oppilaitoksessa on vähemmän tai ei lainkaan.

Mitä korvauksia työnantaja saa Koulutuskeskus JEDU:n  työelämäpalveluilta?

 • Koulutuskeskus JEDU:n  työelämäpalvelut maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti.

Voiko työnantaja hakea oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen palkkatukea TE-toimistolta?

 • Työnantaja voi hakea palkkatukea paikallisesta TE-toimistosta työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutuksen ajalle.

Saanko opiskelijakortin tai KELAn opintoetuuksia?

 • Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa, joten hän ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin eikä KELAn opintoetuuksiin.

Minkä ikäiset voivat opiskella oppisopimuksella?

 • Opiskelijan pitää olla vähintään 15-vuotias peruskoulun (tai vastaavat tiedot) suorittanut eikä yläikärajaa ole. 

Voiko oppisopimuksella opiskella useampia kertoja?

 • Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esim. ensin perustutkinnon ja jatkamalla myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Oppisopimus mahdollistaa tutkinnon suorittamisen myös uudelta alalta. Lisäksi oppisopimuksella voi opiskella loppuun kesken jääneitä tutkintoja.

Voiko oppisopimuksen aikana opiskella muualla?

 • Samanaikaisesti oppisopimuksen kanssa ei voi opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa ammatillisessa oppilaitoksessa eikä ammattikorkeakoulussa.

Antaako oppisopimuksella suoritettu tutkinto jatko-opintokelpoisuuden?

 • Kyllä. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Hyödyllisiä linkkeja: